Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Reklamacje towarów i usług

Każdy kupujący ma także prawo reklamacji wadliwego towaru, która odbywać się może na zasadzie rękojmi lub gwarancji. Konsument sam decyduje o wyborze podstawy prawnej reklamacji: do wyboru ma rękojmię albo gwarancję (jeżeli została udzielona). Warto pamiętać, że gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy udzielanym na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać: naprawienia towaru (usunięcia wady); wymiany towaru na nowy; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Składając reklamację konsument może żądać obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu istnienia istotnej wady. Sprzedający może zaproponować inny tryb (naprawa, wymiana), ale tylko przy pierwszej reklamacji (w przypadku kolejnych wad tego samego produktu już nie) i pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji i braku nadmiernej niedogodności dla konsumenta.

Okres, w którym przyjmuje się, że usterka istniała w chwili sprzedaży wynosie 12 miesięcy. Po tym okresie to na konsumencie spoczywa obowiązek wykazania, że wada istniała w towarze w momencie jego zakupu.

Powinieneś wiedzieć, że w przypadku reklamacji towaru za niezgodne z przepisami będzie np. żądanie od konsumenta okazania paragonu albo oryginalnego opakowania produktu i uzależnianie od tego rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni.

Konsument ma także prawo reklamacji usług.

Reklamacja usług

Każdy konsument ma prawo złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi.

W zależności, czy będzie to np. umowa o dzieło (np. zrobienie mebli na zamówienie), czy umowa zlecenie (usługa wykonywana w sposób ciągły) procedury będą odmienne.

Jeżeli wykonane przez twoją firmę dzieło będzie posiadać wady, konsument ma przysługuje prawo do reklamacji. Odbywa się to na takich samych zasadach jak w przypadku każdego towaru konsumpcyjnego (tj. z tytułu rękojmi lub gwarancji).

Konsumentowi przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy przedsiębiorca spóźnia się z rozpoczęciem wykonania dzieła albo wykonuje je w sposób, który wskazuje, że nie ukończy go w ustalonym czasie.

W przypadku umowy zlecenia przedsiębiorca odpowiadać może za brak należytej staranności. Odpowiedzialność przedsiębiorcy dotyczy także szkody, którą poniósł konsument w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zleconej usługi. W tym przypadku konsument musi jednak wykazać taki związek.

Pamiętaj, że przepisów określonych w ustawie o prawach konsumenta, dotyczących obowiązków przedsiębiorców i uprawnień konsumentów nie stosuje w przypadku m.in.:

  • usług socjalnych  (np. umowy o opiekę nad dziećmi)
  • dotyczących gier hazardowych
  • dostarczania do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego przeznaczonych do bieżącej konsumpcji
  • w zautomatyzowanych punktach sprzedaży (np. automatach z napojami)
  • dotyczących opieki zdrowotnej
  • imprez turystycznych (np. wykupienie wycieczki)
  • deweloperskich (np. zakup mieszkania).

Czy ta strona była przydatna?