Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata recyklingowa za torebki foliowe


Opłata recyklingowa od toreb z tworzywa sztucznego – kto, kiedy i w jakiej wysokości zobowiązany jest ją pobierać.

Obowiązki sprzedawcy od września 2019 r.

Prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w torby z tworzywa sztucznego, które ty im udostępniasz, musisz:

  • pobierać opłatę recyklingową od wydanych toreb (za wyjątkiem tzw. zrywek),
  • wnieść pobraną od klientów opłatę recyklingową do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia twojej działalności,
  • złożyć do 31 grudnia 2019 r. wniosek o rejestrację w BDO,
  • złożyć do 11 września 2020 r. sprawozdanie dotyczące liczby toreb wydanych w 2019 r.

Co podlega opłacie recyklingowej

Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy
z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek)
, które są wymagane ze względów higienicznych
lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Stawka opłaty recyklingowej

W cenie torby, za którą płaci twój klient, musisz uwzględnić opłatę recyklingową. Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 gr. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez ciebie. W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Kiedy i gdzie wnosić opłatę recyklingową

Opłatę wnosisz do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. wniesiesz  do 15 kwietnia 2020 r.

Opłatę recyklingową pobieraną od klientów od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. musisz wnieść do 15 marca 2020 r.

Opłatę przelewasz na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa. Skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się o numer rachunku do wnoszenia opłaty recyklingowej. Niektóre urzędy publikują te numery na swoich stronach internetowych.

Wpis do rejestru BDO

Jak i kiedy uzyskać wpis

Od 1 września 2019 r. masz obowiązek uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową. Rejestr jest częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO).

Jeśli chcesz złożyć wniosek skorzystaj z przycisku "Załatw online" na górze strony lub kliknij w link. Przejdziesz do Rejstru BDO, w którym musisz wybrać jeden ze sposobów logowania. Możesz to zrobić m.in. przez Profil Zaufany czy usługę e-dowód.
Po wprowadzeniu loginu i hasła, zostaniesz przeniesiony na swoje konto w Rejestrze.
W menu po lewej wybierz zakładkę Wnioski, następnie guzik Nowy wniosek i Nowy wniosek rejestrowy.

Wypełnij wniosek zgodnie z prowadzoną przez ciebie działalnością. Możesz skorzystać z Instrukcji użytkownika systemu bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami - BDO
. Elementem wniosku jest oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte
we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z Rejestru. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Musisz w nim potwierdzić,
że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek wyślesz tylko po wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Jeśli któreś z tych pól nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie, to nie będziesz mógł przejść do kolejnego kroku.

Jeśli nie podlegasz wpisowi do Rejestru BDO z innego powodu, to wypełniasz tylko dział I wniosku.

Pamiętaj, że za prowadzenie działalności bez obowiązkowego wpisu do rejestru będą grozić ci poważne sankcje – kara administracyjna nie mniejsza niż 5000 zł i nie większa niż 1 000 000 zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny. Decydująca jest tu data złożenia wniosku, a nie data dokonania wpisu.

Po zarejestrowaniu otrzymasz od marszałka województwa indywidualny numer rejestrowy. Marszałek utworzy dla ciebie konto w BDO, zawiadomi cię o jego aktywacji oraz o nadaniu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Konto w rejestrze BDO będzie ci potrzebne do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb
z tworzywa sztucznego.

Zobacz: Sprawozdanie dot. liczby wydanych toreb

Aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru 

Rejestr zawiera takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
adres zamieszkania lub siedziby, NIP, europejski numer identyfikacji podatkowej (o ile taki posiadasz), informacje o rodzaju prowadzonej działalności oraz o miejscu albo miejscach jej prowadzenia. Jeśli wyznaczyłeś autoryzowanego przedstawiciela rejestr zawiera również jego adres, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osobę do kontaktu.

Musisz pamiętać o aktualizowaniu danych zawartych w rejestrze. Masz na to 30 dni, od dnia, w którym nastąpi ich zmiana. Zrób to, jeśli na przykład zmieni się nazwa twojej firmy, adres siedziby czy zakres prowadzonej działalności. W takich sytuacjach wypełnij formularz, zaznaczając, że dotyczy on aktualizacji i wpisz te informacje, które uległy zmianie.  

Jeżeli trwale zakończysz prowadzenie działalności wymagającej wpisu do rejestru,
np. zamkniesz firmę lub przestaniesz udostępniać klientom torby z tworzywa sztucznego, musisz złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o wykreślenie z rejestru. Masz na to 14 dni od dnia zakończenia działalności wymagającej wpisu.

Pamiętaj o terminach na złożenie wniosku aktualizacyjnego (30 dni) i wniosku
o wykreślenie z rejestru (14 dni). Jeśli ich nie dochowasz, tzn. nie złożysz wniosku
lub złożysz go po terminie, grozi ci kara aresztu albo grzywny.

Sprawozdanie dotyczące liczby toreb

Indywidualne konto w rejestrze BDO  oraz numer rejestrowy będą ci potrzebne do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów). Zrobisz to elektronicznie po zalogowaniu się swoje konto w rejestrze BDO.
Pierwsze sprawozdanie, za 2019 r., musisz złożyć do 11września 2020 r. Będzie dotyczyć okresu:

  • od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz
  • od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Kolejne sprawozdania, począwszy od sprawozdania za rok 2020, będą już dotyczyły całego poprzedniego roku kalendarzowego i będziesz musiał je składać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Rozliczanie opłaty w podatkach

Podatek dochodowy
Opłata recyklingowa pobierana od twoich klientów stanowi przychód, natomiast opłata wnoszona do urzędu marszałkowskiego - koszt uzyskania przychodu. Opłata będzie uznana za koszt uzyskania przychodu z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę. Opłatę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w kwocie netto.

