Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Cykl życia produktu

Na rynku nie ma wiecznych produktów – każdy ma swój cykl życia, składający się z kilku etapów: wprowadzenia na rynek, wzrostu sprzedaży, dojrzałości rynkowej i spadku sprzedaży. Przewidując przebieg cyklu życia produktu powinieneś odpowiednio dostosować działania marketingowe, związane m.in. z ceną, dystrybucją i intensywnością promocji.  Nie warto wydawać pieniędzy na reklamę produktu, który przestał interesować konsumentów. Z drugiej strony, oszczędności na promocji w momencie wchodzenia produktu na rynek, mogą zmniejszyć jego szansę na rynkowy sukces.

Etapy „życia" produktu

W zależności od etapu, na jakim znajduje się produkt w cyklu swojego „rynkowego życia" inne będą cele i podejmowane do ich realizacji działania.

Faza wprowadzenia na rynek – tutaj celem powinno być kreowanie wśród potencjalnych nabywców świadomości produktu, podkreślanie jego atrybutów i korzyści, jakie z produktu mogą odnieść jego ewentualni użytkownicy,

Faza wzrostu sprzedaży – w tej fazie firma nastawiona jest na maksymalizację udziału w rynku, pojawiają się nowe wersje produktów.

Faza dojrzałości rynkowej – na tym etapie dąży się do zachowania udziału w rynku, ale stopniowo redukuje się koszty np. marketingowe.

Faza spadku sprzedaży – moment wygaszenia, w tej fazie ogranicza się koszty oraz wydatki na promocję i rozwój produktu.

Znajomość cyklu życia produktu pozwala na odpowiedni dobór składników tzw. marketing mix, czyli produktu, promocji, dystrybucji i ceny. Dla przykładu, w momencie wprowadzania produktu na rynek dystrybucja powinna być selektywna, czyli prowadzona wśród wybranej grupy klientów i dystrybutorów, a nie nastawiona na masową sprzedaż. Z kolei promocja na etapie wprowadzania  powinna się koncentrować na budowaniu świadomości produktu wśród klientów. Na kolejnych etapach, w odmienny sposób "miksuje" się poszczególne elementy.

Cykl życia produktu – działania marketingowe

Faza wprowadzenia na rynek

 

Faza wzrostu sprzedaży

 

 

Faza dojrzałości rynkowej

 

Faza spadku sprzedaży

Produkt

Oferowany podstawowy produkt

Zwiększanie liczby wersji produktowych i zakresu usług dodatkowych

Wycofanie „słabych" wersji produktowych

Cena

Cena penetracyjna lub „zbierania śmietanki"

Cena poniżej, powyżej lub na tym samym poziomie, co ceny bezpośrednich konkurentów

Obniżki cenowe

Dystrybucja

Selektywna dystrybucja

Intensywna dystrybucja

Ograniczenie kanałów dystrybucji

Promocja

Budowanie świadomości wśród nabywców i dystrybutorów

Budowanie zainteresowania na rynku masowym

Tworzenie popytu selektywnego

Ograniczanie wydatków promocyjnych

Pamiętaj, że powyższe zasady odnoszą się do standardowych sytuacji. W przypadku specyficznych produktów: niszowych, adresowanych do wąskiego grona odbiorów, dobór narzędzi marketingowych w poszczególnych etapach może być odmienny.

Czy ta strona była przydatna?