Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS)

Rejestr Zastawów Skarbowych zawiera informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Zastaw skarbowy jest formą zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego. Warto skorzystać z niego m.in. przed zakupem nieruchomości lub rzeczy ruchomych dużej wartości.

RZS prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu są do niego kierowane.

Wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych (RZS)

Na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych można  uzyskać następujące dokumenty:

  • Wypis zawierający informacje w zakresie obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym, a także informacje dotyczące wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, oznaczenie organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, numer jego wniosku o wpis oraz datę powstania zastawu skarbowego
  • Zaświadczenie o braku wpisu zainteresowanego (podmiot występujący o wydanie zaświadczenia) do rejestru zastawów lub o wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów jako właściciela obciążonych zastawem ruchomości lub prawa majątkowego wraz z danymi dotyczącymi: przedmiotu zastawu skarbowego, wysokości zabezpieczonych zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy i numer jego wniosku o wpis, daty powstania zastawu skarbowego

Dokumenty te wydaje tylko naczelnik urzędu skarbowego, do którego wpłynie wniosek:

Składać można w formie:

  • elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu
  • papierowej  –  w  urzędzie  skarbowym  lub  za  pośrednictwem  poczty

Opłata za wypis z rejestru oraz otrzymanie zaświadczenia wynosi 50 zł. Wpłacasz ją na rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego złożyłeś wniosek.

RZS przez internet

Dane z Rejestru Zastawów Skarbowych dostępne są także poprzez:

Wyszukiwanie danych jest bezpłatne. Informacje nie mają jednak charakteru urzędowego.

Czy ta strona była przydatna?