Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Geodeta, kartograf – uzyskanie uprawnień

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Jeśli chcesz wykonywać samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii musisz posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. Jakie musisz spełnić wymogi, aby uzyskać uprawnienia geodety lub kartografa dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju w następujących zakresach:

1)    geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2)    rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3)    geodezyjne pomiary podstawowe;

4)    geodezyjna obsługa inwestycji;

5)    geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

6)    redakcja map;

7)    fotogrametria i teledetekcja.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskasz jeśli spełniasz następujące wymagania:

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie byłeś karany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

oraz

A) w zakresach, o których mowa punktach 1, 2, 4 i 5:

 • posiadasz wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;
 • posiadasz rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego;
 • wykażesz się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii;

B) w zakresach, o których mowa w punktach 3, 6 i 7:

 • posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

      - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe;

      - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map - dla zakresu redakcja map;

     - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu fotogrametria i teledetekcja;

 • posiadasz rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia;

albo

 • posiadasz średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;
 • posiadasz 6 lat praktyki zawodowej;
 • wykażesz się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Pamiętaj!

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z wyżej wymienionych zakresów.

Złożenie wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia  wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w dniu przekazania wniosku o nadanie uprawnień zawodowych przez Głównego Geodetę Kraju do Komisji Kwalifikacyjnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wspólna 2, 00-926 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie uprawnień zawodowych

Złóż wniosek w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych zawiera następujące dane:

a)  nazwisko i imię (imiona),

b)  imię ojca,

c)  datę i miejsce urodzenia,

d)  numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,

e)  wykształcenie, nazwy szkół i rok ich ukończenia,

f)  adres zamieszkania, w tym kod pocztowy,

g)  adres do korespondencji, adres pocztowy - jeżeli jest inny od adresu zamieszkania.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w załączniku nr 1 zawiera wzór dziennika praktyki zawodowej.

Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane.

Jak uzyskać dokument?
Geodeta, kartograf – uzyskanie dziennika praktyki zawodowej
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • Nazwę jednostki wykonawczej (firma)
 • okres wykonywania pracy
 • rodzaj prac
 • nazwę i położenie obiektu
 • wielkość obiektu (liczba działek, ha, km)
 • czynności, które osoba zainteresowana wykonywała osobiście (ew. w %)

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W przypadku praktyki odbytej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, wskazujący efekty kształcenia (o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii) i liczbę godzin przeznaczonych dla uzyskania tych efektów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacje dotyczące odpowiedniej dyscypliny naukowej zgodnej z zakresem uprawnień zawodowych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz do wniosku następujące dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument potwierdzający posiadanie średniego, średniego branżowego lub wyższego wykształcenia geodezyjnego;
 • zaświadczenie potwierdzające posiadaną praktykę zawodową;
 • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego obejmującego cześć wstępną i sprawdzającą lub tylko część wstępną;
 • dziennik praktyki zawodowej;
 • dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych.

1) Jeśli starasz się o nadanie uprawnień zawodowych w jednym z niżej wymienionych zakresów:

 • geodezyjne pomiary podstawowe,
 • redakcja map,
 • fotogrametria i teledetekcja

do wniosku dołącz dodatkowo:

 • suplement do dyplomu ukończenia studiów

oraz

 • wypis z programu kształcenia potwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni wskazujący efekty kształcenia o których mowa  w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii i liczbę godzin przeznaczonych dla uzyskania tych efektów.

Uwaga!

Dodatkowa informacja dotycząca 5 letniego okresu przejściowego (od dnia 22. 08. 2013 r.) dla osób, które:

 • uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych geodezyjnych pierwszego stopnia, studiów wyższych geodezyjnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich geodezyjnych, bez względu na kierunek ukończonych studiów, zachowują prawo ubiegania się o uprawnienia zawodowe w ww. zakresach na dotychczasowych zasadach przez okres 5 lat, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
 • rozpoczęły studia wyższe pierwszego stopnia, studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia, zachowują prawo ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresach na dotychczasowych zasadach.

