Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż zgłoszenie za pomocą skrzynki na ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Urząd Patentowy RP przyjmuje i bada zgłoszenia wzorów przemysłowych, orzeka w sprawach udzielania praw z ich rejestracji oraz prowadzi rejestr wzorów przemysłowych.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgłaszający, którym może być:

1. twórca,

2. współtwórcy łącznie,

3. pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy),

4. przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wzoru przemysłowego przy pomocy przedsiębiorcy, a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawa z rejestracji wzoru przemysłowego będą przysługiwać przedsiębiorcy),

5. inna osoba jeżeli wykaże, że przysługują jej prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego).

Przez uzyskanie prawa z rejestracji, uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny.

Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Szczegółowe informacje na temat warunków zgłoszenia wzoru przemysłowego, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami

Zgłaszający składa zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP. Zgłoszenie, które obejmuje co najmniej podanie oraz część wyglądającą zewnętrznie na ilustrację wzoru przemysłowego i na opis wyjaśniający tę ilustrację, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane. W przypadku, gdy nowy i indywidualny charakter posiada część wytworu, ilustracja wzoru przemysłowego musi przedstawiać całość wytworu.

O wpłynięciu zgłoszenia Urząd Patentowy RP zawiadamia zgłaszającego wydając dokument potwierdzenia zgłoszenia wzoru przemysłowego.

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne. W przypadku osób fizycznych pełnomocnikiem, poza rzecznikiem patentowym, może być również współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Ile zapłacisz

300 zł

W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego, Urząd Patentowy na wniosek zgłaszającego zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Patentowego RP.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Rysunki, fotografie lub próbki materiału włókienniczego wraz z opisem wyjaśniającym.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeżeli podmiot prowadzi całość kształcenia nieodpłatnie – zamiast dowodu wniesienia opłaty, oświadczenie o prowadzeniu całości kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nieodpłatnie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dowód pierwszeństwa jest wymagany jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Oświadczenie zgłaszającego w zakresie odmian wzoru potrzebne jest, gdy zgłoszenie zawiera takie odmiany (oświadczenie o datach pierwszeństwa).
 • Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa staje się konieczne, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Dowód uprawnienia lub zezwolenia na używanie w obrocie oznaczeń, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, należy załączyć jeżeli zgłoszony wzór przemysłowy zawiera takie oznaczenia.
 • W przypadku, gdy zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa należy złożyć dowód potwierdzający zgłoszenie wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, bądź dowód wystawienia na określonej wystawie (dowód pierwszeństwa).
 • Pełnomocnictwo jest wymagane, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 • Ilustracja wzoru przemysłowego musi przedstawiać całość wytworu w przypadku, gdy cześć wytworu posiada nowy i indywidualny charakter. Do zgłoszenia można dołączyć opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego. Wszystkie ilustracje należy opatrzyć podpisem zgłaszającego, osób upoważnionych do reprezentowania zgłaszającego bądź pełnomocnika zgłaszającego, w miejscu umożliwiającym pominięcie podpisów podczas reprodukcji. Próbki materiału włókienniczego powinny być podpisane na nalepce.
 • Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne. Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba, że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów. Wszystkie odmiany wzoru ujęte w zgłoszeniu powinny być przedstawione w figurach na jednej ilustracji.
 1. Formalne sprawdzenie zgłoszenia

Urząd Patentowy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

W razie nieuiszczenia w terminie opłat, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie 14 dni. W razie nie wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy RP umarza postępowanie.

 1. Merytoryczna analiza zgłoszenia wzoru przemysłowego

Urząd Patentowy RP, w ustalonym zakresie sprawdza, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Oceniana jest również dopuszczalność uzupełnień i poprawek, jeżeli zostały wprowadzone przez zgłaszającego.

 1. Wydanie decyzji

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji po stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.

Ile zapłacisz

400 zł

 • Opłata dotyczy pierwszego okresu ochronnego obejmującego 1, 2, 3, 4, 5 rok ochrony. Opłatę za pierwszy okres należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.
 • Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu. Możliwe jest również wniesienie opłaty w terminie sześciu miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej.

Dokumenty

 1. Wpis do rejestru

Urząd Patentowy RP wpisuje wzór przemysłowy do rejestru wzorów przemysłowych. Rejestr jest jawny.

 1. Wydanie świadectwa rejestracji oraz ogłoszenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”

Udzielenie prawa z rejestracji stwierdza się poprzez wydanie świadectwa rejestracji. Świadectwo rejestracji składa się z zaświadczenia o udzieleniu prawa z rejestracji, które wskazuje uprawnionego, numer rejestracji i określenie przedmiotu wzoru oraz opisu ochronnego.

Ogłoszenie w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy zawiera: numer rejestracji, datę i numer zgłoszenia, symbol klasy wzoru przemysłowego, określenie przedmiotu wzoru, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, nazwisko i imię twórcy wzoru oraz ilustrację wzoru przemysłowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Częścią składową świadectwa rejestracji jest opis ochronny wzoru przemysłowego obejmujący opis tego wzoru, rysunek oraz zawarte w zgłoszeniu fotografie i próbki materiału włókienniczego.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Decyzję otrzymasz bez zbędnej zwłoki (z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a.), na podstawie art. 253 ust. 1 p.w.p.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji wzoru przemysłowego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

Czy ta strona była przydatna?