Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Epidemia COVID-19: aktualne ograniczenia dla firm i zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Minister Zdrowia i Rada Ministrów wraz z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski wprowadzili obowiązki i ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakaz prowadzenia działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, które zasady dotyczą twojej firmy lub pracowników.

Jaka działalność jest ograniczona

Działalność lecznicza

Od 24 lutego 2021 roku negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej albo danego turnusu, jest warunkiem rozpoczęcia:

 • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym
 • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez osoby uprawnione
 • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione
 • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
 • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
 • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa
 • turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w trybie stacjonarnym.

Test zleca ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą albo turnus lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, do której został skierowany uczestnik turnusu readaptacyjno-kondycyjnego. Testy są finansowane ze środków publicznych.

Testy diagnostyczne w przypadku turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, są wykonywane na podstawie zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej, wystawionego przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka przeciwko COVID-19, jest warunkiem rozpoczęcia:

 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację.

Do 25 kwietnia 2021 roku negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem przyjęcia do zakładu jest warunkiem przyjęcia konkretnej osoby do:

 • zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • hospicjum stacjonarnego
 • oddziału medycyny paliatywnej
 • ośrodka rehabilitacyjnego (w systemie stacjonarnym jeżeli zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta)
 • domu pomocy społecznej.

Ważne! Osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 jest zwolniona z konieczności wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli pacjent w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przerwał rehabilitację leczniczą realizowaną w warunkach stacjonarnych przed jej upływem, może ją kontynuować u tego samego świadczeniodawcy, na dotychczasowych warunkach przy uwzględnieniu liczby świadczeń zrealizowanych przed przerwaniem tej rehabilitacji. Termin kontynuacji pacjent ustala ze świadczeniodawcą.

Dyskoteki, kluby nocne, potańcówki

Do 25 kwietnia 2021 roku obowiązuje zakaz działalności polegającej naprowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Działalność gastronomiczna

Do 25 kwietnia 2021 roku prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej PKD w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.

Prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie szkół i placówek oświatowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, albo stoliki będą oddzielone przegrodami o wysokości co najmniej 1 m - licząc od powierzchni stolika.

Zakłady fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

Do 25 kwietnia 2021 roku obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujęta w PKD w podklasie 96.02.Z) oraz działalność salonów tatuażu i piercingu (ujęta w PKD w podklasie 96.09.Z).

Dodatkowo:

 • w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi
 • stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Loty pasażerskie

Przewoźnicy mogą prowadzić działalność pasażerskiego przewozu lotniczego pod warunkiem:

 • zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu
 • dezynfekcji statku powietrznego:
  • raz na dobę w przypadku lotu z pasażerami
  • po każdym locie z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną
  • przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin
 • przekazania pasażerom formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart.

Targi i wystawy

Do 25 kwietnia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w PKD w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wesołe miasteczka, parki i inne miejsca rozrywki lub rekreacji

Do 25 kwietnia 2021 roku obwiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności:

 • polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w PKD w podklasie 93.21.Z)
 • pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w PKD w podklasie 93.29.A)
 • pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w podklasie 93.29.B).

Ograniczenia te obowiązują również podmioty, które we wpisie do CEIDG, KRS lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z, 93.29.B lub 77.21.Z.

Baseny i siłownie

Do 25 kwietnia 2021 roku obowiązuje zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness z wyłączeniem działających:

 • w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów
 • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Dokument wystawiony przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski albo polski związek sportowy jest potwierdzeniem członkostwa w kadrze narodowej.

Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Do 25 kwietnia 2021 roku obowiązuje zakaz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD  w podklasie 96.04.Z).

Kina i centra kultury

Do 25 kwietnia 2021 roku obowiązuje zakaz:

 • prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:
  • działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia
  • nagrań fonograficznych i audiowizualnych
  • wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • obowiązuje ograniczenie w prowadzeniu działalności naukowej, instytucji kultury oraz muzeów polegające na zakazie:
  • udostępniania zbiorów publiczności
  • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności.

Biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem, że w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki będzie przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki trzeba zamieścić  informację o limicie osób.

Ograniczenia nie dotyczą:

 • działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających
 • zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz bibliotek publicznych i naukowych oraz muzeów.

