Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą lub na odległość

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątkiem są:

 • koszty niestandardowej przesyłki, jeżeli były poniesione na wyraźnie życzenie konsumenta
 • koszty niezwiązanych bezpośrednio ze zwrotem rzeczy, jeżeli konsument ustalił z przedsiębiorcą zasadność ich poniesienia
 • koszty spełnionego świadczenia do chwili odstąpienia od umowy związanej z dostarczeniem wody, gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
 • dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
 • dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Podkreślić należy, iż jeżeli konsument nie został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dniowego terminu. Jednakże, jeżeli konsument został poinformowany o tym przed upływem 12-miesięcznego terminu, to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi przedmiotowej  informacji.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ustawa dopuszcza różne formy wyrażenia woli o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu (Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta) albo w innej, najlepiej pisemnej formie oraz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do przedsiębiorcy. Można również tradycyjnie złożyć pisemne oświadczenie osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Ponadto ustawa dopuszcza komunikację za pomocą specjalnych formularzy internetowych, jednakże w takim przypadku wymagane jest potwierdzenie otrzymania odstąpienia wysłane do konsumenta.

Konsekwencją odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Należy pamiętać, iż nie od każdej umowy zawartej na odległość można odstąpić. Ustawy o prawach konsumenta wymienia rodzaje umów, do których uprawnienie do odstąpienia nie znajduje zastosowania. Wyjatki:

 • jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia  lub  ze  względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
 • konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorcaświadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi wodniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 • umowę zawarto w drodze aukcji publicznej
 • jest to umowa o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?