Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prawa ochronne na znak towarowy

Chcesz uzyskać prawną ochronę twojego znaku towarowego? Najpierw zgłoś swój znak w Urzędzie Patentowym. Dzięki temu zyskasz zabezpieczenie przed np. nieuczciwą konkurencją, która może próbować wykorzystać renomę twojego znaku i podszyć się pod logo twojej firmy. Sprawdź poniżej, jak ochronić znak towarowy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż zgłoszenie za pomocą skrzynki na ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Kto może ubiegać się o ochronę znaku towarowego

Prawo ochronne może zostać udzielone na indywidualny znak towarowy zgłoszony przez osobę fizyczną lub osobę prawną, organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu Skarbu Państwa.

Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może uzyskać organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego. Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje w przypadku:

1) organizacji – tej organizacji lub jej członkom;

2) osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – tej osobie lub osobom upoważnionym do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku.

Zasady używania tego znaku w obrocie określa regulamin znaku.

Prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny może uzyskać osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane. Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane. Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin używania znaku.

Wspólne prawo ochronne jest udzielane na znak towarowy, przeznaczony do używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez osoby, w tym przedsiębiorców.

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.


Przeszkody w uzyskaniu prawa ochronnego

Po dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego Urząd Patentowy bada przesłanki bezwzględne, określone w art. 1291. W myśl tego przepisu:

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

1)   nie może być znakiem towarowym;

2)   nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3)   składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

4)   składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5)   składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;

6)   zostało zgłoszone w złej wierze;

7)   jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

8)   zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

9)   zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

10)  zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11)  zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

12)  ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

13)  stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku.

W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.

Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.

Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.

W przypadku, gdy Urząd Patentowy stwierdzi, że zostały wypełnione znamiona któregoś ze wskazanych powyżej przepisów, wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Jeżeli jednak urząd stwierdzi, że znak towarowy spełnia bezwzględne przesłanki rejestracyjne, wówczas niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego.

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 1321 ust. 1-3, a mianowicie gdy:

- używanie znaku towarowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

- zgłoszony znak towarowy jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

-  zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;

-  zgłoszony znak towarowy jest  identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

- zgłoszony znak towarowy jest  identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;

- jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.

Ważne!                                   

Podstawą sprzeciwu, mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne.

Podstawą sprzeciwu, mogą być również wcześniejsze znaki towarowe zgłoszone lub zarejestrowane w trybie określonym w art. 4 ustawy Prawo własności przemysłowej (tzw. znaki międzynarodowe).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, składając je w Urzędzie Patentowym RP, przesyłając za pośrednictwem poczty lub telefaksu albo drogą internetową poprzez platformę ePUAP.

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Ile zapłacisz

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług wynosi 450 zł. Opłata za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji wynosi 400 zł. Opłaty pobierane są na dwóch etapach postępowania:

1. Opłata za zgłoszenie (przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa):
a) opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej kasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług dokonane w formie tradycyjnej (papierowej) wynosi 450 zł. Za każdą następną klasę towarową opłata wynosi 120 zł,
b) opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług dokonane w formie elektronicznej wynosi 400 zł. Za każdą następną klasę towarową opłata wynosi 120 zł,
c) w przypadku wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%,
d) opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - 100 zł za każde pierwszeństwo.

2. Opłata za ochronę, tzw. opłaty okresowe (po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa):
a) opłata za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa). Opłatę należy wnieść w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony ustalana jest na podstawie ilości klas towarowych, wg aktualnie obowiązującej tabeli opłat, za każdą klasę towarową opłata wynosi 400 zł,
b) opłata za kolejne okresy ochronne, naliczana jest według ww. zasad na podstawie aktualnie obowiązującej tabeli opłat.

W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego, Urząd Patentowy na wniosek zgłaszającego zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dowód pierwszeństwa wymagany jest, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa jest konieczne, gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Regulamin znaku występuje, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego.
 • W przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego do wniosku załącza się też 2 egzemplarze informatycznego nośnika danych (materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej) zawierającego nagranie dźwięku.
 • W przypadku znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji zamieszczonej w podaniu przedstawia się fotografię lub odbitkę, nie mniejszą niż 8x8 cm i nie większą niż 10x10 cm.
 • Dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, w przypadkach określonych w art. 1291 ust. 1 pkt 9-11 ustawy pwp.