Hotele i miejsca noclegowe

Do 3 maja 2021 roku obiekty hotelarskie mogą świadczyć usługi jedynie:

 • w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w PKD w podklasie 55.90.Z)
 • dla osób wykonujących zawód medyczny
 • dla członków załogi statku powietrznego
 • dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę
 • dla kierowców wykonujących transport drogowy
 • dla członków obsady pociągu, oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego
 • dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
 • dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania
 • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych
 • dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji
 • dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S. A. w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych
 • dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej
 • dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Straży Ochrony Kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych
 • w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania
 • dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych
 • dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych
 • dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców
 • dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu
 • dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo do opieki rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10)
 • dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych
 • dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów
 • dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami
 • dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową
 • dla dziennikarzy, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza
  • dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób zdających te egzaminy oraz uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów
 • dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych
 • dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów
 • dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt
 • w zakresie działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • dla osób będących członkami ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym
 • dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności
 • dla zdających i ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbowych poza miejscem ich stałego zamieszkania oraz dla osób zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez te osoby, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania.
 • dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej
 • dla uczestników i ich opiekunów, organizatorów oraz innych osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów
 • dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych, obrońców, pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym
 • dla gości będących pracownikami organów administracji rządowej w związku z prowadzeniem, poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolnych
 • dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykonujących czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.

Potwierdzeniem możliwości korzystania z usług hotelarskich jest:

 • dokument wystawiony przez pracodawcę – w przypadku załóg samolotów i pociągów
 • dokument wystawiony przez polski związek sportowy – w przypadku zgrupowania i współzawodnictwa sportowego
 • legitymacja służbowa – w przypadku wykonywania zadań służbowych
 • dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą – w przypadku wykonywania zawodu medycznego albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej
 • dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych – w przypadku wykonywania oficjalnych funkcji
 • zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy – w przypadku postepowania sądowego
 • dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot – w przypadku osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych lub świadczącymi usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych
 • oświadczenie cudzoziemca – w przypadku cudzoziemca niemogącego kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu
 • dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego – w przypadku pasażera cywilnych statków powietrznych, któremu przysługuje prawo do opieki na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów
 • zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej - w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prokuratorską aplikację uzupełniającą lub przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
 • dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach egzaminów a w odniesieniu do członków komisji właściwych w sprawach egzaminu komorniczego, adwokackiego, radcowskiego i egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jest zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia danego egzaminu, zaś w odniesieniu do zdających – dokument wystawiony przez przewodniczącego właściwej komisji egzaminacyjnej w sprawach tego egzaminu, jego zastępcę lub osobę przez nich upoważnioną albo imienne zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia danego egzaminu
 • dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową w odniesieniu do sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową a także w odniesieniu trenerów i członków sztabu szkoleniowego w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego
 • legitymacja prasowa – w odniesieniu do dziennikarzy wykonujących, poza miejscem stałego zamieszkania, zadania zawodowe lub prowadzenia przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza
 • zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – w odniesieniu do zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
 • imienne polecenie wyjazdu służbowego lub dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej uczestnikowi konkursu, olimpiady lub turnieju i jego opiekunowi w odniesieniu do uczestników i ich opiekunów, organizatorów oraz innych osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów
 • zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy w odniesieniu do członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych, obrońców, pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy oraz pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych
 • dokument potwierdzający udział w produkcji poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego, wystawiony przez:
  • producenta filmu
  • producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej.

Prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie hotelu jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

Podmioty świadczące usługi hotelarskie nie mogą również prowadzić:

 • stoków narciarskich
 • działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją z udziałem publiczności
 • działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania z wyłączeniem ich organizacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z), z wyłączeniem ich organizacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w PKD podklasie 93.21.Z)
 • pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w PKD w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

W podmiotach świadczących usługi hotelarskie działalność związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z) oraz tatuażem i piercingiem (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalna, pod warunkiem zapewnienia, że w miejscu, w którym jest prowadzona, będą przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Dodatkowo:

 • w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi
 • stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Wydarzenia sportowe

Do 25 kwietnia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

 • sportu zawodowego
 • zawodników pobierających stypendium sportowe
 • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej lub igrzysk głuchych
 • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Do 25 kwietnia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w PKD w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne, jeżeli:

 • działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo
 • działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego.

Współzawodnictwo, zajęcia czy wydarzenia muszą być organizowane bez udziału publiczności.

