Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co wprowadzenie stanu epidemii oznacza dla firm

Minister Zdrowia i Rada Ministrów wraz z ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski wprowadzili obowiązki i ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakaz prowadzenia działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, które zasady dotyczą twojej firmy lub pracowników.

Jakiej działalności nie można prowadzić

Do odwołania obowiązuje zakaz działalności:

 • polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych
 • agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w PKD w klasie 79.11 i 79.12) w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000m².

Do odwołania obowiązuje ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegającej na:

 • sprawowaniu opieki stomatologicznej w pojazdach (tak zwanych dentobusach), wyjątkiem są świadczenia udzielane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, a także innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w pojazdach (tak zwane pracownie mobilne).

Ograniczenia w prowadzeniu działalności

Proces otwierania gospodarki przebiega w czterech głównych etapach.

 • Etap I rozpoczął się 20 kwietnia 2020 roku.

 • Etap II – 4 maja 2020 roku.

 • Etap III – 18 maja 2020 roku.

 • Etap IV – 30 maja 2020 roku.

Ministerstwo Zdrowia co tydzień ocenia wpływ zmian wprowadzanych w obowiązujących zasadach bezpieczeństwa na sytuację epidemiologiczną kraju. W zależności od tej sytuacji, niektóre ograniczenia mogą być zdejmowane szybciej, a niektóre obowiązywać dłużej niż początkowo planowano. Po zdjęciu ograniczeń wiele podmiotów musi spełniać szczegółowe warunki sanitarne:

Hotele i miejsca noclegowe

W obiektach świadczących usługi hotelarskie nie można prowadzić dyskotek i klubów nocnych. W przypadku działalności gastronomicznej w tych obiektach trzeba stosować wytyczne sanitarne dotyczące gastronomii. Do siłowni, sal zabaw i basenów w tych obiektach stosuje się zasady bezpieczeństwa przewidziane dla tych miejsc.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla hoteli i miejsc noclegowych.

Aquaparki

Z aquaparków może korzystać nie więcej osób niż wynosi 75% obłożenia obiektu.

Targi i wystawy

Prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalne pod warunkiem, że w miejscu imprezy znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m² powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów - z wyłączeniem obsługi.

Ważne! Nie obowiązuje limit zgromadzeń do 150 osób.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dotyczące targów.

Galerie sztuki

Bez ograniczeń mogą funkcjonować galerie sztuki (z wyjątkiem działalności, które stanowią część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centra sztuki i biura wystaw artystycznych. Mogą być organizowane próby i ćwiczenia, w ramach przygotowania do wydarzeń artystycznych, jak również nagrań fonograficznych i audiowizualnych (bez udziału publiczności). Nie ma też ograniczeń w organizacji projekcji filmowych na wolnym powietrzu.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla podmiotów kultury.

Kasyna

Działalność polegająca na prowadzeniu kasyn jest dozwolona. Nie obowiązuje limit osób, które mogą w nim przebywać.

Zakłady fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

W salonie mogą przebywać wyłącznie obsługa i obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki - także jego opiekun.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla zakładów fryzjerskich oraz zakładów kosmetycznych.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dotyczące salonów tatuażu i piercingu.

Gastronomia

Prowadzący działalność polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A) oraz działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30) powinien zapewnić, żeby:

 • klienci mieli zakryte usta i nos, do czasu zajęcia miejsc przy stoliku
 • pracownicy obsługi mieli zakryte usta i nos.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla gastronomii.

Kina i widowiska

Działalność twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujęta w PKD w dziale 90.0) i działalność związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalność klubów filmowych (ujęta w PKD w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalna:

 • w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych pod warunkiem:
  • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, jednak nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami
  • że widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy mają zakryte usta i nos
 • na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem:
  • udostępnienia co drugiegi miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności
  • że widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy mają zakryte usta i nos
 • na otwartym powietrzu pod warunkiem:
  • zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m
  • że widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy mają zakryte usta i nos, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Loty pasażerskie

Od 1 czerwca 2020 roku został wznowiony krajowy, a od 16 czerwca 2020 roku międzynarodowy ruch lotniczy. Przewoźnicy mogą prowadzić działalność pasażerskiego przewozu lotniczego pod warunkiem:

 • zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu
 • dezynfekcji statku powietrznego:
  • raz na dobę w przypadku lotu z pasażerami
  • po każdym locie z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną
  • przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin
 • przekazania pasażerom formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart.

