Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Plan marketingowy

Prowadząc biznes staraj się, aby Twoje działania były przemyślane i zaplanowane. Powodzenie rynkowe np. produktów Twojej firmy w dużej mierze będzie zależało od tego, czy właściwie ocenisz swoje możliwości, dobrze rozpoznasz potencjalne rynki zbytu, zastosujesz właściwą promocję, dobrze rozdzielisz zadania wśród swoich pracowników, będziesz potrafił szybko reagować na ewentualne zmiany. Przydatnym narzędziem, zarówno na etapie tworzenia biznesplanu, jak i np. przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, jest plan marketingowy. Dobry plan marketingowy pozwala m.in. wyznaczyć wspólną drogę dla wszystkich działań marketingowych w nadchodzącym okresie, zapewnić zgodność tych działań ze strategią firmy. Poza tym precyzyjnie pokazuje poszczególnym zespołom i pracownikom firmy ich zadania i obowiązki, określa odpowiedzialność, zadania i harmonogram działań wszystkich zespołów i pracowników zaangażowanych w realizację planu marketingu, ułatwia stały monitoring realizowanych celów i działań na wszystkich etapach realizacji procesu marketingowego, pomaga w finansowaniu działań i procesów, w zapewnieniu środków dla realizacji celów marketingowych.

W odróżnieniu od planu strategicznego, który dla Twojego przedsiębiorstwa powinien określać kierunek i obejmować wszystkie obszary biznesu (produkcję, finanse, rachunkowość, personel, zaopatrzenie), plan marketingowy dotyczy tylko sfery marketingu w odniesieniu do jednego produktu bądź wąskiej grupy pokrewnych produktów.

W skrócie, plan powinien zawierać cele, harmonogram, sposób ich osiągnięcia oraz narzędzia kontroli jego wykonania i skuteczności. Konieczne jest również przeprowadzenie analizy rynkowej, która pozwoli Ci dopasować odpowiednie działania marketingowe do sytuacji na rynku.

Typowe elementy planu marketingowego

  • określenie stanu firmy i opis otoczenia rynkowego
  • scharakteryzowanie pozycji rynkowej firmy i wynikających z niej możliwości i zagrożeń (analiza słabych i mocnych stron tzw. SWOT – z ang. S (Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) – słabe strony, O (Opportunities) – szanse, T (Threats) – zagrożenia), dostosowanie strategii (np. agresywna, gdy w przedsiębiorstwie przeważają mocne strony a w jego otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse)
  • sprecyzowanie celów i zadań marketingowych
  • program i harmonogram działań i odpowiedzialności za realizację (rozpisanie zadań)
  • ustalenie budżetu marketingowego z uwzględnieniem wariantów
  • przewidywane efekty działań marketingowych (prognozy)
  • mechanizmy kontroli realizacji

Pamiętaj, że posiadając plan, na każdym etapie możesz sprawdzić, czy udaje się osiągać założone rezultaty, zgodnie z założonymi kosztami i w założonym czasie. Umożliwia to dokonanie ew. dokonać korekt i pozwala unikać niepotrzebnych kosztów i ocenić, czy np. produkt, który planujesz wprowadzić, spełnia oczekiwania klientów.

Czy ta strona była przydatna?