Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Epidemia COVID-19: aktualne ograniczenia dla firm i zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Minister Zdrowia i Rada Ministrów wraz z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski wprowadzili obowiązki i ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakaz prowadzenia działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, które zasady dotyczą twojej firmy lub pracowników.

Jaka działalność jest ograniczona

Działalność lecznicza

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na:

 • udzielaniu świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 • rehabilitacji leczniczej realizowanej w trybie stacjonarnym, w tym rehabilitacji w ramach:
  • turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie stacjonarnym
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez osoby uprawnione
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione
  • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w  podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
  • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Ograniczenie nie dotyczy:

 • przypadków, w których zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta
 • świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową
 • świadczeń stacjonarnych udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów
 • rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Jeżeli zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, to może ją rozpocząć w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym, pod warunkiem, ze uzyska negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Do 31 stycznia 2021 roku obowiązuje zakaz wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych.

Warunkiem przyjęcia konkretnej osoby do:

 • zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • hospicjum stacjonarnego
 • oddziału medycyny paliatywnej
 • ośrodka rehabilitacyjnego (w systemie stacjonarnym jeżeli zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta)
 • domu pomocy społecznej

- jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do zakładu.

Ważne! Od 28 grudnia 2020 roku osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 jest zwolniona z konieczności wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli pacjent w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przerwał rehabilitację leczniczą realizowaną w warunkach stacjonarnych przed jej upływem, może ją kontynuować u tego samego świadczeniodawcy, na dotychczasowych warunkach przy uwzględnieniu liczby świadczeń zrealizowanych przed przerwaniem tej rehabilitacji. Termin kontynuacji pacjent ustala ze świadczeniodawcą.

Dyskoteki i kluby nocne

Do 31 stycznia 2021 roku obowiązuje zakaz działalności polegającej na:

 • prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych
 • udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

- z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Baseny, aquaparki i siłownie

Do 31 stycznia 2021 roku obowiązuje zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness z wyłączeniem działających:

 • w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów
 • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Do odwołania obowiązuje zakaz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Hotele i miejsca noclegowe

Od 28 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku w obiektach świadczących usługi hotelarskie mogą przebywać jedynie osoby:

 • korzystające z tych usług w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z)
 • wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę
 • będące członkami załóg statku powietrznego
 • wykonujące zawód medyczny
 • będące funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych
 • będące pracownikami podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa
 • będące kierowcami wykonującymi transport drogowy
 • będące członkami obsady pociągu
 • będące pracownikami zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
 • wykonujące czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania 
 • wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu
 • będące pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej
 • będące zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego
 • będące pełnomocnikami procesowych, obrońcami i pełnomocnikami stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym
 • będące członkami misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji
 • będące pracownikami przedsiębiorstw realizujących w Polsce projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S. A. w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych
 • będące żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej
 • będące pracownikami cywilnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych
 • będące osobami uprawnionymi do zakwaterowania w Domu Poselskim
 • będące osobami świadczącymi usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami
 • będące pracownikami obsługującymi lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych
 • będące osobami bezpośrednio zaangażowanymi  w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców
 • będące cudzoziemcami niemogącymi kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu
 • będące pasażerami cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo do opieki rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10)
 • będące pracownikami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • będące uczestnikami w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdającymi egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów
 • będące osobami świadczącymi usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami
 • będące sędziami sportowymi, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową
 • będące dziennikarzami wykonującymi, poza miejscem stałego zamieszkania, zadania zawodowe lub ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza.

W obiektach świadczących usługi hotelarskie mogą przebywać także osoby będące kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych.

