Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ochrona własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej dotyczy m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych. Poniżej znajdziesz informacje o najważniejszych przedmiotach prawa własności przemysłowej oraz sposobach ich ochrony.

Wynalazek

Wynalazek, aby podlegać ochronie, musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym. Wyróżnia się cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby, zastosowania. Wynalazek powinien charakteryzować się m.in.: nowością w skali światowej i przemysłową stosowalnością. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Co nie jest wynalazkiem? Za wynalazki nie uważa się np. odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier.

Wynalazki chronią tzw. patenty. Aby je uzyskać, należy zgłosić wynalazek do właściwego urzędu patentowego. Postępowanie zgłoszeniowe prowadzone jest w formie pisemnej. Pozbawione zdolności patentowej są wynalazki, z których korzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Czas ochrony patentowej to 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku do właściwego urzędu patentowego. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Uzyskując patent nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski (można też m.in. dokonać indywidualnych krajowych zgłoszeń w urzędach patentowych poszczególnych państw).

Wzór użytkowy

Jest to rozwiązanie o charakterze technicznym nowe i użyteczne, które odnosi się do kształtu, budowy lub zestawienia elementów niepołączonych konstrukcyjnie przedmiotu o trwałej postaci. Wzór dotyczy przedmiotów materialnych o trwałej postaci, zatem nie można ubiegać się o ochronę rozwiązań odnoszących się do np. sposobów postępowania lub zastosowań substancji. Przykładem wzory użytkowego jest np. rower. Okres ochrony – 10 lat od daty zgłoszenia wzoru użytkowego.

Dowiedz się więcej na temat:

Wzór przemysłowy

Jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter (oryginalność) postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego zdobienie. Wszystko to powoduje, że towar ma bardziej atrakcyjny wygląd i może być chętniej kupowany. Wzorem przemysłowym może być opakowanie, czy symbole graficzne. Wzór przemysłowy chroniony jest prawem z rejestracji, a czas ochrony to 25 lat od daty zgłoszenia wzoru przemysłowego. Istnieje też m.in. możliwość dokonania indywidualnych krajowych zgłoszeń w urzędach patentowych państw, w których zamierza się chronić swój wzór przemysłowy.

Dowiedz się więcej na temat:

Znak towarowy

Jest to oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, i które odróżnia towary jednej firmy od tego samego rodzaju towarów innych firm. Znakiem towarowym może być m.in. wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna czy sygnał dźwiękowy.

Znaki towarowe zastrzega się dla konkretnych towarów lub usług, które są przyporządkowane do specjalnych klas według międzynarodowej klasyfikacji (tzw. klasyfikacji nicejskiej). Urząd Patentowy RP udziela prawa ochronnego na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Przy czym na wniosek uprawnionego (po wniesieniu stosownej opłaty) prawo ochronne na ten znak może być przedłużane na kolejne okresy 10-letnie (bez ograniczeń), jednak warunkiem utrzymania ochrony znaku jest faktyczne używanie dla towarów objętych rejestracją. W przypadku znaku towarowego m.in. można dokonać indywidualnych krajowych zgłoszeń w urzędach patentowych państw, w których zamierza chronić swój znak towarowy.

Dowiedz się więcej na temat:

Oznaczenia geograficzne

Są to nazwy, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar, jako pochodzący z tego terenu. Warunkiem jest, że określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru powinny być przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Zgłoszenia oznaczenia geograficznego może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działająca na danym terenie, a także organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne. Ochrona oznaczenia geograficznego trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych (jest bezterminowa).

Zobacz:

Topografia układu scalonego

Dotyczy projektów układów scalonych.

Zobacz dodatkowe informacje temat:

Ważne!

Zgłoszenia patentów, znaków itd. podlegają opłatom.

Czy ta strona była przydatna?