2) Jeśli jesteś osobą, która rozpoczęła praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, to w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed dniem 22.02.2014 r. dokumentujesz przebieg praktyki zawodowej według uprzednio obowiązujących przepisów, tj. przedstawiając:

 • wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej;
 • opis prac, uznanych przez osobę zainteresowaną za najważniejsze z wykonanych w ramach praktyki zawodowej.

3) Jeśli jesteś osobą posiadającą tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii, nadane w trybie odrębnych przepisów, to jesteś zwolniony z obowiązku spełnienia wymagań dotyczących posiadania praktyki zawodowej i wykazania się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. W takim przypadku do wniosku dołączyć także dokumenty:

 • potwierdzające nadanie tytułu naukowego lub odpowiedniego stopnia specjalizacji zawodowej;
 • potwierdzające dorobek w odpowiedniej dyscyplinie naukowej zgodnej z zakresem uprawnień zawodowych, o których nadanie się ubiegasz.
 1. Sprawdzenie wniosku o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym

Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym (tj. kompletność dokumentów i niezbędnych danych), a w razie konieczności wezwie cię do uzupełnienia  wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli nie uzupełnisz wniosku we wskazanym terminie twój wniosek pozostanie bez rozpoznania. Natomiast poprawny i kompletny wniosek przekazywany jest Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, która z dniem jego przekazania wszczyna postępowanie kwalifikacyjne.

Termin

Niezwłocznie.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne część wstępna - weryfikacja dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych

Komisja Kwalifikacyjna wszczyna postępowanie kwalifikacyjne po przekazaniu jej dokumentów przez Głównego Geodetę Kraju.

Przebieg  części wstępnej i części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego dokumentowany jest w protokole postępowania kwalifikacyjnego.

Cześć wstępna postępowania kwalifikacyjnego polega na weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w szczególności na zbadaniu treści dziennika praktyki zawodowej poprzez analizę opisanych w nim czynności wykonanych przez osobę zainteresowaną i zbadaniu, czy rodzaj i liczba prac oraz opracowań powstałych w wyniku tych czynności są zgodne z rodzajem i liczbą prac i opracowań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Badanie treści dziennika praktyki zawodowej może obejmować również sprawdzenie, czy osoba zainteresowana brała czynny udział w czynnościach opisanych w dzienniku praktyki zawodowej. Sprawdzenie odbywa się na podstawie informacji pozyskanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w którym jest przechowywana dokumentacja geodezyjna i kartograficzna. Poprzez czynny udział należy rozumieć osobiste wykonywanie czynności w ramach prac i opracowań geodezyjnych lub kartograficznych udokumentowane w materiałach będących ich wynikiem. Praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli w jej przebiegu nie wystąpiła jednorazowa przerwa dłuższa niż 5 lat.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego tylko część wstępną (wobec osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w jednym z zakresów: geodezyjne pomiary podstawowe, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja) część wstępna postępowania kwalifikacyjnego obejmuje również weryfikację programu kształcenia realizowanego na kierunku studiów ukończonych przez wnioskodawcę, w tym studiów podyplomowych i studiów trzeciego stopnia, w odniesieniu do warunków, które powinien spełniać program kształcenia, aby osoba wnioskująca nabyła umiejętności, wymagane przez ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Weryfikacja programu kształcenia polega na zbadaniu programu kształcenia i ustaleniu, czy efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS określonych dla modułów kształcenia występujących w programie kształcenia spełniają wymogi wynikające z przepisów rozporządzenia, przy czym brane są pod uwagę wyłącznie moduły kształcenia, w ramach których liczba godzin przeznaczonych na uzyskanie efektów kształcenia, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r., stanowi nie mniej niż 70% godzin przeznaczonych na uzyskanie wszystkich efektów kształcenia dla danego modułu kształcenia.

