Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny (KRK) nie jest rejestrem jawnym. Prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wniosek online

Wniosek w formie papierowej

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w sposób tradycyjny:

 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (Warszawa, ul. Czerniakowska 100, 00-454, tel. 22 39 76 200)
 • w Punktach Informacyjnych KRK przy sądach powszechnych na terenie całego kraju (wykaz punktów informacyjnych)

Wypełniony i opłacony formularz zapytania należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Opłata

Od złożonego wniosku trzeba zapłacić opłatę w wysokości 20 zł - 30 zł (w zależności, czy jest wydawane w formie tradycyjnej, czy elektronicznie).

Rodzaj informacji zawartych w KRK

W Krajowym Rejestrze Karnym znajdują się informacje o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • przeciwko, którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • nieletnich
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu
 • poszukiwanych listem gończym
 • tymczasowo aresztowanych
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich

Informacje na swój temat

Każda osoba (podmiot zbiorowy) ma prawo wystąpić o informacje na swój temat tj. czy w rejestrze zgromadzono dane na jego temat. Po złożeniu wniosku uzyskasz informacje  o treści wszystkich zapisów dotyczących swojej osoby lub podmiotu albo informację o braku wpisów. 

Informacje o innych osobach

Dostęp do KRK mają również:

 • pracodawcy (tylko w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, jeżeli z ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej).
 • naczelne organy władzy państwowej
 • sądy
 • prokuratura
 • policja
 • Trybunał Stanu
 • Trybunał Konstytucyjny

Zapytanie do rejestru karnego innego państwa UE

Każdy obywatel lub rezydent państwa członkowskiego Unii Europejskiej może złożyć zapytanie do rejestru w Polsce oraz rejestru karnego innego państwa UE na temat swojej osoby, jeżeli:

 • jest lub był obywatelem państwa do którego kierowane jest zapytanie
 • jest lub był rezydentem państwa UE do którego kierowane jest zapytanie

Formularze zapytania o udzielenie informacji

Informacje i wsparcie dla klientów KRK

Czy ta strona była przydatna?