Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – wpis do rejestru

Chcesz świadczyć usługi biegłego rewidenta? Musisz najpierw uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana osoba fizyczna, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie;

5) odbyła:

a) roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej albo

b) 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej

– przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną;

6) złożyła przed Komisją egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy;

7) złożyła przed Komisją egzamin dyplomowy;

8) złożyła ślubowanie.

Ponadto, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej ustawą o biegłych rewidentach, do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która:

  • posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła umiejętności wymagane od biegłych rewidentów i spełniła warunki, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach;
  • posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej oraz złoży przed Komisją egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych;
  • na zasadzie wzajemności, posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie lub równoważne oraz złoży przed Komisją egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych.

Proces ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta trwa zwykle 3,5-4 lata. Składa się na to: roczna praktyka w rachunkowości oraz co najmniej 2-letnia aplikacja w firmie audytorskiej lub 3-letnia aplikacja w firmie audytorskiej, 10 egzaminów pisemnych w Komisji Egzaminacyjnej lub zaliczenie egzaminów uniwersyteckich lub równoważnych oraz egzamin dyplomowy przed tą Komisją.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów, zawiera następujące dane:

- imiona i nazwisko;

- adres zamieszkania wraz z adresem korespondencyjnym;

- datę złożenia ślubowania;

- wykaz załączników;

- oświadczenie o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, w celu realizacji zadań statutowych polegających na zapewnieniu właściwego funkcjonowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i działalności zawodowej biegłych rewidentów”.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Członkowie  Komisji ds. ewidencji analizują na posiedzeniu zweryfikowane wnioski o wpis do rejestru biegłych rewidentów wraz z dokumentacją zgromadzoną w aktach osobowych oraz podejmują decyzję w sprawie swojej rekomendacji. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ustalonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przewodniczący Komisji ds. ewidencji przedstawia rekomendację Komisji na posiedzeniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Termin

Podczas posiedzenia Komisji ds. ewidencji.

  1. Wydanie decyzji o wpisie do rejestru biegłych rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. ewidencji, podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, która doręczana jest Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Decyzja w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów jest decyzją administracyjną, którą podpisuje przewodniczący posiedzenia.

Dokumenty

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

  1. Wpis do rejestru biegłych rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po podjęciu uchwały, nie później niż w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego od dnia złożenia kompletu dokumentów (za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień wpłynięcia do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów poprawnie wypełnionych dokumentów). Jest to zwykle 30 dni. Wpis do rejestru uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie (KRBR ma 14 dni na doręczenie uchwały o wpisie do KNA). Oznacza to, że w okresie pomiędzy datą podjęcia przez KRBR uchwały o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, a przed upływem 45-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Audytowego, osoba, w stosunku do której została podjęta uchwała o wpisie do rejestru, nie ma prawa podejmowania wykonywania czynności rewizji finansowej.

Po uprawomocnieniu się uchwały, dane biegłego rewidenta zamieszczane są w elektronicznym rejestrze, dostępnym na stronie internetowej PIBR (dane dotyczące obywatelstwa oraz adresu biegłego rewidenta nie podlegają publikacji). Umieszczenie danych biegłego rewidenta w rejestrze następuje po 60 dniach od podjęcia przez KRBR uchwały o wpisie.

Rejestr obejmuje następujące dane:

1) numer wpisu do rejestru;

2) imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta;

3) obywatelstwo biegłego rewidenta;

4) formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu;

5) nazwę, adres strony internetowej i adres firmy audytorskiej, której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach albo firmy audytorskiej, która zatrudnia biegłego rewidenta lub w której jest on wspólnikiem lub z którą jest on powiązany w inny sposób;

6) informację o uzyskaniu uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej lub państwie trzecim, w tym numer w odpowiednim rejestrze nadany biegłemu rewidentowi przez organ rejestrujący innego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, jeżeli został nadany, oraz nazwę tego organu.

Powyższy rejestr zawiera również nazwy i adresy organów odpowiedzialnych za nadzór publiczny, wpis do rejestru, kontrole w ramach systemu zapewniania jakości, prowadzenie kontroli doraźnych i nakładanie kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy oraz rozporządzenia nr 537/2014.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydaje legitymację biegłego rewidenta zawierającą imię i nazwisko oraz numer legitymacji będący jednocześnie numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru, jako potwierdzenie wpisu do rejestru.

Po uprawomocnieniu się decyzji o wpisie oraz przekazaniu zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu, biegły rewident może formalnie rozpocząć pracę w zawodzie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Legitymacja biegłego rewidenta zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer legitymacji będący jednocześnie numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru.

Termin

Wpis dokonywany jest maksymalnie w ciągu 75 dni.

Ile zapłacisz

400 zł

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca, najpóźniej dwóch.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, wnioskodawcy, któremu odmówiono wpisu do rejestru biegłych rewidentów, przysługuje możliwość złożenia odwołania. Odwołanie od uchwały wnosi się do Komisji Nadzoru Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

Przynależność do Izby

Przynależność do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.

Aktualizacja danych

Biegły rewident jest obowiązany pisemnie zgłosić KRBR zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia (zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy o biegłych rewidentach).

Wykonywanie zawodu

Biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów, może wykonywać zawód po uprzednim zawiadomieniu, w formie pisemnej, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o podjęciu i formie wykonywania zawodu, a w szczególności o adresie i nazwie firmy audytorskiej, w imieniu której będzie wykonywał zawód.

Zawód biegłego rewidenta można wykonywać jako:

- osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub

- wspólnik firmy audytorskiej, lub

- osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, lub

- osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą, inna niż osoba, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską.

Czy ta strona była przydatna?