Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wysłanie przez wykonawcę pytania/wyjaśnienia/uzupełnienia do zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Jesteś wykonawcą, bierzesz udział w przetargu i masz pytanie do zamawiającego? A może chcesz złożyć jakieś wyjaśnienia? Przeczytaj ten opis i dowiedz się co zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane między zamawiającym* a wykonawcą**.

W postępowaniu o udzielenie takiego zamówienia wykonawca przedstawia zamawiającemu ofertę wykonania takiego zamówienia. Przedmiotem takiego zamówienia są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Po opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, a następnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) rozpoczyna się etap w którym przyszły wykonawca może wysłać do zamawiającego pytanie o szczegóły zamówienia. Może ono dotyczyć np. SIWZ. Korespondencja między wykonawcą a zamawiającym może się także odbywać już po złożeniu oferty, np. gdy zamawiający zażąda od wykonawcy przesłania dodatkowych dokumentów. Jeśli przesłane dokumenty będą niekompletne albo będą zawierać błędy, wykonawca musi przesłać wyjaśnienia lub uzupełnić je.


* Jednostka sektora finansów publicznych, która stosuje Prawo Zamówień Publicznych, np. publiczna szkoła lub szpital.

** Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wyjaśnienie/uzupełnienie wyślij w terminie wskazanym przez zamawiającego. Pytania, np. do SIWZ, wyślij po jego udostępnieniu/przesłaniu.

Gdzie załatwisz sprawę

Zamówień publicznych udzielają jednostki sektora finansów publicznych – np. państwowe szkoły, szpitale, urzędy miast i gmin.

Co zrobić krok po kroku

  1. Wyślij do zamawiającego pytanie/wyjaśnienie/uzupełnienie

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Z wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ skorzystaj tylko wówczas, jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienia do jego treści.

Termin

Wyjaśnienie/uzupełnienie wyślij w terminie wskazanym przez zamawiającego. Pytania, np. do SIWZ, wyślij po jego udostępnieniu/przesłaniu.

  1. Zamawiający przyjmie twoje pytanie/wyjaśnienie/uzupełnienie

Po przyjęciu twojego pytania/wyjaśnienia/uzupełnienia zamawiający:

  • udzieli ci na nie odpowiedzi (np. gdy pytasz o szczegóły SIWZ)
  • uzupełni braki (np. w twojej dokumentacji ofertowej)

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zamawiający udzieli ci wyjaśnień do SIWZ nie później niż:

  • 6 dni przed upływem terminu składania ofert
  • 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem
  • 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju.

Czy ta strona była przydatna?