Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Jesteś wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego? Zmieniły się twoje dane? Pamiętaj, że musisz to zgłosić. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotami uprawnionymi do realizacji procedury są przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych - nie dotyczy zmiany, która podlega opłacie skarbowej.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie pisemnego wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Organem, który prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego i do którego należy wystąpić z wnioskiem o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego zawiera następujące dane:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)   określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5)   wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
a)  nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
b)  nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
c)  posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

"Oświadczam, że:

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego są kompletne i zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".

Oświadczenia powinno również zawierać:

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych - nie dotyczy zmiany, która podlega opłacie skarbowej.

  1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Po wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przechodzi do jego weryfikacji formalnej. Gdy wniosek o zmianę wpisu do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek wraz załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione, nie ma przeszkód do dokonania zmian w treści wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

  1. Dokonanie zmiany treści wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje zmiany treści wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o zmianę wpisu do rejestru albo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego podlegają następujące dane:

  • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
  • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • data dokonania wpisu

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w systemie informatycznym.

Termin

7 dni

  1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany treści wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu zmiany wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje te informacje niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania zmiany wpisu.

Ile zapłacisz

Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego podlega opłacie skarbowej. Jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności należy uiścić 50% stawek określonych od wpisu. Jeśli treścią zmiany wpisu jest kolejny rodzaj działalności należy wpłacić 100% stawek określonych od wpisu.
Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru wynosi:  
1) wyrób alkoholu etylowego - 11 610 zł;
2) wyrób alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu - 1005 zł;
3) oczyszczanie alkoholu etylowego - 11 610 zł;
4) skażanie alkoholu etylowego - 11 610 zł;
5) odwadniania alkoholu etylowego - 11 610 zł.
 
W sytuacji, gdy treścią wniosku jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich. Opłatę skarbową za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego dokonuje się na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Wskazane wysokości opłat nie dotyczą sytuacji, w której wnioskodawca ubiega się o zmianę:
1)   firmy i siedziby przedsiębiorcy oraz jego adresu;
2)   numeru w rejestrze przedsiębiorców;
3)   numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4)   rodzaju i zakresu działalności gospodarczej;
5)   miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej.
 

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

Informacje dotyczące wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego, które mogą być również przydatne w procedurze zmiany treści wpisu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ta strona była przydatna?