Potwierdzeniem możliwości korzystania z usług hotelarskich jest:

 • dokument wystawiony przez pracodawcę - w przypadku załóg samolotów i pociągów
 • dokument wystawiony przez polski związek sportowy – w przypadku zgrupowania i współzawodnictwa sportowego
 • legitymacja służbowa - w przypadku wykonywania zadań służbowych
 • dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku wykonywania zawodu medycznego albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej
 • dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych – w przypadku wykonywania oficjalnych funkcji
 • zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy – w przypadku postepowania sądowego
 • dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot– w przypadku osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych lub świadczącymi usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczychoświadczenie cudzoziemca – w przypadku cudzoziemca niemogącego kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu
 • dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego - w przypadku pasażera cywilnych statków powietrznych, któremu przysługuje prawo do opieki rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10)
 • zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prokuratorską aplikację uzupełniającą lub przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
 • dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową w odniesieniu do sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową a także w odniesieniu trenerów i członków sztabu szkoleniowego w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego
 • legitymacja prasowa – w odniesieniu do dziennikarzy. wykonujących, poza miejscem stałego zamieszkania, zadania zawodowe lub prowadzenia przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza.

Z siłowni i basenów w hotelach mogą korzystać goście przebywający w nich co najmniej jedną dobę hotelową.

Prowadzenie działalności gastronomicznej, na terenie placówki prowadzącej usługi hotelarskie, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, którzy przebywają w niej co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

Na terenie placówki prowadzącej usługi hotelarskie obowiązuje zakaz prowadzenia:

 • dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych
 • działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
 • kasyn.

Działalność gastronomiczna

Do 31 stycznia 2021 roku prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej PKD w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.

Prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie szkół i placówek oświatowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, albo stoliki będą oddzielone przegrodami o wysokości co najmniej 1 m - licząc od powierzchni stolika.

Kina i centra kultury

Do 31 stycznia 2021 roku:

 • prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:
  • działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia
  • nagrań fonograficznych i audiowizualnych
  • wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • obowiązuje zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • obowiązuje ograniczenie w prowadzeniu działalności naukowej, instytucji kultury oraz muzeów polegające na zakazie:
  • udostępniania zbiorów publiczności
  • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności.

Ograniczenia nie dotyczą:

 • działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających
 • zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz bibliotek publicznych i naukowych oraz muzeów.

Biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem, że w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki będzie przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki trzeba zamieścić  informację o limicie osób.

Wydarzenia sportowe

Od 28 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Współzawodnictwo, zajęcia czy wydarzenia muszą być organizowane bez udziału publiczności.

Potwierdzeniem organizacji imprezy sportowej jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Organizator wydarzenia sportowego:

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego
 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
 • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego muszą dezynfekować ręce, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Kasyna

Od 28 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku obowiązuje zakaz działalności kasyn i innych podmiotów związanych z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w PKD w podklasie 92.00.Z), z wyłączeniem kasyn internetowych. 

Zakłady fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

Działalność związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z) oraz tatuażem i piercingiem (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalna, pod warunkiem zapewnienia, że w miejscu, w którym jest prowadzona, będą przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Dodatkowo:

 • w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi
 • stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Loty pasażerskie

Krajowy ruch lotniczy został wznowiony 1 czerwca 2020 roku, a międzynarodowy - 16 czerwca 2020 roku.

Przewoźnicy mogą prowadzić działalność pasażerskiego przewozu lotniczego pod warunkiem:

 • zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu
 • dezynfekcji statku powietrznego:
  • raz na dobę w przypadku lotu z pasażerami
  • po każdym locie z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną
  • przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin
 • przekazania pasażerom formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart.

Targi i wystawy

Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w PKD w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wesołe miasteczka, parki i inne miejsca rozrywki lub rekreacji

Obwiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności:

 • polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w PKD w podklasie 93.21.Z)
 • pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w PKD w podklasie 93.29.A)
 • polegającej na prowadzeniu działalności ujętej w PKD w podklasie 93.29.Z, 93.29.B lub 77.21.Z
 • pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w podklasie 93.29.B).

