Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Zajmujesz się doradztwem podatkowym i chcesz zmienić nazwę swojej firmy lub jej adres? Musisz zawiadomić o tym Krajową Radę Doradców Podatkowych. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o doradztwie podatkowym osoba prawna wpisana do rejestru jest obowiązana zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 pkt 1–4 ustawy oraz zmianach umowy spółki albo statutu w zakresie dotyczącym warunków wykonywania doradztwa podatkowego określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 albo 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Kto może skorzystać z usługi

Podmioty wpisane do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 3/310, 02-362 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadomienie o zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Podmioty wpisane do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego mają obowiązek zgłaszania zmian:

1) pełnej i skróconej nazwy firmy osoby prawnej, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) formy organizacyjno-prawnej;

3) nazwisk, imion i adresów oraz numerów identyfikacji podatkowej (NIP) albo innych numerów służących identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadanych w państwie pochodzenia wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz organów nadzoru spółek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym;

4) nazwisk, imion i adresów oraz numerów identyfikacji podatkowej (NIP) albo innych numerów służących identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadanych w państwie pochodzenia członków organów zarządzających osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym;

5) umowy spółki albo statutu, jeżeli zmiany te dotyczą warunków wykonywania doradztwa podatkowego.

Zawiadomienie składa się Krajowej Radzie Doradców Podatkowych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Dokumenty

Termin

30 dni od dnia zaistnienia zmian.

  1. Zmiana danych objętych wpisem na listę doradców podatkowych

Po wpłynięciu podpisanego przez wnioskodawcę zawiadomienia o zmianie danych do Krajowej Rady Doradców Podatkowych (Biura KIDP), następuje weryfikacja złożonego dokumentu, po której dokonywana jest zmiana danych w rejestrze. Zmiana danych dokonywana jest w terminie 7 dni od daty wpłynięcia podpisanego zawiadomienia o zmianie danych. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na konieczność sprawdzenia czy zaistniałe zmiany nie skutkują naruszeniem ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (m. in. art. 4).

Termin

7 dni.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o doradztwie podatkowym, Krajowa rada Doradców Podatkowych sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wpisane do rejestru warunków wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 3. Spełnienie tych warunków odbywa się na podstawie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub odpisu umowy spółki bądź statutu.

Czy ta strona była przydatna?