Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy jednoosobowego wpisany do CEIDG

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do prowadzenia spraw firmy możesz ustanowić:

 • pełnomocnika
 • prokurenta

Prokurent jest szczególnym pełnomocnikiem posiadającym większe uprawnienia.

Zgłoszenie pełnomocnika do CEIDG

Jeśli chcesz zgłosić pełnomocnika do CEIDG, wypełniasz i składasz formularz elektroniczny online zamieszczony na stronie internetowej CEIDG.

Każde pełnomocnictwo (prokura) w CEIDG musi zawierać zgodę na pełnienie tej funkcji przez pełnomocnika lub prokurenta w formie oświadczenia, które jest zawarte w formularzu CEIDG

 • przedsiębiorca oświadcza na formularzu, że pełnomocnictwo lub prokura została przyjęta

Aby opublikować pełnomocnika lub prokurenta w systemie CEIDG, tak aby wpis był widoczny, trzeba wpisać:

 • imię, nazwisko
 • PESEL
 • NIP
 • datę urodzenia gdy brak NIP albo PESEL
 • obywatelstwo
 • zakres pełnomocnictwa albo rodzaj i sposób wykonywania prokury
 • dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta
 • data udzielenia pełnomocnictwa lub prokury
 • firma, numer KRS, NIP dla pełnomocnika będącego osobą prawną np. spółka z o.o.

Ważne! Opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

Co daje pełnomocnictwo w CEIDG

Pełnomocnik w CIEDG może załatwiać sprawy związane z wpisem (zmiana danych, zawieszenie firmy, wznowienie itd.), ale również inne sprawy urzędowe. Na formularzu CEIDG wskazujesz, do czego udzielasz pełnomocnictwa.

Opublikowanie pełnomocnika lub prokurenta za pośrednictwem CEIDG daje możliwość wszystkim zainteresowanym sprawdzenie czy dana osoba jest faktycznie przedstawicielem Twojej firmy. Przy załatwianiu spraw urzędowych (również w ZUS), nie musisz już okazywać dokumentu papierowego, ani uiszczać każdorazowo opłaty skarbowej.

Urzędy, instytucje państwowe (w tym ZUS) i inne osoby mogą same sprawdzać w systemie CEIDG, kto ma prawo występować w imieniu firmy.

Urzędy nie powinny żądać dodatkowo pełnomocnictwa na piśmie ani opłaty skarbowej. Uwaga! Nie dotyczy to spraw podatkowych, kontaktów z Urzędem Skarbowym ani Krajową Administracją Skarbową.

Pełnomocnictwo w wersji papierowej nadal można wykorzystywać. Na tych samych zasadach jak do tej pory. Także trzeba uiścić opłatę skarbową 17 zł od przedstawionego urzędowi dokumentu.

Usunięcie pełnomocnika z CEIDG

Wniosek o usunięcie z systemu informacji o pełnomocniku lub prokurencie (odwołanie) może złożyć w każdym czasie:

 • przedsiębiorca
 • pełnomocnik
 • prokurent 

Pełnomocnik w spółce cywilnej

Każdy wspólnik spółki cywilnej ma prawo (i obowiązek) reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Dla bezpieczeństwa i wyeliminowania obowiązku dostarczenia kolejnych dokumentów najlepiej jest, aby pełnomocnictwo zostało podpisane przez:

 • obydwu wspólników

albo

 • jednego wspólnika z równoczesnym dostarczeniem umowy spółki, w której jest określony sposób reprezentacji lub prawa ustanawiania pełnomocników spółki, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

Czy ta strona była przydatna?