Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ponaglenie i skarga na bezczynność organu administracji

Kierując sprawę do urzędu masz prawo oczekiwać, że będzie załatwiona jak najszybciej. Czas jest w biznesie bardzo cenną wartością. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których – z różnych powodów – urząd, w którym będziesz załatwiał swoją sprawę, spóźni się z wydaniem decyzji. Co wtedy robić?

Terminy administracyjne

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, zachowując ustawowo określone terminy.

Natomiast niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Czym się różnią terminy „bez zbędnej zwłoki" oraz „niezwłocznie"? Pierwszy z terminów oznacza, iż ewentualna zwłoka w załatwieniu sprawy musi mieć charakter niezbędny, tj. uzasadniony. Natomiast drugi z terminów oznacza możliwie jak najszybszy termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu.

Z kolei załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, jeśli wskazane powyżej dowody będą niewystarczające, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej powinien zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. To samo zobowiązanie ciąży w przypadku zwłoki spowodowanej okolicznościami niezależnymi od organu.

Ponaglenia

Jeżeli urząd nie załatwił twojej sprawy w terminie (bezczynność) albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia twojej sprawy (przewlekłość) to możesz złożyć ponaglenie.

Bezczynność organu oznacza, że mimo upływu terminu sprawa nie została załatwiona. Z przewlekłością postępowania mamy  do  czynienia,  gdy  postępowanie trwa dłużej niż jest potrzebne do załatwienia sprawy (np. przedłużono termin na załatwienie sprawy, ale podejmowane czynności są nieefektywne, pozorne – np. organ przeprowadza dowody niemające dla sprawy istotnego znaczenia).

Ponaglenie wnosisz do organu wyższego stopnia (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze) za pośrednictwem organu, który prowadzi postępowanie (np. prezydenta miasta). Jeśli nie ma organu wyższego stopnia, wnosisz ponaglenie bezpośrednio do tego organu, który zajmuje się twoją sprawą. Ponaglenie musisz uzasadnić. Nie możesz od razu wnieść skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Zanim to zrobisz, musisz skorzystać z ponaglenia. Nie musisz jednak czekać aż twoje ponaglenie zostanie rozpoznane. Po wniesieniu ponaglenia możesz skierować skargę do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Ponaglenie urząd musi rozpatrzeć w ciągu 7 dni. Otrzymasz informację czy ponaglenie jest zasadne czy bezzasadne. Jeżeli ponaglenie jest zasadne, to musisz otrzymać informacje o przyczynach opóźnienia, nowym terminie załatwienia sprawy oraz czy nastąpiło rażące naruszenie prawa.

Uwaga! Jeżeli otrzymasz z urzędu postanowienie przedłużające termin załatwienia sprawy, organ pouczy w nim o możliwości wniesienia ponaglenia.  

Więcej na temat ponaglenia:

Skarga na bezczynność organu

Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść do sądu administracyjnego (WSA) w każdym czasie, po wcześniejszym wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Co ważne, skargi nie kieruje się bezpośrednio do sądu, ale za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

Organ, którego bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania skarżysz do sądu może uwzględnić skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ musi rozstrzygnąć czy nastąpiła bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w orzeczeniu:

  • zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności
  • zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa
  • stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Sąd może także orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną, której wysokość określona jest w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?