Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Farmaceuta – wpis do rejestru

Posiadasz odpowiednie kwalifikacje do tego, aby wykonywać zawód farmaceuty i chcesz uzyskać wpis do rejestru farmaceutów? Sprawdź poniżej jak uzyskać taki wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do obywatela polskiego oraz cudzoziemca przyznaje okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w odniesieniu do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Naczelna Rada Aptekarska, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem i właściwymi załącznikami odpowiada następującym wymaganiom:

1) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji albo

2) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji, albo

3) posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

4) posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz potwierdzone dokumentami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 albo w ust. 3, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

- posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu;

- posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. W przypadku cudzoziemca oraz obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej warunek znajomości języka polskiego w mowie i piśmie uważa się za spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemca oraz obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja w języku polskim;

- korzysta z pełni praw publicznych.

Uwaga! Prezentowany opis procedury dotyczy przyznawania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatelowi polskiemu oraz cudzoziemcowi. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przyznawane jest prawo wykonywania zawodu farmaceuty obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej przejdź do procedury pn. Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby aptekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wpisanie do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami, w tym kwestionariuszem zgłoszeniowym zawierającym dane osobowe, określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich do okręgowej izby aptekarskiej, właściwej ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu. ORA może zawiadomić wnioskodawcę przynajmniej 3 dni wcześniej o terminie i miejscu posiedzenia, na którym będzie rozpoznawany wniosek oraz o możliwości jego obecności na tym posiedzeniu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera w szczególności:

- imiona i nazwisko farmaceuty,

- nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zameldowania oraz adres do korespondencji,

- informacje dotyczące uzyskanego dyplomu,

- informacje dotyczące odbytej specjalizacji,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kwestionariusz zawiera:

- imiona i nazwisko farmaceuty,

- nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zameldowania oraz adres do korespondencji,

- imiona rodziców,

- dane dotyczące wykształcenia,

- dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym miejsce wykonywania zawodu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Oryginał orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, powinien potwierdzać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty (z adnotacją zdolny do pracy na stanowisku farmaceuty).
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu.
 • Wnioskodawca załącza dwa zdjęcia paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Cudzoziemiec przedstawia dokumenty wymienione powyżej (takie jak dla Polaków) oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego wystawione przez Naczelną Radę Aptekarską. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemca, który ukończył studia na kierunku farmacja w języku polskim.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Okręgowa rada aptekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku oraz załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury. W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORA wzywa wnioskodawcę w terminie 7 dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania). Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA).

2. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której ORA na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, ocenia poziom spełnienia wymagań przez wnioskodawcę do przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wpisania do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.

3. W przypadku, gdy dokumenty, oświadczenia lub informacje będące podstawą wpisu do rejestru zawierają dane budzące wątpliwości okręgowej rady aptekarskiej, okręgowa rada aptekarska może zobowiązać farmaceutę do złożenia stosownych wyjaśnień.

 1. Wydanie uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Na podstawie złożonych dokumentów okręgowa rada aptekarska podejmie uchwałę w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub odmowa przyznania następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Zasadniczo prawo wykonywania zawodu przyznaje się jeden raz – farmaceuta posiada PWZ do końca życia, bądź do jego utraty w przypadkach określonych w art. 18a ustawy o izbach aptekarskich lub zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę (na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy).

Uchwałę w sprawie przyznania PWZ doręcza się wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy.

 1. Wpis do rejestru farmaceutów i na listę członków okręgowej izby aptekarskiej

Wpisu do rejestru osoby, która uzyskała prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada aptekarska dokonuje po podjęciu uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Z zasady ta sama ORA, która przyznała prawo wykonywania zawodu farmaceuty, dokonuje wpisu farmaceuty do rejestru farmaceutów. ORA dokonuje wpisu na listę członków okręgowej izby aptekarskiej farmaceutę wykonującego zawód na terenie danej izby, zatem osobę, która otrzymała wcześniej Prawo wykonywania zawodu farmaceuty i została wpisana do rejestru farmaceutów. Na listę członków danej izby może być wpisany farmaceuta, który nie wykonuje zawodu. Wpisu wtedy dokonuje ORA na prośbę zainteresowanego farmaceuty (art. 15 ust. 5 ustawy o izbach aptekarskich).

