Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego prowadzony jest przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR):

Wpisowi do rejestru podlega działalność w zakresie wytwarzania:

  • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego
  • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja

Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, zmiany we wpisie i wykreślenie z rejestru

O wpis do rejestru może ubiegać się przedsiębiorca, który:  

  • posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza
  • dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej

Wytwarzanie biogazu rolniczego w innych instalacjach odnawialnego źródła energii jest możliwa przez wytwórcę, który nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Wytwórcy biogazu rolniczego są zobowiązani pisemnie informować Dyrektora Generalnego KOWR o:

  • każdej zmianie danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego
  • zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

- w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zobacz, jak załatwić:

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Wytwórcy biogazu rolniczego są zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR sprawozdań kwartalnych wytwórcy biogazu rolniczego w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

Inne rejestry prowadzone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów, to musisz uzyskać wpis do rejestru wytwórców biopłynów. Jest to działalność regulowana.   

Czy ta strona była przydatna?