Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)? Takie zaświadczenie będzie ci potrzebne na przykład kiedy startujesz w przetargu lub starasz się o koncesję i musisz wykazać, że członkowie organów spółki nie byli karani lub gdy chcesz pracować na stanowisku, które wymaga niekaralności. Sprawdź jak uzyskać zaświadczenie z KRK.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie (osobiście lub przez pełnomocnika)

Załatw online

Jeśli chcesz wystąpić o zaświadczenie z KRK drogą elektroniczną musisz mieć podpis kwalifikowany albo Profil Zaufany oraz konto w systemie e-KRK.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może uzyskać informacje z KRK 

Każdej osobie fizycznej i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy w rejestrze zgromadzono dane na jego temat. Podmiot zbiorowy (spółka) może również uzyskać informacje na temat członków swoich organów (zarządu) lub swoich pracowników. Spółka składając wniosek musi podać podstawę prawną do uzyskania takiego zaświadczenia z KRK.

Jakie informacje są w KRK

W Krajowym Rejestrze Karnym znajdują się informacje o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • przeciwko, którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • nieletnich
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu
 • poszukiwanych listem gończym
 • tymczasowo aresztowanych
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich . 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek możesz złożyć w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego na terenie kraju lub w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego znajdującego się przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zapytanie o udzielenie informacji

Zapytanie o udzielenie informacji możesz złożyć przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych.

Pamiętaj!  Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie w wysokości 17 zł, które możesz zapłacić gotówką w kasie organu podatkowego (urząd dzielnicy/miasta) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo. 

Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, czyli małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Dokumenty

 1. Pracownik sądu lub Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

Pracownik biura (punktu) informacyjnego przystawi na twoim wniosku (lub formularzu zapytań) odpowiednią pieczątkę, na przykład że nie figurujesz w kartotece Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek wraz z pieczątką ma moc zaświadczenia.

W przypadku, gdy o zaświadczenie wystąpiłeś drogą elektroniczną, to na swoje konto w systemie e-KRK otrzymasz dokument w postać pliku XML, który możesz zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Informacja o niekaralności  osób kierujących działalnością podmiotu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe

Zapytanie do rejestru karnego innego państwa UE

Każdy obywatel lub rezydent państwa członkowskiego Unii Europejskiej może złożyć zapytanie do rejestru w Polsce oraz rejestru karnego innego państwa UE na temat swojej osoby, jeżeli:

 • jest lub był obywatelem państwa do którego kierowane jest zapytanie
 • jest lub był rezydentem państwa UE do którego kierowane jest zapytanie.

Ile zapłacisz

 • 30 zł -  koszt uzyskania zaświadczenia metodą tradycyjną (osobiście lub listownie). Opłatę możesz wnieść za pomocą znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w kasie sądu lub na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 20 zł - koszt uzyskania zaświadczenia za pomocą systemu e-KRK. Opłatę za zaświadczenie uzyskane drogą elektroniczną możesz wykonać wyłącznie za pomocą systemów płatności udostępnionych w systemie e-KRK.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

  Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

  Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

  Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

To ile będziesz czekać na zaświadczenie zależy od tego w jaki sposób składasz wniosek:

 • listownie – urząd wyśle zaświadczenie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.
 • osobiście – informację uzyskasz od razu, gdy będziesz składać wniosek. W wyjątkowych sytuacjach informację możesz dostać później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. 
 • przez internet – zaświadczenie jest wysyłane zazwyczaj tego samego dnia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie dostaniesz na swoje konto w systemie KRK.

Czy ta strona była przydatna?