Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa oraz prokurenta, przekroczenie zakresu upoważnienia

Jeśli sprawy Twojej firmy załatwia pełnomocnik, powinieneś znać zasady wygaśnięcia i odwołania pełnomocnictwa.

Wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo wygasa:

 • po upływie okresu na jaki zostało udzielone
 • po spełnieniu się warunku pod jakim miało wygasnąć
 • wraz ze śmiercią pełnomocnika
 • wraz ze śmiercią mocodawcy
 • z chwilą wykonania czynności, do której udzielono pełnomocnictwa (pełnomocnictwo szczególne)
 • wygaśnięcie stosunku prawnego, który był podstawą udzielenia pełnomocnictwa (np. rozwiązanie umowy o pracę)

Pełnomocnictwo może nie wygasnąć wraz ze śmiercią pełnomocnika albo mocodawcy, jeżeli zostanie to wyraźnie stwierdzone w jego treści i uzasadnione treścią stosunku prawnego. W praktyce tego rodzaju pełnomocnictwo rzadko jest wykorzystywane. Najczęstszym przykładem jest sytuacja, gdy zabezpiecza ono zawarcie umowy przyrzeczonej. Przy zawieraniu umowy przedwstępnej jest wskazywany nieodwołalny pełnomocnik, który zawrze umowę przyrzeczoną (ostateczną). Jest to gwarancja, że taka umowa zostanie zawarta, bo za stronę, która mogłaby zmienić zdanie, oświadczenie o zawarciu umowy złoży nieodwołalny pełnomocnik.

Odwołanie pełnomocnika

Każdego ustanowionego pełnomocnika można odwołać w dowolnym momencie. Pełnomocnictwo ustaje jednak dopiero z chwilą otrzymania informacji o odwołaniu przez pełnomocnika albo z chwilą, w której pełnomocnik mógł się o tym z łatwością dowiedzieć. Najlepiej, aby odwołanie było na piśmie.

Upewnij się, że odwołanie zostało dostarczone i zażądaj zwrotu dokumentu pełnomocnictwa (obowiązkiem pełnomocnika jest zwrócenie dokumentu pełnomocnictwa). Aby mieć pewność, że pełnomocnik został skutecznie odwołany, warto odebrać od niego pisemne potwierdzenie, że otrzymał to odwołanie, można również nagrać rozmowę telefoniczną, podczas której przekazujesz pełnomocnikowi informację o odwołaniu.

Jeżeli odwołany pełnomocnik dokona w Twoim imieniu czynności prawnej w zakresie posiadanego wcześniej pełnomocnictwa, to niestety taka czynność jest ważna.

Można się od skutków prawnych takiej czynności uchylić, ale trzeba wykazać, że osoba, która dokonała transakcji z pełnomocnikiem odwołanym wiedziała, że pełnomocnictwo wygasło, albo z łatwością mogła się tego dowiedzieć.

Jeżeli ujawniłeś pełnomocnictwo w CEIDG, to jego odwołanie musisz zgłosić do CEIDG na wniosku CEIDG-1. Masz na to 7 dni. Zmiana wpisu w CEIDG jest bezpłatna.

Uwaga! Wszystkie czynności, które w Twoim imieniu wykona pełnomocnik odwołany albo dokona czynności, do których nie był umocowany czyli przekroczy zakres pełnomocnictwa, musisz potwierdzić (ważność czynności zależy od Ciebie). Jeżeli ją potwierdzisz – jest ważna i skuteczna. Jeżeli nie potwierdzisz tej czynności, za wszelkie szkody odpowiada pełnomocnik, który przekroczył swoje uprawnienia.

Pamiętaj! Jeżeli odbierzesz dokument pełnomocnictwa, a nie wykreślisz pełnomocnika, prokury wpisanej do CEIDG lub KRS, to istnieje ryzyko, że taka osoba, powołując się na domniemanie prawdziwości wpisu, będzie próbowała podawać się za Twojego pełnomocnika. Wtedy udowodnienie drugiej stronie transakcji, że wiedziała o odwołaniu pełnomocnika będzie znacznie utrudnione.

Wygaśnięcie i odwołanie prokury

Prokura wygasa z chwilą:

 • wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru
 • upadłości przedsiębiorcy
 • otwarcia likwidacji przedsiębiorcy
 • przekształcenia przedsiębiorcy
 • śmierci prokurenta
 • utraty przez prokurenta pełnej zdolności do czynności prawnych

Uwaga! Śmierć ani utrata zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Odwołać prokurenta można w każdym czasie, bez podania przyczyny. Inne zapisy w umowie spółki dotyczące możliwości odwołania prokurenta są nieważne z mocy prawa. Odwołanie prokury trzeba zgłosić do KRS albo CEIDG w ciągu 7 dni.  

Do odwołania prokurenta wpisanego do KRS nie jest potrzebna jednomyślność członków zarządu lub wspólników mających prawo prowadzenia sprawy spółki. Pomimo tego, że prokurent jest powoływany przez wszystkich członków zarządu albo wspólników, odwołać go może każdy z nich. Przeczytaj, jak umowa Twojej spółki reguluje tą kwestii i czy nie jest zapisany inny sposób odwołania.

Opłaty

CEIDG

Wpisanie wygaśnięcia pełnomocnika i prokurenta w CEIDG (formularz CEIDG-1)

 • bezpłatny 

KRS

Wygaśnięcie prokury musisz zgłosić do KRS, w ciągu 7 dni, na formularzu KRS Z3 i załączniku KRS-ZL.

Opłata wynosi:

 • w sposób tradycyjny 350 zł (250 za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym)
 • w ramach systemu S24 300 zł (200 zł wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym)

Czy ta strona była przydatna?