Potwierdzeniem organizacji imprezy sportowej jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.

Organizator wydarzenia sportowego lub podmiot prowadzący działalność obiektu sportowego:

 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
 • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego muszą dezynfekować ręce, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Stoki narciarskie

Do 25 kwietnia 2021 roku obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej z obsługą stoków narciarskich przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty.

Kasyna

Do 25 kwietnia 2021 roku obowiązuje zakaz działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach (ujętej w PKD w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn, z wyłączeniem kasyna internetowego.

Galerie handlowe

Do 25 kwietnia 2021 roku w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

 • handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem handlu, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:
  • żywności
  • produktów kosmetycznych
  • artykułów toaletowych
  • środków czystości
  • produktów leczniczych w tym przez apteki lub punkty apteczne
  • wyrobów medycznych
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • gazet lub książek, lub kuponów gier losowych
  • artykułów dla zwierząt domowych
  • usług telekomunikacyjnych
  • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli
  • paliw
 • prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:
  • optycznych
  • medycznych
  • bankowych
  • pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek
  • ubezpieczeniowych
  • naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek
  • myjni samochodowych
  • ślusarskich
  • szewskich
  • krawieckich
  • pralniczych
  • gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności
  • związanych ze sprzedażą lub dostarczaniem energii elektrycznej, gazu lub ciepła
  • prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych z wyłączeniem działalności związanej ze sprzedażą lub dostarczaniem energii elektrycznej, gazu lub ciepła.

Jakie zasady obowiązują w sklepach i punktach usługowych

Zasady obowiązujące w czasie zakupów

Trzeba zasłaniać nos i usta oraz używać jednorazowych rękawiczek lub stosować środki do dezynfekcji rąk:

 • w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2
 • w sklepie
 • na stacji paliw płynnych
 • na straganie lub targowisku.

Obowiązek robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu:

 • stanu zdrowia
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • zaburzeń psychicznych
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
 • trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Takie osoby nie muszą okazywać orzeczenia lub zaświadczenia.

Sprawdź, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawice.

Obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz zarządzający targowiskami (straganami) muszą:

 • zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
 • dokonywać, w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi.

Na terenie obiektu handlowego lub usługowego o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, sklepu lub placówek świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

 • 1 osoba na 15 m2w przypadku obiektów i placówek o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2
 • 1 osoba na 20 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw.

Godziny dla seniorów

Od 1 lutego 2021 roku został zniesiony obowiązek obsługiwania wyłącznie osób powyżej 60. roku życia w obiektach handlowych lub placówkach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Jakie zgromadzenia lub spotkania są dozwolone

W zgromadzeniach może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób.

Organizowanie lub udział w zgromadzeniach jest możliwy na podstawie zawiadomienia. Odległość miedzy kolejnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos oraz zachowywać odległość 1,5 metra.

Wojewoda albo właściwy organ gminy, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać dla danego zgromadzenia opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie, na terenie której organizowane jest zgromadzenia. Opinia jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego Wojewody i przekazywana organizatorowi zgromadzenia. Organizator zgromadzenia informuje uczestników o zasadach udziału w zgromadzeniu oraz o opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeżeli została wydana.

Tych ograniczeń nie stosuje się do:

 • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych
 • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych
 • zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich)
 • konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich konkursów na stanowiska referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów oraz konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
 • egzaminów kuratorskich oraz konkursów na stanowiska zawodowych kuratorów sądowych
 • egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych
 • egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego
 • szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich) oraz Inspekcji Transportu Drogowego oraz ćwiczeń organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wojska sojusznicze
 • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
 • egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, w tym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego przeprowadzanego w ośrodkach egzaminacyjnych zlokalizowanych u pracodawców  szkoleń dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • egzaminów kwalifikacyjnych związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji wynikających z przepisów o bezpieczeństwie morskim, przeprowadzanych przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną
 • szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych
 • szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie morskim
 • konkursów, olimpiad i turniejów
 • próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
 • badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 • egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych
 • egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego
 • egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii
 • egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
 • szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów na przewodników górskich
 • egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień zawodowych  samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej
 • badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej
 • egzaminów ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią
 • ćwiczeń wojskowych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • egzaminów: adwokackiego, radcowskiego, komorniczego i egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Dozwolone są spotkania lub zebrania organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta RP, mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii, pod warunkiem że:

 • uczestnicy zachowują od siebie odległość nie mniejszej niż 1,5 m, zakrywają usta i nos i jest ich nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu - gdy spotkanie lub zebranie odbywa się w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te organizacje

 • uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i zakrywają ust i nosa i jest ich nie więcej niż 10 - gdy spotkanie lub zebranie odbywa się na zewnątrz.

