Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Chcesz, aby inny przedsiębiorca nie mógł wykorzystać stworzonego przez ciebie rozwiązania? Potrzebujesz w związku z tym zdobyć prawo ochronne na wzór użytkowy. Umożliwi ci to zarobkowe lub zawodowe korzystanie ze wzoru użytkowego przez 10 lat na obszarze Polski. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Przykładem wzoru użytkowego jest, np.: uchwyt grzejnika, podajnik papieru, siedzenie rowerowe, ościeżnica i skrzydło okna czy oprawa oświetleniowa.

Zgłoszenie o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy może złożyć:

 • twórca
 • współtwórcy łącznie
 • pracodawca lub zamawiający (gdy wynalazek powstał w trakcie pracy lub realizacji innego rodzaju umowy)
 • przedsiębiorca (jeśli twórca wynalazku zawarł umowę, w której przyznaje przedsiębiorcy prawo do patentu w zamian za udzielenie pomocy)
 • inna osoba, jeżeli wykaże, że przysługuje jej prawo do uzyskania patentu (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie wraz z załącznikami

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie i nada mu datę, jeżeli będzie zawierać podanie oraz opis wzoru użytkowego, zastrzeżenie ochronne i rysunki.

Pamiętaj, że przy zgłoszeniach, które nie korzystają z daty pierwszeństwa, czas potrzebny na ogłoszenie twojego wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego liczy się od daty prawidłowo złożonego zgłoszenia.

Ile zapłacisz

Gdy zgłaszasz wzór użytkowy drogą tradycyjną (osobiście lub listownie):

 • 550 zł oraz 25 zł – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków
 • 100 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

Gdy zgłaszasz wzór użytkowy elektronicznie:

 • 500 zł oraz 25 zł – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków
 • 100 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

W przypadku, gdy wykażesz, że nie jesteś w stanie zapłacić pełnej kwoty za zgłoszenie wzoru użytkowego, urząd zwolni cię częściowo z tej opłaty. Maksymalne zwolnienie z opłaty może wynieść 80% wymaganej kwoty.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać cechy techniczne niezbędne do określenia wzoru użytkowego.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Jeśli prześlesz zgłoszenie faksem, oryginał dokumentu dostarcz do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania zgłoszenia faksem. 
 • Twoim pełnomocnikiem w postępowaniu przed urzędem może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne, a także, np. współtwórca, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub dzieci (oraz wnuki, prawnuki, itd.), w tym też adoptowane.
 • Opis oraz zastrzeżenie powinny być podpisane przez ciebie lub twojego pełnomocnika.
 1. Urząd sprawdzi formalnie twoje zgłoszenie

Urząd sprawdzi, czy twoje zgłoszenie zawiera wszystkie potrzebne dokumenty. Jeśli zgłoszenie będzie niekompletne, urząd zwróci się do ciebie o uzupełnienie brakujących dokumentów.

Gdy nie zapłacisz za zgłoszenie, urząd wezwie cię do zapłaty. Masz na to miesiąc od daty odebrania wezwania. Jeśli pomimo wezwania nie zapłacisz, to urząd umorzy postępowanie.

Termin

Najszybciej jak to jest możliwe.

 1. Otrzymasz sprawozdanie ze stanu techniki

Dostaniesz z urzędu sprawozdanie o stanie techniki, na które urząd będzie się powoływał przy ocenie zgłoszonego przez ciebie wzoru.

Sprawozdanie umożliwi ci ocenę twoich szans na zdobycie ochrony na wzór użytkowy. Na tym etapie możesz jeszcze nanieść ewentualne poprawki w zgłoszeniu. Pamiętaj, że nie mogą one jednak wykraczać poza zakres ujawniony w dacie zgłoszenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie zawiera wykaz publikacji dostępnych w zbiorach urzędu.

Termin

Sprawozdanie otrzymasz zaraz po jego sporządzeniu.

 1. Urząd ogłosi twoje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego

Twoje zgłoszenie wzoru użytkowego ukaże się w Biuletynie Urzędu Patentowego

Od momentu upublicznienia twojego zgłoszenia wzoru użytkowego, każdy może zapoznać się z opisem wzoru i zgłosić swoje uwagi.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – za ogłoszenie w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego poinformowania urzędu o wzorze użytkowym,
 • 60 zł – za ogłoszenie we wcześniejszym terminie na twój wniosek.

