Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odsetki ustawowe, za opóźnienie, od zaległości podatkowych

Zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, czy partnerów handlowych trzeba regulować terminowo. W przeciwnym wypadku grożą ci odsetki. Stawki odsetek za zwłokę w przypadku zobowiązań podatkowych czy zobowiązań wynikających z korzystania z kapitału, są różne. Przeczytaj, jakie odsetki mogą cię dotyczyć.

Odsetki w transakcjach handlowych

Te odsetki dotyczą wyłącznie transakcji handlowych, czyli umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Stronami transakcji handlowych są przedsiębiorcy (polscy i zagraniczni), osoby wykonujące wolne zawody, a także jednostki sektora finansów publicznych.

Odsetki w transakcjach handlowych, należą się bez wezwania, od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty, po spełnieniu dwóch warunków:

 • wierzyciel spełnił świadczenie (dostarczył towar lub zrealizował usługę)
 • wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

 • 1 stycznia – do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca
 • 1 lipca – do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

W przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym przewidziane są odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych.

W przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot niepubliczny lub podmiot publiczny niebędący podmiotem leczniczym – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych.

Aktualną stopę referencyjną można sprawdzić na stronach NBP. Zobacz kalkulator odsetek od transakcji handlowych opracowany przez Komisję Europejską

Odsetki kapitałowe (ustawowe)

Odsetki te stanowią wynagrodzenie za korzystanie np. z cudzego kapitału (pożyczka). Należą się gdy wynika to z czynności prawnej (np. zawartej umowy), ustawy, orzeczenia sądu albo decyzji organu. Odsetki kapitałowe należne są za okres przed terminem wymagalności świadczenia pieniężnego.

Wysokość odsetek kapitałowych (ustawowych) wynosi sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punkty procentowe. Aktualną stopę referencyjną można sprawdzić na stronach NBP. W umowie strony mogą ukształtować wysokość odsetek kapitałowych, jednak nie mogą one przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności odsetek ustawowych. W przypadku gdy strony w umowie nie określiły wysokości odsetek kapitałowych, należą się odsetki równe sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5%.

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego Nie ma przy tym znaczenia, czy wierzyciel poniósł szkodę z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia, oraz czy dłużnik ponosi winę w nieterminowym uregulowaniu świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z przepisami, jeżeli np. w umowie nie określono odsetek za opóźnienie, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Mogą być wyższe, jeśli strony zgodziły się na to w umowie, nie mogą jednak przekraczać wartości maksymalnej. W stosunku rocznym nie może ona przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeśli w umowie określono je powyżej wartości maksymalnej, będą automatycznie zredukowane do tej wartości.

Odsetki od zaległości podatkowych

Przepisy regulują także stawki odsetek w przypadku zaległości podatkowych. Zaległością może być podatek niezapłacony w terminie płatności, ale także nienależny nam zwrot nadpłaty (którą organ podatkowy nam zwrócił albo zaliczył w poczet innych zobowiązań) lub nienależny zwrot. Wysokość odsetek za zwłokę podatkową wynosi równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2%, nie mniej jednak niż 8%. To stawka podstawowa.

Ważne! Odsetki za zwłokę ustala się oddzielnie od każdej zaległości podatkowej.

Stawka odsetek za zwłokę moze zostać obniżona i wynosić 50% stawki podstawowej po spełnieniu dwóch warunków:

 • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji
 • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżenie nie jest jednak możliwe na przykład, jeżeli korekta zostanie złożona dopiero po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej), albo w wyniku czynności sprawdzających.

Są też stawki karne". Za poważne uchybienia takie, jak m.in.: zaniżenie zobowiązania podatkowego, zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych w toku kontroli lub postępowania podatkowego, ujawnienie w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego stosowana jest stawka 150%. Odsetki karne trzeba będzie także zapłacić, gdy złożymy korektę już po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli) albo dokonamy korekty w wyniku czynności sprawdzających. W tych przypadkach warunkiem zapłaty wyższych odsetek jest sytuacja, w której kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu.

Odsetki od zaległości podatkowych oblicza się mnożąc kwotę zobowiązania przez liczbę dni zwłoki oraz stawkę ustawowych odsetek od zaległości podatkowych. Liczbę tę dzieli się przez 365.

Skorzystaj z kalkulatora odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej.

Przydatne informacje:

 • odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym należało dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego
 • odsetki należy obliczyć i płacić bez wezwania ze strony właściwego urzędy - zgodnie z prawem podatkowym odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez pocztę za polecenie przesyłki listowej
 • odsetki podatkowe zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i powyżej, podwyższa się do pełnych złotych
 • zaokrąglenia dokonuje się osobno dla podatku i osobno dla odsetek za zwłokę
 • w przypadku częściowych wpłat (niepokrywajacych całości zobowiązania) na poczet zaległości podatkowej oraz zaliczania nadpłat np. na poczet zaległych zobowiązań nie stosuje się zaokrągleń (pozostają kwoty łącznie z groszami)
 • zaokrąglenia nie stosuje się natomiast do należności na rzecz organów samorządu z tytułu podatków i opłat lokalnych. W Ich przypadku pobraniu podlega również kwota niezaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku do pełnych złotych.

Odsetki za zwłokę ZUS

Odsetki za niepłacone w terminie składki na ubezpieczenie społeczne oblicza się według tej samej zasady, jak w przypadku zaległości podatkowych (obowiązuje ta sama  stopa odsetek, czyli równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2%, nie mniej jednak niż 8%).

Odsetki za opóźnienie liczone są od następnego dnia po terminie płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Wyliczona kwota odsetek jest zaokrąglana do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli kwota odsetek jest powyżej 6,60 zł, dolicz ją do kwoty należnych składek i opłać składki za dany okres rozliczeniowy.

Jeżeli wpłacisz po terminie kwotę, która nie pokryje w całości kwoty zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, wpłata rozliczona będzie w następujący sposób. Proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości składkowej oraz kwoty odsetek za opóźnienie w stosunku, w jakim kwota zaległości składkowej pozostaje do kwoty odsetek za opóźnienie. Oznacza to, że nadal będziesz miał zadłużenie z tytułu różnicy składek, które powinieneś uregulować łącznie z odsetkami za opóźnienie.

Skorzystaj z kalkulatora odsetek ZUS.

Dowiedz się jak obliczać odsetki od zaległości w ZUS.

Czy ta strona była przydatna?