Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii oznacza, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź czy dotyczą one twojej firmy.

Od kiedy obowiązują ograniczenia

Pierwsze ograniczenia w powadzeniu działalności wprowadzono 14 marca 2020 r.,
czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Od 20 marca 2020 r., w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które wprowadziło stan epidemii, te ograniczenia zostały rozszerzone.

Od 25 marca 2020 r. obowiązuje zakaz zgromadzeń.

Do najważniejszych ograniczeń, które obowiązują w związku ze stanem epidemii, należą:

 • ograniczenia w wywozie lub sprzedaży poza Polską wybranych produktów oraz możliwość zakazu sprzedaży lub zakazu wywozu tych produktów poza Polskę,
 • ograniczenie w prowadzeniu wybranych działalności,
 • zakaz zakazu handlu w galeriach handlowych,
 • ograniczenia w pracy urzędów publicznych,
 • możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii,
 • uregulowanie zasad dotyczących powrotów pracowników zza granicy.

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

Jednocześnie 20 marca 2020 r. zniesiono zakaz prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, który obowiązywał
od 14 marca.

Jakie zgromadzenia są zakazane

Od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazane są wszystkie zgromadzenia
z wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem:

 • czynności zawodowych lub zadań służbowych,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

W okresie do 24 marca i od 12 kwietnia 2020 r. do odwołania dozwolone są zgromadzenia, w których uczestniczy nie więcej niż 50 osób wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Czy można się przemieszczać

Od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się. Nie dotyczy on przemieszczania się w celu:

 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac
  w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
 • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności
  lub obrzędów religijnych.

Ważne:

 • Pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Zakaz nie dotyczy osób najbliższych.
 • Środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Czego nie można wywieźć lub sprzedać poza Polską

Od 14 marca 2020 r. nie można wywozić lub sprzedawać poza Polską respiratorów
oraz kardiomonitorów.

Jeżeli chcesz wywieźć lub sprzedać poza terytorium Polski:

 • gogle ochronne,
 • kombinezony typu TYVEK,
 • maski typu FFP2/FFP3,
 • maseczki chirurgiczne,
 • ochraniacze na buty (obuwie),
 • rękawiczki lateksowe,
 • rękawiczki nitrylowe,
 • środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń,

 – masz obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby twojej firmy albo miejsca twojego zamieszkania. Zrób to:

 • nie później niż 24 godziny przed planowanym wywozem, jeżeli zgłoszenie nastąpi do 25 marca,
 • nie później niż 36 godzin przed planowanym wywozem, jeżeli zgłoszenie nastąpi od 26 marca.

Podaj wykaz i ilość produktów, które chcesz wywieźć
lub sprzedać poza Polską.

Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody może zakazać wywozu lub sprzedaży tych produktów poza terytorium Polski.

Jakiej działalności nie można prowadzić

Od 14 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD  56.10.A),

Ważne! Zakaz nie dotyczy świadczenia usług polegających na przygotowywaniu
i podawaniu żywności na wynos
lub na jej przygotowywaniu i dostarczaniu
oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu
 • lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0);
 • w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w części polegającej na udzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 20 marca 2020 r. obwiązuje również całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie ograniczenia dotyczą handlu

Od 21 marca 2020 r., do odwołania, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obowiązuje całkowity zakaz:

 • handlu detalicznego prowadzonego przez najemców powierzchni handlowej,
  z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:
  • żywności,
  • produktów kosmetycznych,
  • artykułów toaletowych,
  • środków czystości,
  • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
  • wyrobów medycznych,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • gazet,
  • artykułów budowlanych lub remontowych,
  • artykułów dla zwierząt domowych,
  • paliw.
 • działalności usługowej prowadzonej przez najemców powierzchni usługowej,
  poza najemcami, którzy prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług:
  • medycznych,
  • bankowych,
  • ubezpieczeniowych,
  • pocztowych,
  • pralniczych,
  • gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
 • prowadzenia działalności na wyspach handlowych.

Ważne! Zakaz nie dotyczy sklepów poza galeriami handlowymi, niezależnie od tego co sprzedają.

Kto może zostać skierowany  do pracy przy zwalczaniu epidemii

Wojewoda lub Minister Zdrowia mogą wydawać decyzje o skierowaniu przy zwalczaniu epidemii na okres do 3 miesięcy.

Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani:

 • pracownicy podmiotów leczniczych,
 • osoby wykonujące zawody medyczne,
 • osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych,
 • osoby, których skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Do prac przy zwalczaniu epidemii nie można skierować:

 • osób, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat,
 • kobiet w ciąży,
 • osób wychowujących dzieci w wieku do 18 lat, w tym osób wychowujących samotnie dzieci do lat 18,
 • osób, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy,
 • inwalidów oraz osób z orzeczonymi chorobami przewlekłymi,
 • osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz
 • posłów i senatorów.

Jeżeli zatrudniasz pracownika skierowanego do pracy przy zwalczaniu epidemii musisz udzielić mu urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji.

Nie możesz z nim rozwiązać dotychczasowego stosunku pracy ani też nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

Powroty pracownika zza granicy

Jeżeli twój pracownik lub zleceniobiorca wrócił z zagranicy musi odbyć 14 dniową kwarantannę. Powinien cię o tym poinformować - telefonicznie lub elektronicznie.

Aby uzyskać wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny, pracownik musi przedstawić tobie - jako płatnikowi składek - pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie. Ma na to 3 dni robocze od dnia jej zakończenia.

Pracownik może przekazać ci oświadczenie elektronicznie lub faxem. Oświadczenie jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie pracownika, który odbył obowiązkową kwarantannę, powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL,
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny,
 • podpis.

Zobacz wzór "Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy".

Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie,
za pomocą PUE ZUS
lub faxem.

Zobacz instrukcję, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu. Wniosek musisz uzasadnić.

Z obowiązku odbycia 14 dniowej obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni są:

 • załogi statków morskich lub powietrznych,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego,
 • kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy
  w celu odbioru odpoczynku na terenie Polski lub po odebraniu odpoczynku za granicą
  oraz po przerwie w świadczeniu pracy.

Mieszkańcy obszarów przygranicznych, czyli:

 • pracujący w Polsce cudzoziemcy, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują
  w Polsce i przekraczają granicę regularnie,
 • osoby, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim
  i które przekraczają granicę regularnie,

- mogą zwrócić się do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Jakie są ograniczenia w pracy urzędów publicznych

Wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może ograniczyć się do wykonywania:

 • wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
 • zadań określonych przez ten urząd lub jednostkę, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Decyzje o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń są zamieszczane  w drodze ogłoszenia,
na stronie internetowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie urzędu lub jednostki. Decyzje podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania
o charakterze publicznym.

Zamówienia publiczne i udostępnianie nieruchomości

 • Jeżeli ubiegasz się o zamówienie, którego przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii pamiętaj, że do takich zamówień nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 • Jeżeli posiadasz nieruchomość, lokal lub teren objęty wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii, wojewoda może nałożyć obowiązek ich udostępnienia.

 

 

Czy ta strona była przydatna?