Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nie zgadzam się z decyzją urzędu

Decyzje administracyjnej, skarga na bezczynność, ponaglenie w sprawach urzędowych, postępowanie odwoławcze

Spór z organem administracji to sytuacja, w której jako przedsiębiorca (strona postępowania) nie zgadasz się z decyzją organu wydaną w twojej sprawie.

Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat sporów z administracją, znajdziesz je w poradnikach.

Zobacz poradniki:

Spory mogą wynikać między innymi z decyzji administracyjnej (rzadziej postanowienia, które kończy postępowanie w danej instancji) wydanej na twój wniosek albo z urzędu. Mogą również wynikać z przeprowadzonej przez organ kontroli i wydanych na jej podstawie zaleceń albo nałożonych kar administracyjnych.

W każdym przypadku, niezależnie czy jest to decyzja wydana w zwykłym trybie, czy posiadająca rygor natychmiastowej wykonalności, masz prawo do złożenia od niej odwołania.

W przypadku sporu z organem administracji najpowszechniejszą ścieżką odwoławczą jest:

  • odwołanie od decyzji organy I instancji do organu II instancji
  • odwołanie od decyzji organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)
  • skarga kasacyjna na orzeczenie WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

W przypadku niektórych postępowań administracyjnych istnieje możliwość, że ten sam organ administracyjny ponownie rozpozna sprawę, a jeżeli powtórnie będzie ona niekorzystna, otwiera ci to drogę do postępowania sądowego.

W sprawach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. można zrezygnować ze środka odwoławczego od wydanej decyzji, w terminie przewidzianym na złożenie odwołania. W dniu złożenia wniosku o rezygnacji z prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Od decyzji wydanej przez ministra albo samorządowe kolegium odwoławcze, zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, masz prawo od razu wnieść skargę do sądu administracyjnego na decyzję.  

Spór z organem administracji może dotyczyć także czasu trwania postępowania - skarga na bezczynność. Jest to narzędzie prawne, które umożliwia wywarcie wpływu na organ administracji, który nie przestrzega terminów postępowania określonych w prawie administracyjnym.

W celu skrócenia czasu trwania postępowania administracyjnego wprowadzone zostało tzw. ponaglenie. Jeżeli twoja sprawa nie została rozstrzygnięta w terminie (bezczynność) albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia twojej sprawy (przewlekłość) to możesz złożyć ponaglenie. Ponaglenie składa się do organu wyższego stopnia i musi zawierać uzasadnienie. Organ administracji ma również obowiązek wcześniejszego poinformowania cię o możliwości złożenia takiego ponaglenia na wypadek przedłużającego się postępowania.

Pamiętaj, że w każdym postępowaniu może cię reprezentować pełnomocnik, choć nie zawsze jest to możliwe na podstawie ogólnego pełnomocnictwa. W niektórych postępowaniach będziesz potrzebować profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, radcę prawnego, ewentualnie doradcę podatkowego albo rzecznika patentowego.

Spory z administracją zagraniczną

Powinieneś wiedzieć, że dzięki systemowi SOLVIT możesz uzyskać pomoc w przypadku ewentualnych sporów z administracją w krajach UE oraz Norwegii, Lichtensteinie i Islandii, powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. System funkcjonuje na podstawie sieci Centrów SOLVIT utworzonych we wszystkich państwach członkowskich, współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetowej bazy danych.

Do SOLVIT można zgłaszać problemy:

  • wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego
  • spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego
  • zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma problemy z urzędem francuskim).

SOLVIT nie może zająć się problemem, jeśli:

  • nie ma on charakteru „transgranicznego" (np. problem polskiego obywatela z polskim organem administracji)
  • dotyczy relacji między przedsiębiorcami
  • dotyczy relacji konsument-przedsiębiorca
  • postępowanie sądowe zostało już wszczęte.

Więcej informacji na temat SOLVIT znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Czy ta strona była przydatna?