Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja administracyjna I instancji – postępowanie odwoławcze

Decyzja jest podstawowym aktem wydawanym przez wszystkie urzędy i organy administracji. Rozstrzyga sprawę, co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Decyzja powinna zawierać:

 • oznaczenie organu administracji publicznej
 • datę wydania
 • oznaczenie strony lub stron
 • powołanie podstawy prawnej
 • rozstrzygnięcie
 • uzasadnienie faktyczne i prawne
 • pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie (prawie do zrzeczenia się odwołania dla spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r.)
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny
 • decyzja w stosunku, do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi (dla spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r. pouczenie także zawiera informacje na temat dopuszczalności wniesienia sprzeciwu oraz wysokość opłaty od powództwa lub wpisu od skargi, jeżeli mają one charakter stały albo o podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także o możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów lub o przyznanie prawa pomocy (przy powództwie do sądu powszechnego).

Uzasadnienie decyzji administracyjnej

Kluczowym elementem decyzji jest jej uzasadnienie. Powinno ono zawierać:

 1. wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione

 2. dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej

 3. uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny.

Pouczenie

Każda decyzja musi zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Błędne pouczenie w decyzji, co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególnych przypadkach może być ogłoszona ustnie.

W postępowaniach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. w przypadku dużej liczby osób - więcej niż 20 stron - biorących udział w postępowaniu zawiadamiać o wydaniu decyzji administracyjnej można także w formie obwieszczenie.  Ale strony muszą o takiej możliwości zostać wcześniej poinformowane.

Środki odwoławcze

Jedną z naczelnych zasad postępowania administracyjnego jest zasada dwuinstancyjności. Oznacza ona, iż od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie do jednej instancji.

Bardzo rzadko przepisy szczególne nie przewidują możliwości wniesienia odwołania do organu II instancji i decyzja od razu staje się ostateczna.

Inny przypadek, to postępowania administracyjne, w których organem I instancji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze albo minister. W takich przypadkach nie składa się odwołania. Stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, który wydał decyzję. Jeżeli organ podtrzyma swoją decyzję, możliwe jest zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego.

Zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła możliwość dla spraw, które się rozpoczęły od 1 czerwca 2017 r. zrezygnowania ze złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona niezadowolona z decyzji może od razu złożyć skargę na decyzję do sądu administracyjnego. Dodatkowo jeżeli została wydana decyzja uchylająca wcześniejszą decyzję z równoczesnym przekazaniem jej do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji to można od takiej decyzji od razu złożyć sprzeciw do sądu administracyjnego. Sąd będzie badał, czy spełniono formalne warunki wydania tej decyzji (tzw. decyzji kasatoryjnej) a nie rozstrzygał całej sprawy.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W odwołaniu strona nie musi podawać konkretnych zarzutów wobec decyzji. Odwołanie można oprzeć na każdej przesłance. Strona może napisać, że po prostu nie zgadza się z wydaną decyzją i na tym zakończyć pisanie decyzji.

Ograny odwoławcze

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba, że przepisy szczególne przewidują inny organ odwoławczy.

Organami wyższego stopnia w rozumieniu k.p.a. są:

 • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze (SKO), chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej
 • w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie
 • w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością
 • w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Termin

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Warto wskazać, iż przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w ustawowym terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Wyjątki od wskazanej zasady występują, gdy:

 • decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności
 • decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy
 • decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie chyba, że w tym terminie wydał nową decyzję.

Pełnomocnictwo procesowe

Strona postepowania administracyjnego może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Czy ta strona była przydatna?