Siłownie, centra fitness, obozy sportowe

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (ujęta w PKD w podklasie 96.04.Z) jest dozwolona pod warunkiem, że klienci będą mieli zakryte usta i nos, a zajęcia będą odbywały się z zachowaniem 1,5 metrowej odległości.

Zajęcia w centrach fitness i na obozach sportowych, przy udziale publiczności, powinny odbywać się  tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dotyczące siłowni.

Wesołe miasteczka i parki rozrywki

Prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w PKD w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych bez zakwaterowania (ujętej w PKD w podklasie 93.29.Z):

 • do 3 lipca 2020 roku – jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 20 m² powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów
 • od 4 do 16 lipca 2020 roku – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m² powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów
 • od 17 lipca 2020 roku jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1osoba na 5 m² powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Udzielanie świadczeń:

 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
 • uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych

jest dopuszczalne pod warunkiem negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta i opiekuna dziecka, który zostanie wykonany w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji.

Od 4 sierpnia 2020 roku można prowadzić rehabilitację leczniczą w ośrodku rehabilitacyjnym stacjonarnie dla osób uprawnionych pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dotyczące rehabilitacji.

Jakie są ograniczenia dla działalności sportowej i rozrywkowej

Od 19 czerwca 2020 roku działalność związana ze sportem, rozrywką i rekreacją (ujęta w PKD w dziale 93.0) jest dopuszczona pod warunkiem, że:

 • publiczność ma dostęp do co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności w czasie zawodów sportowych które odbywają się:
  • na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna
  • na stadionach przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym.

Zajmowanie co drugiego miejsca nie dotyczy widzów: z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 • w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia:

  • na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi bez udziału publiczności.

Ograniczenie nie dotyczy pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie obejmują ograniczenia co do maksymalnej liczby osób.

 • na basenach można korzystać z co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dotyczące basenów.

Sprzedaż biletów na wydarzenia sportowe może odbywać się wyłącznie elektronicznie.

Wszystkie osoby korzystające z obiektu lub sprzętu na terenie obiektu mają obowiązek dezynfekować ręce, kiedy wchodzą i opuszczają obiekt.

Podmiot uprawniony do udostępniania obiektu ma obowiązek:

 • weryfikować liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu
 • dezynfekować szatnie i węzły sanitarne, zapewnić osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego
 • dezynfekować urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
 • zapewnić 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ograniczyć kontakt pomiędzy grupami korzystających.

Na terenie obiektów sportowych widzowie są zobowiązani:

 • zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsca i podczas poruszania się na terenie tych obiektów
 • zachować 1,5m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc

Jakie zasady obowiązują w sklepach i punktach usługowych

Od 30 maja 2020 roku zniesiono ograniczenia liczby klientów w punktach handlowych i usługowych. Nadal należy zasłaniać nos i usta oraz używać jednorazowych rękawiczek:

 • w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2
 • w sklepie
 • na stacji paliw płynnych
 • na straganie lub targowisku

Obowiązek robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu:

 • stanu zdrowia
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • zaburzeń psychicznych
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim
 • trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Takie osoby nie muszą okazywać orzeczenia lub zaświadczenia.

Sprawdź, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawice.

Obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić:

 • rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
 • dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi.

Przeczytaj szczegółowe zalecenia sanitarne dla centrów handlowych.

Jakie zgromadzenia są zakazane

Od 30 maja 2020 r. dozwolone są zgromadzenia do 150 osób, organizowane na podstawie zawiadomienia. Uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos oraz zachowywać 1,5m odległości.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać dla danego zgromadzenia opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w gminie, na terenie której organizowane jest zgromadzenia. Opinia jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego Wojewody i przekazywana organizatorowi zgromadzenia. Organizator zgromadzenia informuje uczestników o zasadach udziału w zgromadzeniu oraz o opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeżeli została wydana.