Podatek VAT
Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za torbę, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tego tytułu i jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%.

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby
(podobnie w przypadku faktury). Jeśli ta kwota jest wyższa niż opłata recyklingowa (czyli sprzedajesz jedną torbę za cenę wyższą niż stawka opłaty recyklingowej – 20 gr.), nie musisz wyodrębniać na paragonie lub fakturze kwoty opłaty recyklingowej. Paragon lub faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb
i dlatego kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę (0,20 zł).

Od stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia ewidencji

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego - w postaci papierowej lub elektronicznej.
Jeśli masz kilka sklepów lub hurtowni, musisz prowadzić osobną ewidencje dla każdego punktu i przechowywać ją przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Na podstawie prowadzonej ewidencji będzie ci łatwiej sporządzić sprawozdanie, które musisz złożyć marszałkowi województwa.

Pytania i odpowiedzi

•    Czy prowadząc jednostkę handlową mogę uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie, a klientowi wydać torbę za darmo?

Nie. Masz obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta kupującego torbę. Jeżeli prowadzisz jednostkę handlową i oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlegasz administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.

•    Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów może być w każdym przypadku bezpłatnie oferowana klientowi?

Nie. Bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) możesz bezpłatnie oferować klientom wyłącznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi.

•    Czy żywność posiadająca już własne opakowanie może zostać zapakowana w bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) i wydana klientowi bez pobrania opłaty recyklingowej?

Nie, ponieważ nie stanowi wtedy podstawowego opakowania tej żywności.

•    Czy bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego, która nie podlega opłacie recyklingowej, może mieć grubość 15 mikrometrów?

Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego jest torbą o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, a więc do 14 mikrometrów włącznie.

•    Czy prowadząc sklep z narzędziami, pakując klientowi różne drobne elementy (np. śrubki) w torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów jest obowiązek pobrania od niego opłaty recyklingowej?

Tak. Zwolnione z opłaty są torby poniżej 15 mikrometrów tylko w  przypadku pakowania żywności.

•    Czy pakując w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego, tzw. woreczki strunowe (czyli bez uszu), o grubości poniżej 50 mikrometrów istnieje obowiązek pobrania opłaty recyklingowej?

Tak. Takie woreczki podlegają opłacie recyklingowej. Definicja lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego stanowi, że są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

•    Czy sprzedając lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w paczkach zawierających np. 1000 sztuk mam obowiązek pobrać od każdej torby opłatę recyklingową? Torby te nie będą służyć do pakowania nabywanych w moim sklepie produktów.

Nie. Torby te będą podlegać opłacie recyklingowej w chwili, gdy podmiot, który je nabył, będzie je oferował w sklepie klientom do pakowania nabywanych tam produktów.

•    Czy produkty żywnościowe dla zwierząt sprzedawane luzem również są brane pod uwagę jako żywność, którą można pakować w folie o gr. poniżej 15 mikrometrów za darmo?

Nie. Torby, w które pakowana jest karma i przysmaki dla zwierząt, nie spełniają definicji bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a zatem podlegają opłacie recyklingowej.

•    Czy oferując torbę mieszkańcom w ramach zbierania używanej odzieży z gospodarstw domowych mam obowiązek pobierania od nich opłaty recyklingowej?

Nie. Opłata recyklingowa jest pobierana jedynie w przypadku oferowania jej klientom do pakowania produktów nabywanych w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego.

•    Czy istnieje obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb oraz sporządzania sprawozdań dla właściwych organów?

Tak. Musisz sporządzać sprawozdanie zawierające informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Sprawozdanie takie musisz w terminie do 15 marca każdego roku złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na adres prowadzenia działalności w postaci elektronicznej poprzez twoje kontro w rejestrze będącym częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie pozostałych toreb (50 i więcej mikrometrów) musisz złożyć do 11 września 2020 r. Dane zawarte w sprawozdaniu dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego. Pamiętaj też, że od 1 stycznia 2020 r. masz obowiązek prowadzić ewidencję obejmującą liczbę nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Może być ona prowadzona w postaci papierowej albo elektronicznej i musisz przechowywać ją przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Jeśli prowadzisz więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, ewidencje musisz prowadzić dla każdego punktu osobno.

•    Czy opłata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego musi być równa opłacie recyklingowej?

Nie. Możesz ustalić dowolną cenę za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. Przykład: opłata przy kasie za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa (dochód budżetu państwa).

•    Czy prowadząc jednostkę handlową mogę uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie, a klientowi wydać torbę za darmo?

Nie. Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.

•    Co należy zrobić z pobraną opłatą recyklingową?

Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i zgodnie z przepisami będzie musiała zostać przekazana przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który ją pobiera, na specjalne konto bankowe otwarte w tym celu przez marszałka województwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Jeśli pobierasz opłatę recyklingową w 2019 r., masz obowiązek przekazać całość środków pochodzących z tej opłaty do 15 marca 2020 r. Od 1 stycznia 2020 r. opłatę recyklingową należy wpłacać do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. trzeba wnieść do 15 kwietnia 2020 r.
Podatek VAT od pobranej opłaty powinien zostać wniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

•    Jaki urząd może prowadzić kontrole w zakresie opłaty recyklingowej?
Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

•    Jaka jest definicja torby na zakupy z tworzywa sztucznego?

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie się torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.
  3. pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

•    Jaka jest definicja tworzywa sztucznego?

Przez tworzywo sztuczne rozumie się polimer w rozumieniu art. 3 pkt. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r., do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

Czy ta strona była przydatna?