Od 28 grudnia 2020 roku obowiązuje także zakaz prowadzenia działalności polegającej na obsłudze stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

Jakie zasady obowiązują w sklepach i punktach usługowych

Galerie handlowe

Od 28 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2020 roku w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

 • handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem handlu, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:
  • żywności
  • produktów kosmetycznych
  • artykułów toaletowych
  • środków czystości
  • produktów leczniczych w tym przez apteki lub punkty apteczne
  • wyrobów medycznych
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • gazet lub książek, lub kuponów gier losowych
  • artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, lub mebli
  • artykułów dla zwierząt domowych
  • usług telekomunikacyjnych
  • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli
  • paliw
 • prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:
  • związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z)
  • optycznych
  • medycznych
  • bankowych
  • pocztowych
  • logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek
  • ubezpieczeniowych
  • naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek
  • myjni samochodowych
  • ślusarskich
  • szewskich
  • krawieckich
  • pralniczych
  • gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności
 • prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Zasady obowiązujące w czasie zakupów

Trzeba zasłaniać nos i usta oraz używać jednorazowych rękawiczek lub stosować środki do dezynfekcji rąk:

 • w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2
 • w sklepie
 • na stacji paliw płynnych
 • na straganie lub targowisku.

Obowiązek robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu:

 • stanu zdrowia
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • zaburzeń psychicznych
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
 • trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Takie osoby nie muszą okazywać orzeczenia lub zaświadczenia.

Sprawdź, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawice.

Obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić:

 • rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
 • dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi.

Na terenie:

 • obiektu handlowego lub usługowego o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2
 • sklepu
 • placówek świadczących usługi pocztowe

- może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

 • 1 osoba na 10 m2w przypadku obiektów i placówek o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2
 • 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m.

Godziny dla seniorów

Od 15 października 2020 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–12.00 mogą być obsługiwane wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Obiekt handlowy lub placówka muszą udostępnić informację o godzinach obsługiwania tych osób.

Ograniczenie obowiązuje w obiektach handlowych lub usługowych, których przeważająca działalność polega na:

 • sprzedaży:
  • żywności
  • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczonych do perfumowania i upiększania
  • artykułów toaletowych
  • środków czystości
  • produktów leczniczych w tym przez apteki i punkty apteczne
  • wyrobów medycznych
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • świadczeniu usług pocztowych.

Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku:

 • gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
 • obrotu hurtowego
 • placówek handlowych działających w szkołach lub placówkach oświatowych oraz w portach lotniczych.

Jakie zgromadzenia lub spotkania są dozwolone

Od 24 października 2020 roku w zgromadzeniach może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób.

Zgromadzenia są organizowane na podstawie zawiadomienia. Odległość miedzy kolejnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100m.

Uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos oraz zachowywać odległość 1,5 metra.

Wojewoda albo właściwy organ gminy, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać dla danego zgromadzenia opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie, na terenie której organizowane jest zgromadzenia. Opinia jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego Wojewody i przekazywana organizatorowi zgromadzenia. Organizator zgromadzenia informuje uczestników o zasadach udziału w zgromadzeniu oraz o opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeżeli została wydana.

Zakazów nie stosuje się do:

 • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych
 • konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych
 • egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych
 • egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego
 • szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich) oraz Inspekcji Transportu Drogowego
 • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
 • egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, w tym przeprowadzanego w ośrodkach egzaminacyjnych zlokalizowanych u pracodawców
 • szkoleń dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, oraz prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 • egzaminów kwalifikacyjnych związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji wynikających z przepisów o bezpieczeństwie morskim, przeprowadzanych przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną
 • szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych
 • szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie morskim
 • konkursów, olimpiad i turniejów
 • próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

Zakazów nie stosuje się również do ćwiczeń wojskowych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dozwolone są spotkania lub zebrania organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii, pod warunkiem że:

 • gdy spotkanie lub zebranie odbywa się w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu, którzy zakrywają usta i nos
 • gdy spotkanie lub zebranie odbywa się na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i zakrywają ust i nosa.

