Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzecznik patentowy – wpis na listę

Chcesz wykonywać zawód rzecznika patentowego? Musisz uzyskać wpis na listę rzeczników patentowych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na listę rzeczników patentowych może być wpisana osoba, która:

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;

4) ukończyła magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze;

5) odbyła aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie (zgodnie z art. 21 ustawy o rzecznikach patentowych od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej można zwolnić, w całości lub odpowiedniej części, osobę, która wykaże, że posiada określoną wiedzę lub praktykę w sprawach własności przemysłowej, przydatną do wykonywania zawodu rzecznika patentowego);

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Wpis na listę rzeczników patentowych uzyskuje również osoba, której uznano kwalifikacje zawodowe do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz posługuje się językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umożliwiającym w ramach wykonywania zawodu występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, a także w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym.

Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego lub wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku do Prezesa UP RP o wpis na listę rzeczników patentowych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia zawiera Załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Rzecznik patentowy – uznawanie kwalifikacji
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W przypadku osoby, której uznano kwalifikacje zawodowe – nabyte w państwach UE – do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego, należy załączyć do wniosku jedynie decyzję stwierdzającą uznanie kwalifikacji zawodowych.

Przedkładany załącznik w postaci zdjęcia niezbędny jest do wydania legitymacji i powinien mieć format 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość).

Termin

Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego lub wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji.

2. Formalne sprawdzenie wniosku

Prezes Urzędu Patentowego RP dokonuje formalnej weryfikacji wniosku. W przypadku braku niezbędnych dokumentów Prezes UP RP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

3. Wpis na listę rzeczników patentowych

W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, Prezes Urzędu Patentowego RP dokonuje wpisu na listę rzeczników patentowych.

Prezes Urzędu Patentowego RP wydaje decyzję o odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych w przypadku złożenia wniosku o wpis po upływie 6 miesięcy.

Osoba, której wydano decyzję o odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych może ponownie złożyć wniosek o wpis w terminie sześciu miesięcy od dnia ustania okoliczności uzasadniających zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego, następuje w przypadku:

1) zatrudnienia w Urzędzie Patentowym, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, sądzie administracyjnym, Europejskim Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;

2) sprawowania urzędu sędziego, wykonywania zawodu notariusza, komornika, zajmowania stanowiska prokuratora, asesora prokuratorskiego lub notarialnego, albo odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej, oraz w razie podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości lub w organach ścigania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych nie może przekroczyć 3% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wpis, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o wpisie, odmowie wpisu, skreśleniu i odmowie skreślenia z listy rzeczników patentowych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Ubezpiecz się

Rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych jest uprawniona do przeprowadzania kontroli spełnienia tego obowiązku.

Dołącz do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Przynależność rzeczników patentowych do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest obowiązkowa.

Czy ta strona była przydatna?