Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ponaglenie w sprawach urzędowych

Twoja sprawa w urzędzie trwa długo i masz wrażenie, że czynności w niej dokonywane tylko wydłużają postępowanie? Jeżeli jesteś niezadowolony z czasu trwania twojej sprawy w urzędzie i chcesz ją przyspieszyć to możesz interweniować!

Od 1 czerwca 2017 r. nowe sprawy, które wpłynęły do organów administracyjnych są rozpatrywane z uwzględnieniem instytucji ponaglenia. 

Kiedy można wystąpić z ponagleniem?

Jeżeli urząd nie załatwił twojej sprawy w terminie (bezczynność) albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do jej załatwienia (przewlekłość), to możesz złożyć ponaglenie. Każde ponaglenie składa się na piśmie i musi zawierać uzasadnienie.

Gdzie złożyć ponaglenie?

Ponaglenie składa się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który prowadzi twoje postępowanie. Organ ten ma obowiązek przekazać go w ciągu 7 dni wraz z niezbędnymi odpisami  dokumentów (w wersji elektronicznej lub papierowej) i ustosunkowaniem się do ponaglenia.

Organ wyższego stopnia również ma 7 dni, aby je rozpatrzeć. Jeżeli stwierdzi (w postanowieniu), że wystąpiła bezczynność lub przewlekłość to:

  • zostanie Ci wyznaczony termin zakończenia sprawy
  • wezwie urząd do ustalenia przyczyn i osób winnych tej sytuacji.

Uwaga! Nowy termin na załatwienie sprawy może być czasami wydłużony lub zmieniony np. wtedy, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności, wymagające dłuższego postępowania a nie były one wcześniej znane.

Jeżeli Twoja sprawa jest rozpatrywana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze (czyli nie ma organu wyższego stopnia) to ponaglenie składa się do tego samego organu, który prowadzi postępowanie. Jeżeli faktycznie wystąpiła bezczynność lub przewlekłość to w ciągu 7 dni Twoja sprawa powinna zostać zakończona.

Pamiętaj! O prawie wniesienia ponaglenia musisz zostać pouczony w piśmie informującym cię o niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie. 

Skarga do sądu administracyjnego

Jeżeli pomimo wniesienia ponaglenia twoja sprawa nadal nie zakończyła się, to masz prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Zanim to zrobisz, musisz jednak skorzystać wcześniej z ponaglenia. Nie musisz czekać aż twoje ponaglenie zostanie rozpoznane. Po wniesieniu ponaglenia możesz skierować skargę do WSA.

Czy ta strona była przydatna?