Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Sprawdź, jak powołać pełnomocnika do prowadzenia spraw twojej firmy, kiedy można go odwołać i dlaczego warto zgłosić go do rejestru przedsiębiorców.

Kto może być pełnomocnikiem przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możesz ustanowić pełnomocnika, który będzie cię reprezentował w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Możesz powołać:

Dowiedz się więcej o rodzajach pełnomocnictw.

Ważne! Jeżeli chcesz załatwiać przez pełnomocnika sprawy podatkowe, musisz ustanowić pełnomocnika podatkowego. Wpisanie pełnomocnika do rejestru pełnomocnictw CEIDG nie upoważnia go do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach podatkowych.

Sprawdź, jakie sprawy podatkowe może załatwić za ciebie pełnomocnik lub przedstawiciel podatkowy.  

Pełnomocnictwo zwykłe

Jeśli chcesz upoważnić inną osobę do zarządzania twoją firmą, odpowiednie będzie pełnomocnictwo ogólne. To najszerszy rodzaj pełnomocnictwa, które uprawnia do wykonywania czynności zwykłego zarządu, tj. czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym do zawierania umów, przyjmowania płatności, reprezentowania przed urzędami i sądami. Pełnomocnictwo ogólne musi być udzielone na piśmie.

Za czynności zwykłego zarządu są uznawane czynności podejmowane w celu ochrony przedmiotu przedsiębiorstwa, czyli tak zwane czynności zachowawcze, związane z jego normalną eksploatacją, administracją czy też osiąganiem normalnych korzyści, jakie przedsiębiorstwo ma przynosić. Określa się te czynności jako niezbędne do utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu.  

Możesz też upoważnić pełnomocnika do działania w twoim imieniu w sprawach przekraczających zwykły zarząd. Takie pełnomocnictwo może obejmować pewien typ czynności, najczęściej powtarzających się – pełnomocnictwo rodzajowe albo konkretną czynność – pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo szczególne jest wymagane: do zbycia przedsiębiorstwa, do czynności, na podstawie których następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości.

Przeczytaj więcej o rodzajach pełnomocnictw.  

Prokura

Do prowadzenia spraw swojej firmy możesz ustanowić prokurenta, czyli specjalnego pełnomocnika o większych uprawnieniach niż pełnomocnik zwykły.

Prokurent jest uprawniony do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, które dotyczą prowadzenia przedsiębiorstwa. Wyjątek stanowią jedynie:

 • zbycie przedsiębiorstwa
 • czynność prawna, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania
 • zbycie i obciążanie nieruchomości.

W firmie może być kilku prokurentów. Działanie prokurenta nie zastępuje ani nie ogranicza twojego osobistego działania w firmie. Prokurę należy ustanowić się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Prokurentem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ustanowiona przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru CEIDG.

Prokury możesz udzielić na czas określony lub bezterminowo oraz możesz odwołać ją w każdym czasie.

Jak zgłosić pełnomocnika w CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej może posłużyć ci do ujawniania udzielonych przez ciebie pełnomocnictw.

Jeśli masz pełnomocnika lub prokurenta, możesz samodzielnie uwidocznić jego dane i zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnika zwykłego, prokurenta) w swoim wpisie w CEIDG. Możesz zgłosić pełnomocnictwa w trakcie rejestracji działalności albo później – w trakcie jej prowadzenia. W pierwszym wypadku wskaż dane pełnomocnika we wniosku o wpis do CEIDG. W drugim wystarczy, że odpowiednio zmienisz dane w swoim wpisie.

Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG   będziesz zobowiązany do złożenia oświadczenia, że pełnomocnik lub prokurent przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę. Musisz pamiętać, że oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Sprawdź:

Jeśli twój pełnomocnik jest wpisany w CEIDG, to nie musisz dostarczać dokumentu pełnomocnictwa za każdym razem, kiedy to pełnomocnik załatwia twoją sprawę w urzędzie. Nie wnosisz też opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – w rejestrze są widoczne wszystkie dane ustanowionych pełnomocników, wraz z wyszczególnionym zakresem udzielonego pełnomocnictwa, na przykład pełnomocnictwo ogólne, szczególne, ograniczone w czasie, prokura.

