Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co powinieneś wiedzieć, jeśli chcesz sprzedawać alkohol

Uzyskanie zezwoleń, składanie oświadczeń, inne formalności związane ze sprzedażą alkoholu

Chcesz sprzedawać alkohol? Zarówno sprzedaż detaliczna (sklep, restauracja, sprzedaż na imprezach masowych), jak i hurtowa, wymaga specjalnego zezwolenia.

Sprzedaż detaliczna

Jeśli chcesz sprzedawać alkohol detalicznie, musisz uzyskać zezwolenie

Pamiętaj, że samorządy mają pewną swobodę w określaniu warunków jego uzyskania (np. liczby punktów sprzedaży), warto więc przenalizować uchwałę Twojej gminy w tym zakresie.

Jeśli nie prowadzisz sprzedaży detalicznej alkoholu w sklepie, ale zajmujesz się organizacją przyjęć, na których podawany jest alkohol, powinieneś uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć.

Zezwolenia jednorazowe

Jeśli chcesz sprzedawać alkohol na imprezie organizowanej w plenerze, możesz starać się o uzyskanie jednorazowego zezwolenia. Pozwolenie to mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy już mają zezwolenie na „stałą" sprzedaż alkoholu. Uwzględnij czas na rozpatrzenie Twojego wniosku przez urząd i złóż go odpowiednio wcześniej.

Na biznes.gov.pl znajdziesz również poradniki, przydatne przy zakładaniu działalności, w ramach których można sprzedawać alkohol.

Roczne informacje o sprzedaży

Pamiętaj, żeby w terminie i zgodnie z przepisami wypełniać obowiązki związane z zezwoleniem na alkohol. Należą do nich m.in. coroczne składanie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwolenia.

Zmiany danych firmy

Jeśli zmieniłeś nazwisko albo adres, pod którym zarejestrowana jest Twoja firma, powinieneś w ciągu 14 dni od zmiany poinformować o tym urząd, który wydał zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z przepisami powinieneś informować o wszystkich zmianach danych, które znajdują się w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, możesz stracić zezwolenie. Niektóre zmiany - np. utrata tytułu prawnego do lokalu - mogą spowodować wygaśnięcie zezwolenia. Wzory formularza, na którym przekazujesz informacje o zmianach, powinieneś znaleźć na stronie Twojego urzędu. Pamiętaj też o opłacie skarbowej.

Zawieszenie działalności

Jeśli chcesz zawiesić działalność i masz ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu pamiętaj, że zawieszenie nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia powinieneś wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia tj. składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia. Możesz jednak zgłosić wniosek o rezygnację z zezwolenia w związku z zawieszeniem (taką możliwość dopuszcza wyrok NSA).

Przedłużenie zezwolenia

Jeśli zbliża się termin ważności Twojego zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pamiętaj o jego przedłużeniu.

Pamiętaj, że opłaty za korzystanie z zezwolenia będą wyliczane w zależności od ilości alkoholu, który sprzedałeś w roku ubiegłym i zadeklarowałeś w oświadczeniu, składanym na początku roku.

Rezygnacja ze sprzedaży alkoholu - wniosek o wygaszenie zezwolenia

Jeśli Twoje zezwolenie wciąż jest ważne, ale planujesz np. zamknąć działalność i zlikwidować punkt sprzedaży, to powinieneś zgłosić rezygnację do urzędu (złożyć wniosek o wygaśniecie). Powinieneś poinformować urząd o rezygnacji z pozwolenia także w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej (w tym przypadku pozwolenie wygasa). Składasz ją z datą podjęcia decyzji o rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie (handlowym lub gastronomicznym) w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego. Wzory formularzy znajdziesz na stronie internetowej Twojego urzędu.

Pamiętaj, że w przypadku rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych o wydanie ponownie zezwolenia możesz ubiegać się po upływie 6 miesięcy od daty zaprzestania sprzedaży napojów alkoholowych (wygaśnięcia zezwolenia).

Jeżeli nie poinformujesz urzędu wydającego zezwolenie o chęci jego wygaszenia, będziesz musiał w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem  dokonywać  opłaty do gminy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwrot opłaty za zezwolenie

Jeśli zaczynasz sprzedaż alkoholu w ciągu roku, albo Twoje zezwolenie wygasa w trakcie roku, roczna opłata za korzystanie z zezwolenia będzie proporcjonalna do okresu sprzedaży.