Od 28 grudnia 2020 roku do liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach i spotkaniach nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wesela, uroczystości rodzinne, inne imprezy i spotkania

Do 31 stycznia 2021 roku obowiązuje zakaz organizowania wesel, uroczystości rodzinnych, imprez, spotkań i zebrań, z wyłączeniem:

 • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych
 • imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Jakie są zasady przemieszczania się

Pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, chyba że:

 • zakrywają usta i nos
 • zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 13. lub osobą niepełnosprawną
 • są to osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Środkami transportu publicznego oraz samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób, z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, łącznie z kierowcą można w tym samym czasie przewozić nie więcej osób niż wynosi nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ograniczenie nie ma zastosowania do pojazdów:

 • którymi poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie
 • którymi przewożone są osoby niepełnosprawne
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei
 • którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych
 • którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.

Na terenie lotniska pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji technicznej dla danego typu pojazdu.

Wstrzymany jest ruch kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy Polski.

Od 5 stycznia 2021 roku zniesiono ograniczenie dotyczące przemieszczania się małoletnich do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Od 1 lipca 2020 roku można przewozić maksymalną liczbę pasażerów:

 • statkami w żegludze krajowej
 • samolotami.

Samolotem nie może podróżować pasażer:

 • którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C
 • który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego  przez przewoźnika lotniczego
 • który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa.

Kogo dotyczy obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 10 października 2020 roku trzeba zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki, maski, przyłbicy, odzieży lub jej części albo kasku ochronnego:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w miejscach ogólnodostępnych
 • w samolocie
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Miejsca ogólnodostępne to między innymi:

 • drogi i place, teren cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne
 • tereny nieruchomości wspólnych oraz tereny takich nieruchomości o innych formach posiadania
 • zakłady pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej
 • budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Nie musisz zasłaniać nosa i ust:

 • w pojeździe samochodowym, który nie jest środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli nie pozwala na to twój zdrowia, cierpisz na całościowe zaburzenia rozwoju, jesteś niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielny
 • wykonujesz czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, pod warunkiem że nie obsługujesz bezpośrednio interesantów lub klientów
 • kierujesz środkiem publicznego transportu zbiorowego (np. autobusem, tramwajem)
 • jesteś duchownym w czasie sprawowania kultu religijnego
 • jesteś żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych lub jesteś funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego i wykonujesz zadania służbowe (musisz stosować środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności)
 • przebywasz na stałe lub czasowo w budynku użyteczności publicznej, który jest przeznaczony na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej
 • przebywasz na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży
 • jesteś kierowcą, który wykonuje przewozy drogowe w załodze
 • kierujesz statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • jesteś sędzią, trenerem lub uprawiasz sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych
 • jesteś członkiem personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota
 • zawierasz związek małżeński
 • jedziesz konno
 • jesteś osobą wykonującą czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
 • zdajesz lub jesteś osobą uczestniczącą w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy innymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia 5. roku życia.

Maseczek nie muszą nosić również uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Można odkryć usta i nos, żeby spożyć posiłek lub napoje:

 • w zakładach pracy lub budynkach handlowych i użyteczności publicznej
 • po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Pamiętaj! Na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej na lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, należy okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Możesz odsłonić nos i usta:

 • kiedy trzeba zidentyfikować lub zweryfikować twoją tożsamość
 • kiedy korzystasz z usługi, jeżeli jest to niezbędne do jej świadczenia
 • żeby umożliwić komunikację z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów w lokalu gastronomicznym ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Jak dodatkowo zabezpieczać pracowników

Od 2 kwietnia 2020 roku do odwołania, jeśli zatrudniasz pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, musisz im zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa:

 • jednorazowe rękawiczki ochronne, aby w nich wykonywali swoje obowiązki, lub
 • dostęp do środków do dezynfekcji rąk
 • stanowiska pracy poszczególnych pracowników muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji domowej

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Kwarantanna po przekroczeniu granicy trwa 10 dni. Termin jest liczony od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. Kwarantannę odbywają osoby przekraczające:

 • granicę Polski stanowiącą zewnętrzną granicę UE
 • granice Polski stanowiąca wewnętrzna granice Unii Europejskiej – od 30 grudnia 2020 r.