Farmaceutę wykonującego zawód na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się do rejestru i na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania, spośród izb, na obszarze których wykonuje zawód. Jeśli nie posiada takiego miejsca, wtedy wpisywany jest na listę i do rejestru izby wskazanej przez siebie.

Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania;

2) dane dotyczące wykształcenia, w tym:

a) numer dyplomu szkoły wyższej,

b) nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział,

c) rok ukończenia studiów,

d) datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece,

e) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej,

f) rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł,

g) informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynikającego z art. 107zf ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;

3) dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym:

a) numer prawa wykonywania zawodu,

b) numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu,

c) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,

d) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;

4) numer PESEL;

5) datę zgonu.

Rejestr farmaceutów jest prowadzony w postaci elektronicznej.

Termin

Wpis dokonywany jest niezwłocznie.

 1. Złożenie ślubowania

Farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie. O terminie ślubowania informuje farmaceutę okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty. Ślubowanie składane jest przez farmaceutę w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności” przed prezesem okręgowej rady aptekarskiej.

 1. Wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Po przyznaniu prawa wykonywania zawodu oraz po złożeniu ślubowania przez wnioskodawcę, okręgowa rada aptekarska wydaje farmaceucie dokument (książeczkę) „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (PWZ) oraz dokonuje pierwszego wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru farmaceutów.

Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" zawiera niezbędne dane osobowe dotyczące farmaceuty, w szczególności: imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, posiadane przez niego kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu oraz informacje odnoszące się do wykonywania zawodu i wpisu do rejestru farmaceutów oraz uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku farmaceuty w aptece lub hurtowni farmaceutycznej począwszy od dnia złożenia ślubowania i odebrania dokumentu.

Dokument PWZ wydawany jest za pokwitowaniem.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Niezwłocznie po złożeniu ślubowania.

 1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Farmaceutów

Okręgowa rada aptekarska po dokonaniu wpisu do rejestru niezwłocznie przekazuje Naczelnej Radzie Aptekarskiej dane objęte rejestrem do centralnego rejestru. Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust 2 ustawy o izbach aptekarskich.

Aktualizacja danych w rejestrze jest dokonywana automatycznie przez wpisanie danych do okręgowego rejestru farmaceutów i uruchomienie funkcji „synchronizuj”.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo odmowa przyznania tego prawa jest dokonywana w formie uchwały przez właściwą okręgową radę aptekarską niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania odwoławczego w zakresie prawa wykonywania zawodu stosuje się przepisy KPA. Od negatywnej uchwały wnioskodawca może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Naczelnej Rady Aptekarskiej, za pośrednictwem okręgowej rady aptekarskiej, która podjęła uchwałę. W razie wniesienia przez wnioskodawcę odwołania od uchwały, ORA przekazuje NRA odwołanie wraz z kompletem dokumentów sprawy w terminie 7 dni od otrzymania odwołania, chyba, że postanawia rozpoznać odwołanie w trybie art. 132 KPA.

Warto wiedzieć

W przypadku utraty dokumentu prawa wykonywania zawodu (np. zagubienia, zniszczenia) właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu farmaceuty ORA wydaje nowy dokument, ale nie przyznaje nowego prawa, zatem na str. 1 dokumentu powołuje uchwałę tej ORA, która wcześniej przyznała prawo wykonywania zawodu i podaje nadany wtedy numer tego prawa, ale zaznacza już właściwe miejsce i datę wystawienia nowego dokumentu. Na str. 1 również wtedy przystawia się pieczęć okrągłą tej ORA, która wystawiła nowy dokument i której prezes podpisuje ten dokument. Wystawiająca nowy dokument Izba dokonuje też odpowiednio wpisu do rejestru z datą wpisu do rejestru tej Izby. Wcześniejszych wpisów ani skreśleń w innych Izbach w tym przypadku się nie nanosi. Wydany tak dokument zawiera oznaczenie: „Duplikat”.

Czy ta strona była przydatna?