Ważne! Od 28 grudnia 2020 roku do liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach i spotkaniach nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wesela, uroczystości rodzinne, inne imprezy i spotkania

Do 25 kwietnia 2021 roku obowiązuje zakaz organizowania wesel, uroczystości rodzinnych, imprez, spotkań i zebrań, z wyłączeniem:

 • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych
 • imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Jakie są zasady przemieszczania się

Pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, chyba że:

 • zakrywają usta i nos
 • zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 13. lub osobą niepełnosprawną
 • są to osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Środkami transportu publicznego oraz samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób, z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, łącznie z kierowcą można w tym samym czasie przewozić nie więcej osób niż wynosi nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ograniczenie nie ma zastosowania do pojazdów:

 • którymi poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie
 • którymi przewożone są osoby niepełnosprawne
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei
 • którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych
 • którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów
 • wojsk sojuszniczych realizujących przejazdy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jego obszarze.

Na terenie lotniska pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji technicznej dla danego typu pojazdu.

Wstrzymany jest ruch kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy Polski.

Samolotem nie może podróżować pasażer:

 • którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C
 • który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego  przez przewoźnika lotniczego
 • który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa
 • który odbywa obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych.

Kogo dotyczy obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 27 lutego 2021 roku obowiązuje nakaz zasłaniania usta i nosa wyłącznie za pomocą maseczki:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w miejscach ogólnodostępnych
 • w samolocie
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Miejsca ogólnodostępne to między innymi:

 • drogi i place, tereny cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne
 • tereny nieruchomości wspólnych oraz tereny takich nieruchomości o innych formach posiadania
 • zakłady pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej
 • budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
 • obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe i targowiska (stragany).

Nie musisz zasłaniać nosa i ust:

 • w pojeździe samochodowym, który nie jest środkiem publicznego transportu zbiorowego
 • jeżeli nie pozwala na to twój zdrowia, cierpisz na całościowe zaburzenia rozwoju, jesteś niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielny, masz trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust lub nosa bądź posiadasz zaawansowane schorzenia neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia
 • kierując motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem lub jesteś osobą przewożoną takimi pojazdami
 • wykonujesz czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, pod warunkiem że nie obsługujesz bezpośrednio interesantów lub klientów
 • kierujesz środkiem publicznego transportu zbiorowego (na przykład autobusem, tramwajem) albo jesteś przedsiębiorcą wykonującym działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób i posiadasz oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • jesteś duchownym w czasie sprawowania kultu religijnego
 • jesteś żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych lub jesteś funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego i wykonujesz zadania służbowe (musisz stosować środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności)
 • przebywasz na stałe lub czasowo w budynku użyteczności publicznej, który jest przeznaczony na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej
 • przebywasz na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży
 • jesteś kierowcą, który wykonuje przewozy drogowe w załodze
 • kierujesz statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • jesteś sędzią, trenerem lub uprawiasz sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych lub korzystasz z obiektów sportowych
 • jesteś osobą, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej
 • należysz do personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota
 • jesteś członkiem personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota
 • zawierasz związek małżeński
 • jedziesz konno
 • jesteś osobą wykonującą czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
 • zdajesz lub jesteś osobą uczestniczącą w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy innymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m
 • zdajesz lub jesteś osobą uczestniczącą w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m
 • Maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia 5. roku życia.