2. Formalne sprawdzenie zgłoszenia

Urząd Patentowy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

W razie nieuiszczenia w terminie opłat, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie jednego miesiąca. W razie nie wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy RP umarza postępowanie.

3. Ujawnienie o zgłoszeniu znaku towarowego w bazie internetowej Urzędu Patentowego

Urząd, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia, ujawnia informację o znaku towarowym w bazie danych dostępnej osobom trzecim na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

4. Badanie przesłanek bezwzględnych

Urząd Patentowy oceni, czy są okoliczności, które uniemożliwiają udzielenie prawa ochronnego.

W przypadku, gdy Urząd Patentowy stwierdzi, że zostały wypełnione znamiona któregoś ze wskazanych powyżej przepisów, wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Jeżeli jednak Urząd stwierdzi, że znak towarowy spełnia bezwzględne przesłanki rejestracyjne, wówczas niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego.

Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 1291, art. 1361 i art. 1363 także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego.

5. Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego w „Biuletynie Urzędu Patentowego"

Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 1291  , art. 1361 i art. 1363.

6. Okres sprzeciwowy

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 1321 ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Ile zapłacisz

600 zł

Sprzeciw powinien zawierać:  1. nazwę oraz siedziby osoby prawnej lub imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej; 2. wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem; 3. określenie zakresu sprzeciwu; 4. podpis wnoszącego sprzeciw.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Sprzeciw powinien zawierać: 

1. nazwę oraz siedziby osoby prawnej lub imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej;

2. wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem;

3. określenie zakresu sprzeciwu;

4. podpis wnoszącego sprzeciw.

7. Wydanie decyzji w sprawie

Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, chyba że powziął, po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego, informację o okolicznościach, o których mowa w art. 1291.

W przypadku, gdy w danej sprawie wpłynął sprzeciw, po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone w drodze decyzji.

Urząd może wydać decyzję o umorzeniu postępowania, w przypadku, gdy zgłaszający rezygnuje z postępowania lub nie zastosuje się do wezwania w wyznaczonym terminie.

Ile zapłacisz

Opłata wynosi:

 • 400 zł za każdą klasę oraz
 • 90 zł za publikację i wydanie świadectwa ochronnego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Termin uzyskania prawa ochronnego na znak, w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wynosi ok. 6 miesięcy.

8. Wpis udzielonego prawa ochronnego do rejestru znaków towarowych

Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru. Z chwilą wpisu do rejestru otrzymują kolejne numery rejestrowe z zachowaniem ciągłości numeracji. Rejestr znaków towarowych jest jawny, przeznaczony do dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych praw ochronnych, w związku z czym domniemywa się, że wpisy w rejestrze są prawdziwe i każdemu jest znana ich treść.

Termin

Po uprawomocnieniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy i wniesieniu opłaty za pierwszy okres ochrony.

9. Wydanie świadectwa ochronnego oraz ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronnego w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się poprzez wydanie świadectwa ochronnego. Świadectwo ochronne opatruje pieczęcią okrągłą z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku: "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej" i podpisuje osoba upoważniona na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydanie świadectwa ochronnego zostanie wstrzymane do dnia uiszczenia tej opłaty.

Ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” jest niezależne od wydania świadectwa ochronnego i zawiera w szczególności:

1) numer prawa ochronnego, datę i numer zgłoszenia oraz datę ogłoszenia o zgłoszeniu,

2) datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,

3) wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego, wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego,

4) nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,

5) określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji elementów graficznych, przyjętej na podstawie Porozumienia wiedeńskiego, a w razie potrzeby - rodzaju znaku,

6) wskazanie towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Po uiszczeniu opłaty za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Termin uzyskania prawa ochronnego na znak, w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i niewpłynięcia sprzeciwu wobec zgłoszenia wynosi ok. 6 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

W postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie, prawo ochronne na znak towarowy może zostać podzielone na wniosek uprawnionego, w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa. Składając wniosek uprawniony uiszcza opłatę za podział prawa ochronnego na znak towarowy.

Szczegółowe informacje na temat procedury znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

Czy ta strona była przydatna?