Źródłem informacji, stanowiących podstawę do przeprowadzenia przez Komisję Kwalifikacyjną weryfikacji programu kształcenia, jest suplement do dyplomu ukończenia studiów oraz wypis z programu kształcenia, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, wskazujący efekty kształcenia, o których mowa w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia i liczbę godzin przeznaczonych dla uzyskania tych efektów. Efekty kształcenia mogą być realizowane w ramach jednego lub wielu modułów kształcenia. Ponadto:

 • udział zajęć wykładowych i seminaryjnych modułów kształcenia, w których ramach są osiągane efekty kształcenia określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w łącznej liczbie godzin dydaktycznych przeznaczonych na kształcenie nie może przekraczać 50%;
 • kształcenie obejmujące zagadnienia merytoryczne, zapewniające osiągnięcie efektów kształcenia określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, ma zapewnić łączną liczbę co najmniej 30 punktów ECTS.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego część wstępną i część sprawdzającą Komisja Kwalifikacyjna w wyniku weryfikacji dokumentów w części wstępnej postępowania kwalifikacyjnego rozstrzyga o:

 • dopuszczeniu, albo
 • dopuszczeniu warunkowym, albo
 • niedopuszczeniu

do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego osoby zainteresowanej.

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawiera szczegółowe uzasadnienie stanowiska odpowiednio w sprawie niedopuszczenia do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego albo stwierdzenia braku kwalifikacji osoby zainteresowanej do nadania uprawnień zawodowych we wnioskowanym zakresie.

Komisja Kwalifikacyjna kończy postępowanie kwalifikacyjne i zwraca Głównemu Geodecie Kraju wniosek wraz z protokołem nie później niż 2 dni robocze po zakończeniu części wstępnej, jeżeli osoba zainteresowana nie została dopuszczona do części sprawdzającej.

Do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego możesz zostać dopuszczony warunkowo, gdy braki ujawnione podczas weryfikacji dokumentów mają charakter formalny i dotyczą wpisów poświadczających przebieg praktyki zawodowej wykazanej w dzienniku. W takim przypadku przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej powiadomi Cię o brakach w dokumentacji dołączonej do wniosku oraz wyznaczy termin 14 dni na uzupełnienie wykazanych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W protokole postępowania kwalifikacyjnego umieszcza się informacje opisujące przebieg postępowania kwalifikacyjnego w części wstępnej i części sprawdzającej.

 1. Zawiadomienie o terminie i miejscu części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego

Komisja Kwalifikacyjna wyznacza termin i miejsce części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu). Zostaniesz o tym powiadomiony pisemnie lub elektronicznie. Termin części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 tygodni od daty wyznaczenia tego terminu przez Komisję Kwalifikacyjną.

Uwaga!

Możliwe jest za twoją zgodą przeprowadzenie części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) w terminie przypadającym wcześniej niż 6 tygodni od daty jego wyznaczenia przez Komisję Kwalifikacyjną.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne część sprawdzająca - egzamin pisemny

Przed przystąpieniem do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) okazujesz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego.

Egzamin pisemny obejmuje:

1) część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone cztery odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest poprawna;

2) część szczegółową składającą się z 3 pytań opisowych wymagających udzielenia odpowiedzi dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, uwzględniających zakres uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana, oraz wskazania przepisów regulujących zagadnienia określone w pytaniach.

Czas trwania każdej z części egzaminu pisemnego wynosi 1 godzinę.

W czasie trwania egzaminu pisemnego można korzystać tylko z tekstów aktów prawnych w postaci papierowej.

Odpowiedzi udzielone podczas egzaminu pisemnego są oceniane w następujący sposób:

 • w części ogólnej przyznaje się 1 punkt za poprawną i wyczerpującą odpowiedź na każde pytanie;
 • w części szczegółowej przyznaje się od 0 do 7 punktów za odpowiedź na każde z pytań, przy czym za brak odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.

