Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Geodeta, kartograf – uzyskanie dziennika praktyki zawodowej

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii musisz najpierw uzyskać dziennik praktyki zawodowej. W dzienniku będziesz dokumentował przebieg twojej praktyki zawodowej. Jak uzyskać dziennik praktyki dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dziennik praktyki zawodowej jest wymagany jeśli ubiegasz się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W dzienniku praktyki wpisujesz tylko te prace lub opracowania, które dotyczą uprawnień zawodowych, o których nadanie będziesz się starał.

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej (osobnego dla każdego zakresu uprawnień) złóż do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii są nadawane w następujących zakresach:

1)    geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2)    rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3)    geodezyjne pomiary podstawowe;

4)    geodezyjna obsługa inwestycji;

5)    geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

6)    redakcja map;

7)    fotogrametria i teledetekcja.

Okresy praktyki zawodowej, które musisz udokumentować:

 • rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

albo

 • 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia

albo

 • 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego.


Rozpoczęcie praktyki zawodowej

Praktykę zawodową możesz rozpocząć nie wcześniej niż w dniu wydania dziennika praktyki zawodowej. Praktyka uznawana jest za  rozpoczętą od dnia przystąpienia do wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, która ma być dokumentowana w dzienniku praktyki zawodowej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspekcje geodezyjne i kartograficzne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej złóż do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Przedstaw do wglądu dokumenty, na podstawie których zostanie dokonany wpis do rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

- oznaczenie organu,

- dane osoby zainteresowanej (nazwisko i imię/imiona),

- wykształcenie (nazwa szkoły),

- wykształcenie kierunkowe,

- oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- adres zamieszkania,

- zakres uprawnień zawodowych będący przedmiotem praktyki.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Przedstaw do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający wykształcenie wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej (np. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo potwierdzające średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne).

Termin

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, która ma być dokumentowana w dzienniku praktyki zawodowej.

 1. Otrzymasz dziennik praktyki zawodowej

Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem dziennika praktyki zawodowej wypełnia jego pierwszą stronę, a ty potwierdzasz jego odbiór.

Otrzymasz (zwykle w dniu złożenia wniosku) opieczętowany i zarejestrowany dziennik praktyki zawodowej, zgodny z obowiązującym wzorem.

Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej. Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera:

1)    datę wydania dziennika praktyki zawodowej;

2)    imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik praktyki zawodowej;

3)    określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana;

4)    oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej;

5)    potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zainteresowaną.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w załączniku nr 1 zawiera wzór dziennika praktyki zawodowej.

Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane.

Ile zapłacisz

45 zł

Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej wpłać na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wskazany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).

W tytule opłaty podaj:

 • imię i nazwisko,
 • czego dotyczy opłata: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej”
 • zakres uprawnień, o których nadanie się ubiegasz.

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują terminu w jakim ma być wydany dziennik praktyki zawodowej. Zwykle odbywa się to w dniu złożenia wniosku.

Warto wiedzieć

Pamiętaj:

 • Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonujesz w sposób systematyczny, po wykonaniu każdej kolejnej pracy geodezyjnej lub kartograficznej. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane. W dzienniku praktyki dokonujesz wpisów dotyczących prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych.
 • Informacje dotyczące rodzaju i liczby prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej, znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Uwaga!

Jeśli jesteś osobą, która rozpoczęła praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. , to w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed dniem 22 lutego 2014 r. dokumentujesz przebieg praktyki zawodowej według wcześniej obowiązujących przepisów, tj. przedstawiając:

 • wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej,
 • opis prac, uznanych przez osobę zainteresowaną za najważniejsze z wykonanych w ramach praktyki zawodowej.

Jeśli jesteś osobą posiadającą w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, to jesteś zwolniony z obowiązku spełnienia wymagań dotyczących m. in. posiadania praktyki zawodowej.

Czy ta strona była przydatna?