Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja administracyjna II instancji – postępowanie odwoławcze

Na skutek odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Organ administracji ma obowiązek ponownie zbadać stan faktyczny oraz stan prawny sprawy.

Zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła możliwość aby dla spraw, które zostały wszczęte od 1 czerwca 2017 r. można było zrezygnować z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i od razu złożyć skargę na decyzję do sądu administracyjnego. 

Organ odwoławczy w przypadku stwierdzenia, że odwołanie jest dopuszczalne i zostało wniesione w terminie, wydaje decyzję, w której:

  • utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
  • uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
  • umarza postępowanie odwoławcze.

Organ odwoławczy może również uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Należy zaznaczyć, iż nie jest dopuszczalne zakończenie postępowania odwoławczego w sposób inny niż wskazany powyżej lub w art. 134 k.p.a. (postanowienie o niedopuszczalność odwołania oraz uchybieniu terminu do wniesienia odwołania). Między innymi nie jest możliwe samo uchylenie zaskarżonej decyzji, w całości lub w części, bez przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, albo umorzenia postępowania w pierwszej instancji, albo orzeczenia co do istoty sprawy.

Dla spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r. jeżeli została wydana decyzja uchylająca wcześniejszą decyzję z równoczesnym przekazaniem jej do ponownego rozpoznaniu przez organ I instancji, to można od takiej decyzji złożyć sprzeciw do sądu administracyjnego. Sąd będzie badał czy spełniono formalne warunki wydania tej decyzji a nie rozstrzygał całej sprawy.

Zakaz reformationis in peius

Jedną z najistotniejszych zasad przyświecających postępowaniu odwoławczemu w procedurze administracyjnej jest tak zwany zakaz reformationis in peius (pogorszenie sytuacji skazanego w wyniku wyroku zapadłego w postępowaniu odwoławczym). Oznacza to, iż organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Zasada ta daje stronie gwarancję, iż jeżeli wniesie odwołanie to decyzja organu II instancji nie będzie mniej korzystna niż ta, od której odwołanie zostało wniesione.

Skutki decyzji administracyjne organu II instancji

Decyzja ostateczna wydana przez organ administracyjny II instancji oraz decyzja, od której w ustawowym terminie nie zostało wniesione odwołanie, staje się decyzją prawomocną i podlega wykonaniu. Z uwagi na fakt, iż postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, od decyzji nie przysługuje już stronie odwołanie. W zależności od okoliczności sprawy stronie pozostaje wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego lub skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?