Uzyskanie co najmniej 41 punktów w części ogólnej egzaminu pisemnego oraz co najmniej 15 punktów w części szczegółowej egzaminu pisemnego daje wynik pozytywny egzaminu pisemnego, który jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego dokumentowany jest w protokole. Po podpisaniu protokołu przez wszystkich członków, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ogłasza  wynik części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego.

Komisja Kwalifikacyjna kończy postępowanie kwalifikacyjne i zwraca wnioski wraz z protokołami postępowania kwalifikacyjnego osób uczestniczących w danym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz arkuszami egzaminacyjnymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia zakończenia części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W protokole postępowania kwalifikacyjnego umieszcza się informacje opisujące przebieg postępowania kwalifikacyjnego w części wstępnej i części sprawdzającej.

Termin

Termin części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 tygodni od daty wyznaczenia tego terminu przez Komisję Kwalifikacyjną.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne część sprawdzająca - egzamin ustny

Do egzaminu ustnego zostaniesz dopuszczony jeśli uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.

W czasie egzaminu ustnego odpowiadasz na pytania, które zadają indywidualnie osoby prowadzące postępowanie, a twoje odpowiedzi oceniają wszyscy prowadzący postępowanie kwalifikacyjne.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego jest dokumentowany w protokole postępowania kwalifikacyjnego.

Negatywny wynik egzaminu ustnego (wskazujący, że kandydat nie wykazał się posiadaniem wiedzy w stopniu wskazującym na możliwość wykonywania przez niego samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii) wymaga uzasadnienia ze strony Komisji Kwalifikacyjnej

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego dokumentowany jest w protokole. Po podpisaniu protokołu przez wszystkich członków, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ogłasza  wynik części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego.

Komisja Kwalifikacyjna kończy postępowanie kwalifikacyjne i zwraca wnioski wraz z protokołami postępowania kwalifikacyjnego osób uczestniczących w danym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz arkuszami egzaminacyjnymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia zakończenia części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W protokole postępowania kwalifikacyjnego umieszcza się informacje opisujące przebieg postępowania kwalifikacyjnego w części wstępnej i części sprawdzającej.

Termin

Niezwłocznie w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego.

 1. Wydanie świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii albo odmowa nadania uprawnień zawodowych

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, Główny Geodeta Kraju wyda tobie świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w określonym zakresie i wpisze Cię do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Główny Geodeta Kraju poinformuje cię o dokonaniu wpisu do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Z dniem wpisu do centralnego rejestru nabywasz prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wyciągi z rejestru  polegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na stronie internetowej  urzędu.

Odmowa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii następuje w drodze decyzji.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w załączniku nr 4 zawiera wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Świadectwo zawiera:

 • dane osoby uzyskującej uprawnienia (tytuł zawodowy, imię/ imiona i nazwisko, imię ojca);
 • zdjęcie;
 • numer uzyskanych uprawnień;
 • zakres uzyskanych uprawnień;
 • datę, podpis Głównego Geodety Kraju.

Termin

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Ile zapłacisz

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego wynosi 940 zł.

Jeśli postępowanie kwalifikacyjne obejmuje tylko część wstępną, tzn. polegającą na weryfikacji dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawowych, to opłata wynosi 185 zł.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wpłać na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wskazany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).

W tytule opłaty podaj:

 • imię i nazwisko,
 • czego dotyczy opłata: „Opłata za postępowanie kwalifikacyjne”,
 • zakres uprawnień, o których nadanie się ubiegasz.

Ponadto za wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych zapłać opłatę skarbową w kwocie 17 zł na rachunek bankowy dla opłat skarbowych wskazany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dopiskiem w tytule opłaty: „Opłata skarbowa za wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Ile będziesz czekać

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną - nie dłużej niż 2 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeśli uzyskałeś odmowę nadania uprawnień zawodowych możesz zwrócić się do Głównego Geodety Kraju o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Główny Geodeta Kraju publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów: pisemnego i ustnego oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku treść pytań egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje dane lub uzyskać informację o innych geodetach wpisanych do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, przejdź na stronę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Czy ta strona była przydatna?