Termin

Urząd opublikuje twoje zgłoszenie w ciągu 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na zgłoszony wzór użytkowy. W ciągu roku od daty pierwszeństwa możesz również złożyć wniosek o wcześniejsze ogłoszenie twojego zgłoszenia w Biuletynie.

 1. Urząd sprawdzi merytorycznie twoje zgłoszenie

Urząd sprawdzi, czy twoje zgłoszenie spełnia warunki uzyskania prawa ochronnego. Badana będzie zdolność ochronna twojego rozwiązania, czyli:

 • czy jest to rozwiązanie nowe i użyteczne oraz
 • czy ma charakter techniczny.

Termin

Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie najszybciej jak to jest możliwe w zależności od tego, jak skomplikowana jest sprawa.

 1. Otrzymasz decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, odmowie lub umorzeniu postępowania

Jeśli twój wzór użytkowy spełnia wymagania oraz masz już opłacone zgłoszenie, dostaniesz decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Twoje prawo ochronne otrzyma numer, którym możesz posługiwać się w kontakcie z urzędem. Urząd wpisze też twoje prawo ochronne do rejestru wzorów użytkowych. Rejestr jest jawny.

Gdy okaże się, że zgłoszony przez ciebie wzór użytkowy jednak nie posiada zdolności ochronnej, dostaniesz decyzję odmowną. 

W przypadku, gdy zrezygnujesz z postępowania lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, otrzymasz decyzję o umorzeniu postępowania.

Ile zapłacisz

250 zł

Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego obejmujący 1., 2. i 3. rok ochronny.

Jeśli nie zapłacisz za prawo ochronne w wyznaczonym terminie, to przyznana ci decyzja o udzieleniu prawa ochronnego wygaśnie.

Dokumenty

Termin

Nie wcześniej niż po ukazaniu się twojego zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.

 1. Dostaniesz świadectwo ochronne

Jednocześnie urząd ogłosi informację o przyznaniu tobie prawa ochronnego na wzór użytkowy w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". Pamiętaj, że od tego momentu każdy może wnieść sprzeciw do tej decyzji w ciągu 6 miesięcy. 

Ochrona twojego wzoru użytkowego trwa 10 lat od dnia jego zgłoszenia w urzędzie. Prawo ochronne przysługuje na twoje rozwiązanie tak długo, jak opłacasz opłaty okresowe.

Urząd może wstrzymać wydanie ci świadectwa ochronnego do czasu aż nie zapłacisz za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym na wzór użytkowy w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

Zapłacisz także za publikację ewentualnego sprostowania o prawie ochronnym na twój wzór użytkowy, jeśli wystąpiła pomyłka lub błąd drukarski.

Ile zapłacisz

70 zł

Zapłacisz 70 zł za publikację przez urząd informacji o przyznanym ci prawie ochronnym na wzór użytkowy w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". Opłatę wnosisz w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania decyzji warunkowej, w której zamieszczone jest wezwanie do zapłaty.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Częścią składową twojego świadectwa ochronnego jest opis, który zawiera:

 • opis wzoru użytkowego,
 • zastrzeżenia ochronne,
 • rysunki. 

Termin

Świadectwo ochronne otrzymasz najszybciej jak to jest możliwe.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Urząd wyda decyzję w sprawie twojego zgłoszenia nie wcześniej niż po opublikowaniu go w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień urzędu możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jednak terminy wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zapisane są w ustawie Prawo własności przemysłowej.  

Na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją masz 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem – miesiąc, od dnia doręczenia ci decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia urzędu możesz wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

 • Nie dostaniesz prawa ochronnego na: 

  • wzory użytkowe, których wykorzystanie byłoby niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt;
  • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach.
 • Wzorami użytkowymi nie są np.:

  • ​odkrycia, teorie naukowe ani metody matematyczne;
  • wytwory o charakterze estetycznym;
  • plany, zasady ani metody dotyczące działalności umysłowej oraz gier;
  • programy do maszyn cyfrowych. 
 • Prawo ochronne możesz przenieść na kogoś innego, a umowa musi być zawarta na piśmie. Prawo ochronne może być dziedziczone. 

Czy ta strona była przydatna?