Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarządzanie płynnością finansową – podstawowe informacje

Zapewnienie płynności finansowej będzie jednym z twoich podstawowych obowiązków w trakcie prowadzenia firmy. Płynność finansowa przedsiębiorstwa to nic innego jak zdolność do spłacania bieżących zobowiązań oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów czy usług. To właśnie od płynności zależy, czy w odpowiednim terminie spłacane są zobowiązania dostawcom, czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb i wreszcie czy wypłacane są pracownikom wynagrodzenia. Płynność finansowa jest też jednym z podstawowych kryteriów oceny działalności firmy.

Pamiętaj, że firma nie może mieć niskiej płynności, gdyż wtedy nie tylko spada zaufanie ze strony instytucji finansowych, ale przede wszystkim ze strony kontrahentów. W efekcie firma może zbankrutować. Z kolei posiadanie zbyt wysokiej płynności oznacza zamrożenie części kapitału obrotowego i zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa.

Do oceny płynności finansowej swojej firmy możesz wykorzystać trzy wskaźniki płynności:

  • wskaźnik płynności bieżącej pokazuje, ile razy aktywa bieżące pokrywają bieżące zobowiązania
  • wskaźnik płynności szybkiej pokazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących płynnymi aktywami (wskazuje płynność związaną z aktywami, które można natychmiast spieniężyć)
  • wskaźnik płynności gotówkowej określa zaś, jaka część zobowiązań krótkoterminowych może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one wymagalne w danym momencie. Wskaźnik ten przedstawia natychmiastową zdolność płatniczą.

Płynność finansowa firmy zależy również od wielkości posiadanych zapasów i ich stosunku do produkcji i sprzedaży. W tym wypadku pomoże odpowiednie planowanie produkcji i logistyka, aby ilość towarów w magazynach była odpowiednia i ani zarówno ich brak jak i zbyt duża ilość nie powodowała zaburzeń w realizacji zamówień. To również oznacza, że utrzymanie płynności finansowej stanowi podstawę funkcjonowania i sprawnego zarządzania firmą. W jej utrzymaniu mogą Ci pomóc instrumenty do zarządzania płynnością. W publikacji Kredyty dla przedsiębiorców" dowiedziałeś się na temat kredytów obrotowych. Poniżej zaprezentowano kilka innych, przykładowych narzędzi finansowych do zapewnienia płynności.

Kredyt kupiecki

Występuje wówczas, kiedy dana firma chce zakupić określone produkty, ale nie ma na nie wystarczającej gotówki. W tej sytuacji sprzedający może zdecydować się na udzielenie nam kredytu kupieckiego, czyli odroczenia płatności odbiorcy za zakupione wyroby. Czasami nazywa się go także kredytem handlowym lub pożyczką pieniężną. Udzielany jest od kilku do kilkudziesięciu dni i może się różnić od danej branży w jakiej działa firma. Kredyt kupiecki coraz częściej staje się pewnym standardem warunkującym współpracę przedsiębiorstw, ponieważ generuje dla firmy wymierne korzyści m.in. pozwala na zwiększenie sprzedaży, czy stymuluje gromadzenie zapasów przedsiębiorstwa. Istotne jest również, że kupujący może zredukować najbardziej płynne aktywa (jeżeli ma nadpłynność może wygenerować dodatkowy przychód z zainwestowanych pieniędzy), a jeżeli ma niedobór płynności, unika kosztów korzystania np. z kredytu bankowego. Z kolei u dostawcy produktu poprawie ulega skuteczność prognozowania przepływów gotówki. 

