Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent

Chcesz dostać dodatkowe prawo ochronne dla twoich produktów leczniczych lub produktów ochrony roślin? Jeśli został ci na nie udzielony patent, a zbliża się termin jego wygaśnięcia, to możesz przedłużyć ochronę twoich wynalazków. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dodatkowe prawa ochronne udzielane są dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent.

Wnioskodawcą może być posiadacz patentu podstawowego lub jego następca prawny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

6 miesięcy od daty wydania zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek lub 6 miesięcy od daty udzielenia patentu – w przypadku gdy pozwolenie zostało wydane przed udzieleniem patentu.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego wraz z załącznikami

Zgłaszający składa wniosek w Urzędzie Patentowym RP.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;

2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;

3) żądanie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego;

4) numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku;

5) numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli zezwolenie to nie jest pierwszym zezwoleniem na umieszczenie produktu na rynku Unii Europejskiej, także numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej wydanych z uwzględnieniem procedury określonej w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 67, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69) oraz w dyrektywie 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 3);

6) podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Wniosek powinien zawierać także:

1) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku wnioskodawców i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika;

2) spis załączonych dokumentów.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zawiera datę i numer jego wydania.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dokument musi być sporządzony w języku polskim.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeżeli podmiot prowadzi całość kształcenia nieodpłatnie – zamiast dowodu wniesienia opłaty, oświadczenie o prowadzeniu całości kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nieodpłatnie.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

6 miesięcy od daty wydania zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek lub 6 miesięcy od daty udzielenia patentu – w przypadku gdy pozwolenie zostało wydane przed udzieleniem patentu.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Po wpłynięciu wniosku Urząd Patentowy ustala datę jego wpływu oraz bada, czy wniosek ten został złożony w terminie, jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

W razie nieuiszczenia w terminie opłat, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie 14 dni. Jeśli wnioskodawca nie wniesie opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy RP umarza postępowanie.

 1. Publikacja informacji o wpłynięciu wniosku

Wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego jest publikowany w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

 1. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego

Wydając decyzję pozytywną o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, organ określa okres ochrony produktu. Długość przyznanej ochrony równa się okresowi, jaki upłynął między datą zgłoszenia o patent podstawowy w Polsce a datą wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej bądź też w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w zależności od tego, która jest wcześniejsza) pomniejszony o 5 lat. Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu dodatkowe świadectwo ochronne.

Przed wydaniem decyzji, Urząd Patentowy może wydać postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia nieprawidłowości, w wyznaczonym terminie.

Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych z uwzględnieniem numeru i daty zezwolenia oraz organu, który je wydał, oraz ogłoszeniu w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

Urząd Patentowy po stwierdzeniu, że warunki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego nie są spełnione, albo że wniosek złożony został po terminie, wydaje decyzję o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego. O wydaniu decyzji o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zamieszcza się wzmiankę w rejestrze dodatkowych praw ochronnych jak również publikację o tej decyzji w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Przed wydaniem decyzji odmownej, Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dodatkowe świadectwo ochronne zawiera:

1) nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego;

2) numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku;

3) numer i datę zezwolenia lub zezwoleń , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5,(kopia pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, zawierająca datę i numer jego wydania), oraz nazwę produktu opisanego w tym zezwoleniu;

4) datę, od której powstaje, i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego,

Częścią składową dodatkowego świadectwa ochronnego jest:

- kopia zezwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (kopia pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, zawierająca datę i numer jego wydania),

- kopię dodatkowego świadectwa ochronnego, z wyłączeniem kopii zezwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Urząd Patentowy udostępnia zainteresowanym do wglądu w bibliotece Urzędu Patentowego.

Termin

Decyzja o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego powinna zostać wydana przed upływem terminu wygaszenia patentu.

 1. Ogłoszenie o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”

Ogłoszenie to zawiera:

 • nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego
 • numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku
 • numer i datę zezwolenia lub zezwoleń oraz nazwę organu, który je wydał, i produktu opisanego w tym zezwoleniu
 • datę, od której powstaje, i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego

Ile zapłacisz

550 zł – opłata za udzielenie dodatkowego prawa ochronnego

Opłata: wpłać ją w chwili składania wniosku na konto bankowe Urzędu Patentowego RP

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Decyzja o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego powinna zostać wydana przed upływem terminu wygaszenia patentu.

Aby przyspieszyć nadanie prawa dodatkowego, złóż wniosek z wyjaśnieniem powodu skrócenia terminu oczekiwania na decyzję.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Na decyzje oraz postanowienia ostateczne Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?