Jeżeli przewidywana liczba osób w zgromadzeniu wynosi więcej niż 50, wojewoda wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Ograniczeń nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem:

 • czynności zawodowych lub zadań służbowych
 • pozarolniczej działalności gospodarczej
 • prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym
 • czynności związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

Od 6 czerwca 2020 roku jest możliwa organizacja wesel do 150 osób. Podczas wesela nie obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizacji wesel i imprez okolicznościowych

Jakie są zasady przemieszczania się

Pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, chyba że:

 • zakrywają usta i nos
 • zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 13. lub osobą niepełnosprawną
 • są to osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Środkami publicznego transportu oraz samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób, z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, łącznie z kierowcą można w tym samym czasie przewozić nie więcej osób niż wynosi:

 • 100% miejsc siedzących
 • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej danego pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących nie zajętych.

Od 20 czerwca 2020 roku samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, przekraczającymi granicę Polski w zarobkowym transporcie drogowym osób, można przewozić maksymalną liczbę pasażerów.

Od 1 lipca 2020 roku można przewozić maksymalną liczbę pasażerów:

 • statkami w żegludze krajowej
 • samolotami

Samolotem nie może podróżować pasażer:

 • którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C
 • który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego  przez przewoźnika lotniczego
 • który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa.

Kogo dotyczy obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania trzeba zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki, maski, przyłbicy, odzieży lub jej części albo kasku ochronnego. Ten obowiązek dotyczy cię, jeśli przebywasz:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w samochodach, jeśli podróżujesz z osobą, z którą nie mieszkasz lub nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa
 • w samolocie
 • w miejscach ogólnodostępnych.

Miejsca ogólnodostępne to między innymi:

 • drogi i place, tereny cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych

 • tereny nieruchomości wspólnych oraz tereny takich nieruchomości o innych formach posiadania.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje, jeżeli przebywające w takich miejscach osoby będą zachowywać między sobą dystans co najmniej 1,5m.

 • zakłady pracy i budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny)
 • obiekty handlowe (sklepy) lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe i targowiska (stragany).

Nie musisz zasłaniać nosa i ust:

 • jadąc samochodem osobowym, o ile tym samochodem podróżują: jedna osoba, jedna osoba i co najmniej jedno dziecko lub osoby mieszkające wspólnie
 • jeżeli nie pozwala na to twój zdrowia, cierpisz na całościowe zaburzenia rozwoju, jesteś niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielny; nie musisz okazywać dokumentu (orzeczenie lub zaświadczenie), który to potwierdzi
 • wykonujesz czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, pod warunkiem że nie obsługujesz bezpośrednio interesantów lub klientów
 • kierujesz środkiem publicznego transportu zbiorowego (np. autobusem, tramwajem),
 • jesteś duchownym w czasie sprawowania kultu religijnego
 • jesteś żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych,
 • jesteś funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego i wykonujesz zadania służbowe (musisz stosować środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności)
 • przebywasz na stałe lub czasowo w budynku użyteczności publicznej, który jest przeznaczony na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej
 • przebywasz na terenie lasu
 • jesteś kierowcą, który wykonuje przewozy drogowe w załodze
 • kierujesz statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • jesteś sędzią, trenerem lub uprawiasz sport na terenie obiektów
 • jesteś członkiem personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota
 • zawierasz związek małżeński
 • jedziesz konno

Maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia 4. roku życia.

Możesz odsłonić nos i usta:

 • kiedy trzeba zidentyfikować lub zweryfikować twoją tożsamość
 • kiedy korzystasz z usługi, jeżeli jest to niezbędne do jej świadczenia
 • żeby umożliwić komunikację z osobą głuchą lub głuchoniemą
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów w lokalu gastronomicznym ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej
 • w czasie spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Jak dodatkowo zabezpieczać pracowników

Od 2 kwietnia 2020 roku do odwołania, jeśli zatrudniasz pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, musisz im zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa:

 • jednorazowe rękawiczki ochronne, aby w nich wykonywali swoje obowiązki, lub
 • dostęp do środków do dezynfekcji rąk,
 • stanowiska pracy poszczególnych pracowników muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Przeczytaj szczegółowe zalecenia sanitarne dla biur.