Faktoring

Polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności firm, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Generalnie faktoring zamienia aktywa obrotowe o niższej płynności (należności) na gotówkę. Firma, która sprzedaje wierzytelność nazywa się faktorantem, a kupujący faktorem. Najczęściej faktor zgadzając się wykupić wierzytelność wpłacając zaliczkę np. 80% wartości faktury, pomniejszonej o koszty (marże, prowizje) zobowiązuje się także do świadczenia na jego rzecz określonych usług takich jak: windykacja należności, wysyłanie monitów, badanie sytuacji finansowej dłużników, prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych faktoranta, czy rozliczanie transakcji między faktorantem a dłużnikiem. W dniu zapadalności płatności za fakturę i dokonaniu zapłaty przez dłużnika na rzecz faktora, przelewa on na konto dostawcy usług, pozostałą do zapłaty, niezaliczkowaną część faktury.

Forfaiting

Polega na wykupie przez wyspecjalizowane instytucje forfaitingowe (głównie banki), średnio i długoterminowych wierzytelności przysługującym przedsiębiorcom w stosunku do kontrahentów. Instytucja forfaitingowa wykupuje pojedyncze wierzytelności przysługujące firmom przejmując na siebie ryzyko wypłacalności dłużników. Wierzytelności będące przedmiotem przelewu w ramach umów forfaitingowych, mają okres płatności od 6 miesięcy do 5 lat, a czasami nawet 10 lat. Umowa forfaitingu, podobnie jak umowa faktoringu, oparta jest na konstrukcji przelewu wierzytelności. Transakcje forfaitingowe są najczęściej powiązane z wymianą międzynarodową.

Leasing

Jest umową, która nie jest dzierżawą, ani najmem, ale zawiera wiele elementów wspólnych z tymi formami umów cywilnoprawnych. W leasingu nie chodzi o nabycie prawa własności do wypożyczonej rzeczy, a stworzenie możliwości jej użytkowania i uzyskanie z tego tytułu określonych korzyści. Leasingodawca przekazuje bowiem leasingobiorcy prawo do użytkowania danego dobra np. samochodu dostawczego na uzgodniony czas, w zamian za określoną opłatę lub serię opłat np. co miesiąc.

Kapitały podwyższonego ryzyka

Dotyczą firm na wczesnym etapie rozwoju lub wchodzących na rynek. Dostawcami takiego kapitału są fundusze typu private equity (na każdym etapie rozwoju firmy) lub venture capital (wczesna faza rozwoju firmy). Fundusze nie tylko dostarczają odpowiednich środków, ale również wspierają w dalszym rozwoju firmę. Jeżeli twoja firma dopiero powstała i nie możesz pozyskać środków od takich instytucji postaraj się poszukać na rynku ofert od tzw. Aniołów Biznesu, którzy działają na zbliżonych zasadach do funduszy venture capital.

Ubezpieczenie należności

Pozwala otrzymać odszkodowanie z tytułu braku uregulowania należności a dzięki pewności otrzymania odszkodowania łatwiej można znaleźć źródła ich finansowania. Wśród korzyści warto wspomnieć, że w ramach jednej umowy ochroną objęte są należności wielu odbiorców, a ubezpieczenie takie zwiększa wiarygodność ubezpieczającego wobec jego kontrahentów: dostawców, firm leasingowych, faktoringowych czy banków. Dzięki ubezpieczeniu należności dostawca może zaoferować odbiorcom korzystniejsze warunki współpracy jak np. rezygnacja z innych zabezpieczeń czy dłuższy kredyt kupiecki.

Dyskonto weksli

Jest to rozwiązanie dla firm, które rozliczają się ze swoimi kontrahentami za pomocą weksli wystawianych z odroczonym terminem płatności. Dyskonto weksli polega na nabywaniu przez bank weksli przed terminem ich płatności oraz na wypłacie posiadaczowi weksla kwoty weksla z potrąceniem odsetek dyskontowych. Posiadacz otrzymuje środki po przedstawieniu weksla do dyskonta, a spłaty weksla do banku dokonuje dłużnik wekslowy.

Windykacja należności

Jest etapem kończącym proces zarządzania należnościami. Windykacja nie musi być prowadzona samodzielnie. Usługę taką możesz zlecić wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym i odzyskać część środków z przeterminowanych należności.

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju oferuje przedsiębiorcom wiele narzędzi pomagających w zarządzaniu płynnością.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?