Maseczek nie muszą nosić również uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Można odkryć usta i nos, żeby spożyć posiłek lub napoje:

 • w zakładach pracy lub budynkach handlowych i użyteczności publicznej
 • po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Pamiętaj! Na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, należy okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa bądź zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Możesz odsłonić nos i usta:

 • kiedy trzeba zidentyfikować lub zweryfikować twoją tożsamość
 • kiedy korzystasz z usługi, jeżeli jest to niezbędne do jej świadczenia
 • żeby umożliwić komunikację z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów w lokalu gastronomicznym ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Jak dodatkowo zabezpieczać pracowników

Od 2 kwietnia 2020 roku do odwołania, jeśli zatrudniasz pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, musisz im zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa:

 • jednorazowe rękawiczki ochronne, aby w nich wykonywali swoje obowiązki, lub
 • dostęp do środków do dezynfekcji rąk
 • stanowiska pracy poszczególnych pracowników muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Testy diagnostyczne i kwarantanna po przekroczeniu granicy

Przed przekroczeniem granicy Polski masz obowiązek wykonania testu diagnostycznego albo odbycia 10 - dniowej kwarantanny. Ten obowiązek dotyczy osób, które przekraczają granicę Polski stanowiącą zarówno wewnętrzną granicę Unii Europejskiej (w tym strefa Shengen), jak i zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (w tym poza strefą Shengen), przy czym w zależności od celu podróży, środka transportu i rodzaju granicy może mieć różny zakres.

Pamiętaj! W uzasadnionych przypadkach państwowy inspektor sanitarny lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, może zdecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

Wewnętrzna granica UE 

Podróż promem, koleją lub pieszo

Musisz odbyć obowiązkową kwarantannę, jeżeli udajesz się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski i w tym celu przekraczasz morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym albo odcinek lądowy granicy Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczasz, bądź pieszo.

Ważne! Twoja kwarantanna może ulec skróceniu, jeśli uzyskasz negatywny wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy, licząc od momentu jej przekroczenia. W takim wypadku kwarantanna się skończy z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego. Taki test nie jest finansowany ze środków publicznych.

Nie musisz odbyć kwarantanny, ale musisz posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jeżeli przekraczasz morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym albo odcinek lądowy granicy Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczasz bądź pieszo, w innym celu niż udanie się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. Test trzeba wykonać w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu i pokazać  jego wynik (w języku polskim albo w języku angielskim) na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji.

Obowiązek:

 • odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu albo
 • posiadania negatywnego wyniku testu, w przypadku innego celu wjazdu na teren polski niż udanie się do miejsca zamieszkania lub pobytu  

- nie dotyczy:

 • osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • obsady pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
 • osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców
 • osób w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy
 • żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy i personelu cywilnego wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez innych osób przekraczających granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • osób przekraczających granice w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym
 • przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podróż samolotem

Jeśli przekraczasz wewnętrzną granicę Unii Europejskiej samolotem, musisz posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Test trzeba wykonać w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu i pokazać jego wynik (w języku polskim albo w języku angielskim) na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej .

Przy przekraczaniu granicy wewnętrznej Unii Europejskiej samolotem obowiązek posiadania negatywnego testu nie dotyczy:

 • załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • obsady pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
 • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytupo odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców
 • osób w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy
 • żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy i personelu cywilnego wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez innych osób przekraczających granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • osób przekraczających granice w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym
 • przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli przekraczasz granicę wewnętrzną Unii Europejskiej samolotem, nie posiadasz negatywnego wyniku testu i nie spełniasz warunków zwalniających z obowiązku posiadania testu, to musisz:

 • przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
  • adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będziesz odbywać obowiązkową kwarantannę
  • numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu
 • odbyć 10-dniową kwarantannę licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Ważne! Twoja kwarantanna może ulec skróceniu, jeśli uzyskasz negatywny wyniku testu wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy, licząc od momentu jej przekroczenia. W takim wypadku kwarantanna się skończy z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego. Taki test nie jest finansowany ze środków publicznych.

Zewnętrzna granica UE

Osoba, która przekracza zewnętrzną granicę Unii Europejskiej w Polsce, musi się zgłosić do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii i odbyć 10-dniową kwarantannę.

Zgłoszenie do Głównego Inspektora Sanitarnego obejmuje:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywana obowiązkowa kwarantanna, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu
 • dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Przedsiębiorca dokonujący:

 • międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regularnego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • transportu statkiem powietrznym
 • transportu kolejowego z przekroczeniem granicy
 • transportu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pojazdami samochodowymi przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób,

musi poinformować osobę przekraczająca granicę zewnętrzną UE o obowiązku odbycia kwarantanny.

Ważne! Twoja kwarantanna może ulec skróceniu, jeśli uzyskasz negatywny wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy Polski, licząc od momentu jej przekroczenia. W takim wypadku kwarantanna się skończy z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego. Taki test nie jest finansowany ze środków publicznych.