Przeczytaj szczegółowe zalecenia sanitarne dla zakładów pracy.

Przeczytaj szczegółowe zalecenia sanitarne dla zakładów przemysłowych.

Kogo dotyczy kwarantanna po powrocie zza granicy

Od 3 lipca 2020 roku zniesiono całkowicie obowiązek odbywania 14-dniowej kwarantanny dla polskich obywateli po powrocie do kraju.

Kwarantannę nadal muszą odbywać cudzoziemcy wjeżdżający do Polski.

Obowiązek odbywania kwarantanny nie dotyczy:

 • załogi statków morskich, śródlądowych lub powietrznych
 • rybaków, w tym:
  • marynarzy lub rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku
  • marynarzy lub rybaków mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzący ze statku w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku w celu bezzwłocznej repatriacji
  • marynarzy lub rybaków udających się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku
  • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, na podstawie innego stosunku pracy niż marynarska umowa o pracę
 • członków obsady pociągu
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odbioru odpoczynku na terenie Polski lub po odebraniu odpoczynku za granicą, oraz po przerwie w świadczeniu pracy
 • wykonujących w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób (od 18 maja 2020 roku)
 • pracujących w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach granicy
 • żołnierzy Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący zadania służbowe
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, także członków ich rodzin, którzy przekraczają tę granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 24 godziny liczone od momentu przekroczenia polskiej granicy
 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • inspektoratów administracji morskiej lub uznanej organizacji
 • uczniów i studentów uczących się w Polsce
 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci
 • osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez zawijania do portów państw trzecich
 • osoby wjeżdżające na terytorium Polski w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci
 • obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Od 1 lipca 2020 roku:

 • studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów uczących się w Polsce lub, w przypadku obywateli Polskich, w innych krajach
 • osób prowadzących działalność naukową w Polsce lub, w przypadku obywateli Polskich, winnych krajach
 • pasażerów statków powietrznych podróżujących międzynarodowo z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei, Ukrainy

w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Osoba przekraczająca granicę, która nie podlega kwarantannie, musi udokumentować Straży Granicznej cel jej przekroczenia.

Od 2 lipca 2020 roku 14-dniowa kwarantanna ulega wcześniejszemu zakończeniu, po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych.

Wynagrodzenie za czas odbywania kwarantanny

Jeśli twój pracownik został poddany kwarantannie i chce uzyskać wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny, musi przedstawić tobie - jako płatnikowi składek - pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie. Ma na to 3 dni robocze od dnia zakończenia kwarantanny. Może to zrobić elektronicznie lub faxem. Oświadczenie jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny i powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL,
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny,
 • podpis.

Zobacz wzór "oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy".

Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie, za pomocą PUE ZUS lub faxem.

Zobacz instrukcję, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu. Wniosek musisz uzasadnić.
Osoby odbywające kwarantannę podlegają zwolnieniu z niej na czas wykonania testu diagnostycznego SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu i z powrotem. Dojazd może odbyć się wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca kwarantannę.
Ważne! Właściwy inspektor sanitarny może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić lub zwolnić osobę powracającą z zagranicy z obowiązku odbycia kwarantanny.

Jakie są ograniczenia w pracy urzędów publicznych

Od 22 kwietnia 2020 roku urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, mogą ograniczyć wykonywanie zadań wyłącznie do tych, które są niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz zadań określonych przez ten urząd lub jednostkę, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • pomocy społecznej
 • świadczenia usług komunalnych
 • działań urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią SARS-CoV-2
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym:
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • ochrony środowiska, w tym:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
  • decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji od-padów na produkty uboczne
  • decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawne
 • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Decyzje o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń są zamieszczane w ogłoszeniu, na stronie internetowej urzędu lub jednostki oraz w siedzibie urzędu lub jednostki.

Od 25 maja 2020 roku w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Nie dotyczy to:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza
 • innych osób, jeżeli przepisy tak stanowią.

Przeczytaj szczegółowe zalecenia sanitarne dla urzędów.

Czy ta strona była przydatna?