Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Epidemia COVID-19: aktualne ograniczenia dla firm i zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Minister Zdrowia i Rada Ministrów wraz z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski wprowadzili obowiązki i ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakaz prowadzenia działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, które zasady dotyczą twojej firmy lub pracowników.

Ogólne zasady wprowadzania ograniczeń

Ministerstwo Zdrowia co tydzień ocenia wpływ zasad bezpieczeństwa na sytuację epidemiologiczną kraju. W zależności od tej sytuacji niektóre ograniczenia mogą być zdejmowane szybciej, a niektóre obowiązywać dłużej niż początkowo planowano.

Od 8 sierpnia 2020 roku rząd wprowadził dodatkowe ograniczenia w powiatach z największą liczbą zakażeń. Powiaty te zostały podzielone na dwie kategorie:

 • strefa czerwona
 • strefa żółta.

Od 24 października 2020 roku obszar całego kraju znajduje się w strefie czerwonej.

Jaka działalność jest ograniczona

Działalność lecznicza

 • udzielaniu świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 • rehabilitacji leczniczej realizowanej w trybie stacjonarnym, w tym rehabilitacji w ramach:
  • turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie stacjonarnym
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez osoby uprawnione
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione
  • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w  podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
  • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa

Ograniczenie nie dotyczy:

 • przypadków, w których zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta
 • świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową
 • świadczeń stacjonarnych udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów
 • rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Od 31 października 2020 roku obowiązuje zakaz wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych. Zakaz nie dotyczy turnusów, które rozpoczęły się przed dniem 24 października 2020 roku.

Warunkiem przyjęcia pacjenta do:

 • zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • hospicjum stacjonarnego
 • oddziału medycyny paliatywnej
 • ośrodka rehabilitacyjnego (w systemie stacjonarnym jeżeli zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta)

jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do zakładu. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie do danej placówki.

Warunkiem przyjęcia do domu pomocy społecznej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

Dyskoteki i kluby nocne

Do odwołania obowiązuje zakaz działalności polegającej na:

 • prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych
 • udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

- z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Baseny, aquaparki i siłownie

Od 17 października 2020 roku do odwołania obowiązuje zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

 • działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów
 • przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Do odwołania obowiązuje zakaz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Hotele i miejsca noclegowe

Od 7 do 29 listopada 2020 roku w obiektach świadczących usługi hotelarskie mogą przebywać jedynie osoby:

 • korzystające z tych usług w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z)
 • korzystające z tych usług w ramach podróży służbowej lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej
 • wykonujące zawód medyczny
 • będące pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej
 • będące zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego.

Potwierdzeniem możliwości korzystania z usług hotelarskich jest:

 • dokument wystawiony przez pracodawcę – w przypadku podróży służbowej
 • dokument wystawiony przez polski związek sportowy - przypadku zgrupowania i współzawodnictwa sportowego
 • dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku wykonywania zawodu medycznego albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Dokumentem potwierdzającym może być również pisemne oświadczenie gościa.

Usługa hotelarska rozpoczęta przed 7 listopada 2020 roku, która nie spełnia wymienionych warunków, kończy się nie później niż z dniem 10 listopada 2020 roku.

Z siłowni i basenów w hotelach mogą korzystać goście przebywający w nich co najmniej jedną dobę hotelową. Prowadzenie działalności gastronomicznej, na terenie placówki prowadzącej usługi hotelarskie, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, którzy przebywają w niej co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem że:

 • goście będą zakrywać usta i nos, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje
 • goście będą zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika
 • obsługa będzie zakrywać usta i nos.

Na terenie placówki prowadzącej usługi hotelarskie obowiązuje zakaz prowadzenia:

 • dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych
 • działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Działalność gastronomiczna

Od 24 października 2020 roku prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej PKD w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc..

Prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie szkół i placówek oświatowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, albo stoliki będą oddzielone przegrodami o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Kina i centra kultury

Od 7 do 29 listopada 2020 roku

 • prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:
  • działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia
  • nagrań fonograficznych i audiowizualnych
  • wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • obowiązuje zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • obowiązuje ograniczenie w prowadzeniu działalności bibliotek publicznych i naukowych, instytucji kultury oraz muzeów polegające na zakazie:
  • udostępniania zbiorów publiczności
  • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności.