Kto jest zwolniony z kwarantanny 

Z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski, są zwolnione osoby: 

 • zaszczepione przeciwko COVID-19 ( którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19
 • które mają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu
 • które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski.

Ponadto obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski nie dotyczy:

 • osób, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym
 • załogi statku powietrznego
 • załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim
 • osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • obsady pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców
 • osób w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy
 • żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy i personel cywilny wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego
 • inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji
 • osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez zawijania do portów państw trzecich
 • uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki oraz studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym osób prowadzących działalność naukową w Polsce lub w państwie sąsiadującym
 • dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem
 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci
 • osób wykonujących za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister
 • osób biorących udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy
 • osób wykonujących zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski
 • osób dokonujących przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci
 • członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej ze zgrupowań zagranicznych lub z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji
 • rybaków, w tym:
  • marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę
 • nauczycieli szkół polskich i zespołu szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nauczycieli skierowanych do pracy za granicą, którzy przekraczają granicę w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19
 • osób, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunów tych osób.

Osoby, które przekraczają granicę i są zwolnione z odbycia kwarantanny muszą udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej cel wjazdu na terytorium Polski, w szczególności:

 • uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz ich opiekunowie muszą  udokumentować pobieranie nauki albo objęcie wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym
 • studenci, uczniowie i osoby prowadzące działalność naukową muszą udokumentować odpowiednio kształcenie się lub prowadzenie działalności naukowej w Polsce lub w państwie sąsiadującym, lub przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • nauczyciele szkół polskich i zespołu szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nauczycieli skierowanych do pracy za granicą, którzy przekraczają granicę w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19, muszą udokumentować skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, które odbędzie się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekroczenia granicy
 • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz ich opiekunowie, muszą przedstawić dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej lub komisję egzaminacyjną potwierdzający przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski muszą udokumentować objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Izolacja i kwarantanna z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2

Osoba skierowana do przeprowadzenia testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 z powodu podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 powinna poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło w szpitalu.

Obowiązkowi poddania się kwarantannie nie podlegają osoby wykonującej zawody medyczne.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych nie obowiązuje na czas udania się do przeprowadzenia testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została skierowana do izolatorium lub szpitala.

Obowiązkowej kwarantannie podlega również osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna tej osoby trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Inspekcja sanitarna nie wydaje w takim przypadku decyzji.

Obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się wobec osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Informacje o objęciu osoby kwarantanną w warunkach domowych z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 są zamieszczane w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. W takim przypadku decyzja organu inspekcji sanitarnej nie jest wydawana.

Kontrolę odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej.

Wynagrodzenie za czas odbywania kwarantanny

Jeśli twój pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych informacja o tym powinna znajdować się w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Takie informacje są podstawa do uzyskania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Jeżeli te informacje nie zostaną udostępnione w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, pracownik składa pracodawcy pisemne lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli go posiada
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
 • podpis.

Pracownik skierowany na obowiązkową kwarantannę jako osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma prawo do uzyskania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby jest złożenie przez takiego pracownika oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie zawiera:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli go posiada)
 • informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • podpis

Pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Zobacz wzór "oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy".

Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie, za pomocą PUE ZUS lub faxem.

Zobacz instrukcję, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu.

Pracownik opiekujący się dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych ma prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez pracownika oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny. Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli go posiada
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
 • podpis.

Jakie są ograniczenia w pracy urzędów publicznych

Urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, mogą ograniczyć wykonywanie zadań wyłącznie do tych, które są niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz zadań określonych przez ten urząd lub jednostkę, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • pomocy społecznej
 • świadczenia usług komunalnych
 • działań urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią SARS-CoV-2
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym:
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • ochrony środowiska, w tym:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
  • decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji od-padów na produkty uboczne
  • decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych
  • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawne
 • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Decyzje o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń są zamieszczane w ogłoszeniu, na stronie internetowej urzędu lub jednostki oraz w siedzibie urzędu lub jednostki.

W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Nie dotyczy to:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza
 • innych osób, jeżeli przepisy tak stanowią.

Do 9 kwietnia 2021 roku kierownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Z pracy zdalnej może być wyłączony pracownik realizujący zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Pracownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, którzy wykonywali pracę zdalną przed dniem 3 listopada 2020 roku, świadczą pracę zdalną po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń.

Czy ta strona była przydatna?