Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tarcza branżowa - wsparcie dla wybranych branż

Przedłużający się okres obowiązywania obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodował wprowadzenie zmian w zasadach wsparcia wybranych branż w ramach Tarczy branżowej. Przeczytaj, od kiedy i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy po tych zmianach.

Od kiedy obowiązują nowe zasady wsparcia

Zmiany zasad udzielania wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych w związku z epidemią COVID-19 wprowadzono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Zmiany dotyczą czterech instrumentów, z których korzystają przedsiębiorcy. Zmiany zaczynają obowiązywać:


Najważniejsze zmiany to:

 • Rozszerzenie listy kodów PKD, które uprawniają do wsparcia. Nowe kody, których nie było dotychczas w Tarczach, to:  
  • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
  • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
  • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Przywrócenie 3 kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z (handel) oraz 91.02.Z (muzea)
 • Usunięcie 3 kodów PKD (stragany i targowiska): 47.81.Z, 47.82.Z oraz 47.89.Z.
 • Możliwość porównania spadku przychodu do lutego 2020 roku, kiedy gospodarka funkcjonowała jeszcze normalnie.
 • Weryfikacja kodów PKD na dzień 31 marca 2021 roku.

Ważne! Do czasu wejścia nowych rozwiązań zastosowanie będą miały dotychczasowe rozwiązania z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.  

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników

Kto może otrzymać wsparcie

Od 26 kwietnia 2021 roku wsparcie może otrzymać przedsiębiorca:

 • który na dzień 31 marca 2021 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

Sprawdź kod PKD w wyszukiwarce kodów na Biznes.gov.pl

 • którego przychód działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego (wybranego przez przedsiębiorcę):
  • w miesiącu poprzednim
  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • w lutym 2020 roku
  • we wrześniu 2020 roku
 • który do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności
 • który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości
 • wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Uwaga! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Do oceny czy przedsiębiorca spełnia ten warunek służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021 roku, nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do 31 marca 2021 roku.

Ile wynosi wsparcie i na kogo przysługuje

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Można je otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku. Wsparcie otrzymasz w miesięcznych transzach.

Pamiętaj! Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Dotyczy to osób:

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo
 • wykonujących pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Ważne! Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

Sprawdź, na czym polega wypowiedzenie pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Kiedy przedsiębiorcy nie przysługuje wsparcie  

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Kiedy i jak złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej

Kto może otrzymać dotację

Dotacja jest  przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

Od 26 kwietnia 2021 roku warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

 • w miesiącu poprzednim
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • w lutym 2020 roku
 • we wrześniu 2020 roku.

Dotacja może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalności przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.

Uwaga! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Do oceny czy przedsiębiorca spełnia ten warunek służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021  roku, nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do 31 marca 2021 roku.

Liczba przysługujących dotacji w zależności od kodu PKD:

jednokrotnie dwukrotnie trzykrotnie czterokrotnie pięciokrotnie
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

47.71.Z, 47.72.Z

91.02.Z 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,”

Sprawdź kod PKD w wyszukiwarce kodów na Biznes.gov.pl

Ważne! Jeżeli złożyłeś wniosek i otrzymałeś już dotację w ramach Tarcz branżowych, na mocy rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r. bądź rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r., to liczba dotacji, o które możesz wystąpić od 4 maja 2021 roku zostanie pomniejszona o liczbę wcześniej otrzymanych. W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Dotacja:

 • nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 roku.
 • nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji
 • podlega zwrotowi, w szczególności jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem – starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Pamiętaj! Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy możesz złożyć wyłącznie elektronicznie, do 31 sierpnia 2021 roku, do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na twoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe

Który przedsiębiorca może otrzymać wsparcie i ile razy

Od 4 maja 2021 roku warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

 • w miesiącu poprzednim
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • w lutym 2020 roku
 • we wrześniu 2020 roku

Przykład

Przedsiębiorca składa wniosek w maju 2021 roku. Spadek przychodów chce wykazać wybierając jako podstawę kwiecień 2021 roku (jako jeden z dwóch miesięcy poprzedzających maj 2021). Może wybrać do jakiego okresu porówna przychód z kwietnia 2021 roku. Ma do wyboru przychód uzyskany:

 • w marcu 2021 (w miesiącu poprzednim)
 • w kwietniu 2020 roku  (w analogicznym miesiącu roku poprzedniego)
 • w lutym 2020 roku
 • we wrześniu 2020 roku.

Świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalności przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.

Uwaga! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Do oceny czy przedsiębiorca spełnia ten warunek służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021  roku, nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do 31 marca 2021 roku.

Liczba przysługujących świadczeń w zależności od kodu PKD:

Jednorazowo Dwukrotnie Czterokrotnie Pięciokrotnie
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

47.71.Z, 47.72.Z

91.02.Z 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Sprawdź kod PKD w wyszukiwarce kodów na Biznes.gov.pl

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe może otrzymać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba, że podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i z działalności gospodarczej.

Ważne! Jeżeli złożyłeś wniosek RSP-DD7 i otrzymałeś już świadczenie w ramach Tarcz branżowych, na mocy rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r. bądź rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r., to liczba świadczeń postojowych, o które możesz wystąpić od 4 maja 2021 roku zostanie pomniejszona o liczbę świadczeń już otrzymanych.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-DD7) złóż do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Świadczenie postojowe jest przyznane na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej o:

 • nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • prowadzeniu na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej oznaczonej jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD, który uprawnia do otrzymania świadczenia
 • uzyskaniu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 40% niższego w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Na czym polega zwolnienie

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie będzie ci przysługiwać niezależnie od tego, czy za okres wskazany we wniosku zostały opłacone składki. Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby zwolnić cię z ich płacenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie ci zwrócona, jeżeli nie masz zaległości w ZUS.

Komu będzie przysługiwało zwolnienie

Od 4 maja 2021 roku warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

 • w miesiącu poprzednim
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • w lutym 2020 roku
 • we wrześniu 2020 roku.

Żeby otrzymać wsparcie musisz być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku.

Okres zwolnienia zależy od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalność przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.

Uwaga! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Do oceny czy przedsiębiorca spełnia ten warunek służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021  roku, nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do 31 marca 2021 roku.

Okresy zwolnienia w zależności od kodu PKD:

1 stycznia 2021 - 31 stycznia 2021


1 grudnia 2020 - 31 stycznia 2021
1 marca 2021 - 30 kwietnia 2021

 

1 lutego 2021 - 28 lutego 2021

 

1 kwietnia 2021 - 30 kwietnia 2021
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Sprawdź kod PKD w wyszukiwarce kodów na Biznes.gov.pl

Poza tym musisz złożyć deklarację rozliczeniową lub imienne raporty miesięczne za miesiąc lub miesiące wskazane we wniosku, do 30 czerwca 2021 roku (chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania).

Jak złożyć wniosek

Wniosek o zwolnienie (RDZ-B7) będziesz składał  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku. Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czy ta strona była przydatna?