Ograniczenia nie dotyczą:

 • działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających
 • zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz bibliotek publicznych i naukowych oraz muzeów.

Wydarzenia sportowe

 Od 7 do 29 listopada 2020 roku obowiązuje zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem organizowanych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego związku sportowego.

Prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod warunkiem że wydarzenia:

 • na stadionach i boiskach, w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna
 • na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym
 • w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia
 • na basenach

- będą odbywać się bez udziału publiczności.

Organizator wydarzenia sportowego:

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego
 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
 • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Zakłady fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

Działalność związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z) oraz tatuażem i piercingiem (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalna, pod warunkiem zapewnienia, że w miejscu, w którym jest prowadzona, będą przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Dodatkowo:

 • w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi
 • stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Loty pasażerskie

Krajowy ruch lotniczy został wznowiony 1 czerwca 2020 roku, a międzynarodowy - 16 czerwca 2020 roku.

Przewoźnicy mogą prowadzić działalność pasażerskiego przewozu lotniczego pod warunkiem:

 • zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu
 • dezynfekcji statku powietrznego:
  • raz na dobę w przypadku lotu z pasażerami
  • po każdym locie z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną
  • przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin

przekazania pasażerom formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart.

Targi i wystawy

Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w PKD w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wesołe miasteczka i parki rozrywki.

Obwiązuje całkowity zakaz działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w PKD w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych bez zakwaterowania (ujętej w PKD w podklasie 93.29.Z).

Jakie zasady obowiązują w sklepach i punktach usługowych

Zasady obowiązujące w czasie zakupów

Trzeba zasłaniać nos i usta oraz używać jednorazowych rękawiczek lub stosować środki do dezynfekcji rąk:

 • w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2
 • w sklepie
 • na stacji paliw płynnych
 • na straganie lub targowisku.

Obowiązek robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu:

 • stanu zdrowia
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • zaburzeń psychicznych
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
 • trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Takie osoby nie muszą okazywać orzeczenia lub zaświadczenia.

Sprawdź, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawice.

Obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić:

 • rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
 • dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi.

Na terenie:

 • obiektu handlowego lub usługowego o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2
 • sklepu
 • placówek świadczących usługi pocztowe

- może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

 • 1 osoba na 10 m2w przypadku obiektów i placówek o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2
 • 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m.

Godziny dla seniorów

Od 15 października 2020 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–12.00 mogą być obsługiwane wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Obiekt handlowy lub placówka muszą udostępnić informację o godzinach obsługiwania tych osób.

Ograniczenie obowiązuje w obiektach handlowych lub usługowych, których przeważająca działalność polega na:

 • sprzedaży:
  • żywności
  • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczonych do perfumowania i upiększania
  • artykułów toaletowych
  • środków czystości
  • produktów leczniczych w tym przez apteki i punkty apteczne
  • wyrobów medycznych
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • świadczeniu usług pocztowych.

Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku:

 • gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
 • obrotu hurtowego
 • placówek handlowych działających w szkołach lub placówkach oświatowych.

Ograniczenie działalności galerii handlowych

Od 7 do dnia 29 listopada 2020 roku w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 obowiązuje zakaz:

 • prowadzenia działalności usługowej z wyłączeniem działalność polegającej w przeważającej części na świadczeniu usług:
  • związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z)
  • optycznych
  • medycznych
  • pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek
  • bankowych
  • ubezpieczeniowych
  • naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek
  • myjni samochodowych
  • ślusarskich
  • szewskich
  • pralniczych
  • krawieckich
  • gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności
 • prowadzenia handlu detalicznego, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:
  • żywności
  • produktów kosmetycznych
  • artykułów toaletowych
  • środków czystości
  • produktów leczniczych w tym przez apteki lub punkty apteczne
  • wyrobów medycznych
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • gazet lub książek
  • artykułów budowlanych lub artykułów remontowych
  • artykułów dla zwierząt domowych
  • usług telekomunikacyjnych
  • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli
  • paliw
 • prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

Jakie zgromadzenia lub spotkania są dozwolone

Od 24 października 2020 roku w zgromadzeniach może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób.

Zgromadzenia organizowane są na podstawie zawiadomienia. Odległość miedzy kolejnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100m.

Uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos oraz zachowywać odległość 1,5 metra.

Wojewoda albo właściwy organ gminy, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać dla danego zgromadzenia opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie, na terenie której organizowane jest zgromadzenia. Opinia jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego Wojewody i przekazywana organizatorowi zgromadzenia. Organizator zgromadzenia informuje uczestników o zasadach udziału w zgromadzeniu oraz o opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeżeli została wydana.

Zakazów nie stosuje się do:

 • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych
 • konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich
 • egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych
 • postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego
 • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • egzaminów przeprowadzanych przez organy jednostek dozoru technicznego
 • szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego egzaminów z języka polskiego jako obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Zakazów nie stosuje się również do ćwiczeń wojskowych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dozwolone są spotkania lub zebrania organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii, pod warunkiem że:

 • gdy spotkanie lub zebranie odbywa się w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu, którzy zakrywają usta i nos
 • gdy spotkanie lub zebranie odbywa się na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i zakrywają ust i nosa.

Wesela, uroczystości rodzinne, inne imprezy i spotkania

Od 24 października 2020 roku obowiązuje zakaz organizowania wesel, uroczystości rodzinnych, imprez, spotkań i zebrań, z wyłączeniem:

 • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych
 • imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Jakie są zasady przemieszczania się

Pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, chyba że:

 • zakrywają usta i nos
 • zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 13. lub osobą niepełnosprawną
 • są to osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Środkami transportu publicznego oraz samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób, z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, łącznie z kierowcą można w tym samym czasie przewozić nie więcej osób niż wynosi nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ograniczenie nie ma zastosowania do pojazdów:

 • którymi poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie
 • którymi przewożone są osoby niepełnosprawne
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei
 • którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych
 • którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.

Wstrzymany jest ruch kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy Polski.

Od 24 października 2020 roku:

 • osoby, powyżej 70. roku życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:
  • wykonywania czynności zawodowych lub służbowych
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
 • małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, chyba że przemieszczają się do szkoły lub z niej wracają do miejsca zamieszkania.

Od 1 lipca 2020 roku można przewozić maksymalną liczbę pasażerów:

 • statkami w żegludze krajowej
 • samolotami.

Samolotem nie może podróżować pasażer:

 • którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C
 • który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego  przez przewoźnika lotniczego
 • który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa.

Na terytorium Polski mogą wjechać jedynie:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidecji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  • wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców
 • uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce
 • naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • cudzoziemcy odbywający podróż statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze wykonującym lot międzynarodowy, którzy są obywatelami: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego lub posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw
 • osoby przekraczające granicę Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia do Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta
 • cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych na terytorium Polski przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy
 • cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy
 • cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe
 • obywatele Republiki Białorusi
 • rybacy, w tym:
  • marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland. Business Harbour.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kogo dotyczy obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 10 października 2020 roku trzeba zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki, maski, przyłbicy, odzieży lub jej części albo kasku ochronnego:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w miejscach ogólnodostępnych
 • w samolocie.
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Miejsca ogólnodostępne to między innymi:

 • drogi i place, teren cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne
 • tereny nieruchomości wspólnych oraz tereny takich nieruchomości o innych formach posiadania
 • zakłady pracy oraz w budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
 • obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe i na targowiskach (stragany).

Nie musisz zasłaniać nosa i ust:

 • w pojeździe samochodowym, który nie jest środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli nie pozwala na to twój zdrowia, cierpisz na całościowe zaburzenia rozwoju, jesteś niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielny
 • wykonujesz czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, pod warunkiem że nie obsługujesz bezpośrednio interesantów lub klientów
 • kierujesz środkiem publicznego transportu zbiorowego (np. autobusem, tramwajem)
 • jesteś duchownym w czasie sprawowania kultu religijnego
 • jesteś żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych lub jesteś funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego i wykonujesz zadania służbowe (musisz stosować środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności)
 • przebywasz na stałe lub czasowo w budynku użyteczności publicznej, który jest przeznaczony na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej
 • przebywasz na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży
 • jesteś kierowcą, który wykonuje przewozy drogowe w załodze
 • kierujesz statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • jesteś sędzią, trenerem lub uprawiasz sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych
 • jesteś członkiem personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota
 • zawierasz związek małżeński
 • jedziesz konno.

Maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia 5. roku życia.

Maseczek nie muszą nosić również uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Pamiętaj! Na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej na lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, należy okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Możesz odsłonić nos i usta:

 • kiedy trzeba zidentyfikować lub zweryfikować twoją tożsamość
 • kiedy korzystasz z usługi, jeżeli jest to niezbędne do jej świadczenia
 • żeby umożliwić komunikację z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów w lokalu gastronomicznym ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Jak dodatkowo zabezpieczać pracowników

Od 2 kwietnia 2020 roku do odwołania, jeśli zatrudniasz pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, musisz im zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa:

 • jednorazowe rękawiczki ochronne, aby w nich wykonywali swoje obowiązki, lub
 • dostęp do środków do dezynfekcji rąk
 • stanowiska pracy poszczególnych pracowników muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji domowej

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Kwarantannę muszą odbywać cudzoziemcy wjeżdżający do Polski.

Od 2 września 2020 roku kwarantanna po przekroczeniu granicy trwa 10 dni.

Obowiązek odbywania kwarantanny nie dotyczy:

 • załogi statków powietrznych
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji
 • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
 • obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski
 • uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • inspektorzy administracji morskiej
 • osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy
 • obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w celu przejazdu przez terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich
 • osoby wykonujące za granica prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze
 • pasażerowie statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi, Ukrainy albo Federacji Rosyjskiej
 • osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy.

Osoba przekraczająca granicę, która nie podlega kwarantannie, musi udokumentować Straży Granicznej cel jej przekroczenia. Kwarantanna po przekroczeniu granicy Polski nie jest nakładana decyzją administracyjną.

Kwarantanna z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2

Osoba skierowana do przeprowadzenia testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 z powodu podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 powinna poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło w szpitalu.

Obowiązkowi poddania się kwarantannie nie podlegają osoby wykonującej zawody medyczne.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych nie obowiązuje na czas udania się do przeprowadzenia testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została skierowana do izolatorium lub szpitala.

Obowiązkowej kwarantannie podlega również osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna tej osoby trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Inspekcja sanitarna nie wydaje w takim przypadku decyzji.

Informacje o objęciu osoby kwarantanną w warunkach domowych z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 są zamieszczane w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. W takim przypadku decyzja organu inspekcji sanitarnej nie jest wydawana.

Kontrolę odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej.

Wynagrodzenie za czas odbywania kwarantanny

Jeśli twój pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych informacja o tym powinna znajdować się w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Takie informacje są podstawa do uzyskania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Jeżeli te informacje nie zostaną udostępnione w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, pracownik składa pracodawcy pisemne lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli go posiada
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
 • podpis.

Pracownik skierowany na obowiązkową kwarantannę jako osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma prawo do uzyskania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby jest złożenie przez takiego pracownika oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie zawiera:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli go posiada)
 • informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • podpis

Pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Zobacz wzór "oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy".

Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie, za pomocą PUE ZUS lub faxem.

Zobacz instrukcję, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu.

Pracownik opiekujący się dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych ma prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez pracownika oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny. Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli go posiada
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
 • podpis.

Jakie są ograniczenia w pracy urzędów publicznych

Urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, mogą ograniczyć wykonywanie zadań wyłącznie do tych, które są niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz zadań określonych przez ten urząd lub jednostkę, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • pomocy społecznej
 • świadczenia usług komunalnych
 • działań urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią SARS-CoV-2
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym:
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • ochrony środowiska, w tym:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
  • decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji od-padów na produkty uboczne
  • decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawne
 • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Decyzje o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń są zamieszczane w ogłoszeniu, na stronie internetowej urzędu lub jednostki oraz w siedzibie urzędu lub jednostki.

Od 25 maja 2020 roku w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Nie dotyczy to:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza
 • innych osób, jeżeli przepisy tak stanowią.

W okresie od 3 listopada do 4 grudnia 2020 roku kierownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Z pracy zdalnej może być wyłączony pracownik realizujący zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Pracownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, którzy wykonywali pracę zdalną przed dniem 3 listopada 2020 roku, świadczą pracę zdalną po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń.

Czy ta strona była przydatna?