Kwarantannę po przekroczeniu wewnętrznej granicy UE odbywa się w przypadku podróży:

 • statkiem powietrznym
 • transportem kolejowym
 • pojazdem samochodowym:
  • będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego
  • przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  • służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego
  • przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Przedsiębiorca dokonujący:

 • międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regularnego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • transportu statkiem powietrznym
 • transportu kolejowego z przekroczeniem granicy
 • transportu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pojazdami samochodowymi przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób,

musi poinformować pasażerów o obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski.

Osoba przekraczająca granicę państwową, podlegająca obowiązkowi odbycia kwarantanny, musi zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii. Zgłoszenie obejmuje następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywana obowiązkowa kwarantanna, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu
 • dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polskie nie dotyczy:

 • załogi statku powietrznego
 • załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • obsady pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców
 • osób w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji
 • osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez zawijania do portów państw trzecich
 • uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki
 • uczniów, studentów, uczestników studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcący się w Polsce
 • naukowców prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce
 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci
 • osób wykonujących za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister
 • osób biorących udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy
 • osób wykonujących zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski
 • osób, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 • osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”
 • osób, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • osób, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym
 • osób dokonujących przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci
 • członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do Polski z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji
 • osób posiadających negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu
 • rybaków, w tym:
  • marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę.

Przekraczający granicy, którzy podlegają zwolnieniu z odbycia kwarantanny muszą udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej cel wjazdu na terytorium Polski.

Potwierdzenie przeprowadzonego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest jego wynik okazany funkcjonariuszowi Straży Granicznej. Wynik tekstu może być przedstawiony w języku polskim lub angielskim.

Właściwy miejscowe państwowy inspektor sanitarny lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może  zdecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

Kwarantanna z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2

Osoba skierowana do przeprowadzenia testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 z powodu podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 powinna poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło w szpitalu.

Obowiązkowi poddania się kwarantannie nie podlegają osoby wykonującej zawody medyczne.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych nie obowiązuje na czas udania się do przeprowadzenia testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została skierowana do izolatorium lub szpitala.

Obowiązkowej kwarantannie podlega również osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna tej osoby trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Inspekcja sanitarna nie wydaje w takim przypadku decyzji.

Informacje o objęciu osoby kwarantanną w warunkach domowych z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 są zamieszczane w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. W takim przypadku decyzja organu inspekcji sanitarnej nie jest wydawana.

Kontrolę odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej.

Wynagrodzenie za czas odbywania kwarantanny

Jeśli twój pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych informacja o tym powinna znajdować się w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Takie informacje są podstawa do uzyskania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Jeżeli te informacje nie zostaną udostępnione w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, pracownik składa pracodawcy pisemne lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli go posiada
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
 • podpis.

Pracownik skierowany na obowiązkową kwarantannę jako osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma prawo do uzyskania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby jest złożenie przez takiego pracownika oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie zawiera:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli go posiada)
 • informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • podpis

Pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Zobacz wzór "oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy".

Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie, za pomocą PUE ZUS lub faxem.

Zobacz instrukcję, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu.

Pracownik opiekujący się dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych ma prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez pracownika oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny. Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli go posiada
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
 • podpis.

Jakie są ograniczenia w pracy urzędów publicznych

Urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, mogą ograniczyć wykonywanie zadań wyłącznie do tych, które są niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz zadań określonych przez ten urząd lub jednostkę, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • pomocy społecznej
 • świadczenia usług komunalnych
 • działań urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią SARS-CoV-2
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym:
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • ochrony środowiska, w tym:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
  • decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji od-padów na produkty uboczne
  • decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawne
 • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Decyzje o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń są zamieszczane w ogłoszeniu, na stronie internetowej urzędu lub jednostki oraz w siedzibie urzędu lub jednostki.

W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Nie dotyczy to:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza
 • innych osób, jeżeli przepisy tak stanowią.

Do 31 stycznia 2021 roku kierownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Z pracy zdalnej może być wyłączony pracownik realizujący zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Pracownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, którzy wykonywali pracę zdalną przed dniem 3 listopada 2020 roku, świadczą pracę zdalną po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń.

Czy ta strona była przydatna?