Jeśli jednak Twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed formalnym terminem jego ważności (np. nie złożysz w terminie oświadczenia albo stosownych opłat), nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz" z powodu cofnięcia/wygaśnięcia zezwolenia. Zobacz:

Wyprzedaż zapasów

Jeśli zezwolenie wygasło z powodu likwidacji punktu sprzedaży, upływu terminu ważności zezwolenia, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, albo niedokonania w terminie opłat masz prawo uzyskać zezwolenie na wyprzedaż zapasów alkoholu.

O zezwolenie na wyprzedaż możesz ubiegać się tylko w przypadku wygaśnięcia, a nie cofnięcia (np. z powodu złamania przepisów) zezwolenia.

Cofnięcie zezwolenia

Jeśli cofnięto Ci zezwolenie na sprzedaż (np. z powodu sprzedaży alkoholu nieletnim) możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

Sprzedaż hurtowa

Jeśli chcesz sprzedawać alkohol hurtowo, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w tym zakresie powinieneś uzyskać zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem. Odpowiednie wnioski (w zależności czy będziesz sprzedawał alkohol do 18% i powyżej 18%).

Przedłużenie zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem

Jeśli zbliża się termin ważności Twojego zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pamiętaj o jego przedłużeniu. Wniosek o zezwolenie możesz złożyć za pośrednictwem biznes.gov.pl.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia będą wyliczane w zależności od ilości alkoholu, który sprzedałeś w roku ubiegłym.

Zmiany danych

Podobnie, jak w przypadku sprzedaży detalicznej, jeśli zmieniły się dane w zezwoleniu, albo np. status prawny Twojej firmy, 14 dni od dnia powstania zmiany powinieneś poinformować o tym urząd (złożyć wniosek o zmianę zezwolenia), który wydał zezwolenie (alkohol do 18% - urząd marszałkowski, powyżej 18% - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Zmiany mogą dotyczyć: siedziby i adresu przedsiębiorcy, adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zwiększenia limitu przydziału alkoholu określonego w zezwoleniu.

Zwrot opłaty za zezwolenie

Jeśli Twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed formalnym terminem jego ważności, nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz" z powodu cofnięcia/wygaśnięcia zezwolenia.

Wyprzedaż zapasów przy hurtowym obrocie alkoholem

Jeśli np. z powodu zaprzestania działalności Twoje pozwolenie wygasa, powinieneś uzyskać pozwolenie na wyprzedaż zapasów.

Przedsiębiorcy, którym cofnięto zezwolenie (np. z powodu złamania przepisów) nie mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia  na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.

Przyczynami wygaśnięcia zezwolenia wydanego na obrót hurtowy napojami alkoholowymi mogą być:

  • likwidacja przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
  • upływu ważności zezwolenia
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Zobacz, jak uzyskać:

Rezygnacja ze sprzedaży alkoholu - wniosek o wygaszenie zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem

Jeśli masz zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi możesz w dowolnym momencie zrezygnować z zezwolenia. W tym celu musisz złożyć wniosek, w którym zgłaszasz zaprzestanie działalności gospodarczej w dziedzinie objętej zezwoleniem. Wniosek (pismo) adresujesz do organu, który wydał Ci zezwolenie oraz czytelnie podpisujesz. W treści wniosku wpisujesz prośbę o wygaszenie zezwolenia ze względu na zaprzestanie działalności gospodarczej w dziedzinie objętej zezwoleniem. Możesz starać się ponownie o uzyskanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi po ustaniu przyczyny wygaśnięcia zezwolenia.

Sprzedaż hurtowa a zawieszenie działalności

Jeśli zawiesisz działalność, możesz zrezygnować z zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w okresie zawieszenia. Powiadom o zawieszeniu urząd, od którego otrzymałeś zezwolenie i złóż wniosek o wygaszenie zezwolenia z powodu zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Załatwianie spraw alkoholowych

Jeśli załatwiasz sprawy przez internet za pośrednictwem biznes.gov.pl, zobacz:

Czy ta strona była przydatna?