Pamiętaj! Nie masz jednak obowiązku wpisywać do CEIDG pełnomocnika zwykłego. Pełnomocnik, który nie zostanie tam wpisany, również może cię reprezentować. Inaczej jest w przypadku prokurenta, którego ustanowienie zawsze wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacja o pełnomocniku lub prokurencie ujawniana w rejestrze zawiera:

 • imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta
 • numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada
 • datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada
 • informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta
 • adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta
 • dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane
 • zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury
 • datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

Jak odwołać pełnomocnika

Każdego ustanowionego pełnomocnika zwykłego lub prokurenta możesz odwołać w dowolnym momencie. Każde pełnomocnictwo ustaje jednak dopiero z chwilą otrzymania informacji o odwołaniu przez pełnomocnika albo z chwilą, w której pełnomocnik mógł się o tym z łatwością dowiedzieć. Najlepiej, aby odwołanie było przekazane pełnomocnikowi na piśmie.

Pamiętaj! Żeby odwołać pełnomocnika do spraw podatkowych, musisz skorzystać ze specjalnych formularzy.

Przeczytaj więcej o pełnomocniku do spraw podatkowych.

Jeżeli twój pełnomocnik był wpisany do CEIDG, to masz obowiązek zmienić swój wpis w ciągu 7 dni od odwołania pełnomocnika.

Sprawdź, jak zmienić dane we wpisie w CEIDG.

Pamiętaj! Jeżeli odwołasz pełnomocnictwo, ale nie wykreślisz pełnomocnika z twojego wpisu rejestrowego w CEIDG, to istnieje ryzyko, że taka osoba, powołując się na ten wpis, będzie próbowała podawać się za twojego pełnomocnika. Wtedy też udowodnienie drugiej stronie transakcji, że wiedziała o odwołaniu pełnomocnika, będzie znacznie utrudnione.

Jeśli twój pełnomocnik zawierał umowy z kontrahentami, możesz rozważyć poinformowanie ich o zakończeniu współpracy z pełnomocnikiem. Zapewni to przejrzystość współpracy i sposobu kontaktowania się w sprawach wynikających z zawartych kontraktów.

Uwaga! Wszystkie czynności, które w Twoim imieniu wykona pełnomocnik odwołany albo których dokona, chociaż nie był do nich umocowany – czyli przekroczy zakres pełnomocnictwa – musisz potwierdzić (ważność czynności zależy od Ciebie). Jeżeli ją potwierdzisz – jest ważna i skuteczna. Jeżeli nie potwierdzisz tej czynności, za wszelkie szkody odpowiada pełnomocnik, który przekroczył swoje uprawnienia.

Kiedy pełnomocnictwo wygasa

Pełnomocnictwo zwykłe

Pełnomocnictwo zwykłe wygasa:

 • po upływie okresu, na który zostało udzielone
 • po spełnieniu się warunku, pod jakim miało wygasnąć
 • wraz ze śmiercią pełnomocnika
 • wraz ze śmiercią mocodawcy
 • z chwilą wykonania czynności, do której udzielono pełnomocnictwa (pełnomocnictwo szczególne)
 • wraz z wygaśnięciem stosunku prawnego, który był podstawą udzielenia pełnomocnictwa (na przykład rozwiązanie umowy o pracę).

Pamiętaj! Pełnomocnictwo może nie wygasnąć wraz ze śmiercią pełnomocnika albo mocodawcy, jeżeli zostanie to wyraźnie stwierdzone w jego treści i uzasadnione treścią stosunku prawnego. W praktyce tego rodzaju pełnomocnictwo jest wykorzystywane rzadko. Najczęstszym przykładem jest sytuacja, gdy takie pełnomocnictwo zabezpiecza zawarcie umowy przyrzeczonej. Przy zawieraniu umowy przedwstępnej jest wskazywany nieodwołalny pełnomocnik, który zawrze umowę przyrzeczoną (ostateczną). Jest to gwarancja, że taka umowa zostanie zawarta, bo za stronę, która mogłaby zmienić zdanie, oświadczenie o zawarciu umowy złoży nieodwołalny pełnomocnik.

Prokura

Prokura wygasa z chwilą:

 • wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru
 • upadłości przedsiębiorcy
 • otwarcia likwidacji przedsiębiorcy
 • przekształcenia przedsiębiorcy
 • śmierci prokurenta
 • utraty przez prokurenta pełnej zdolności do czynności prawnych.

Uwaga! Śmierć ani utrata zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy nie powoduje wygaśnięcia prokury.

 

Czy ta strona była przydatna?