Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – uzyskanie uprawnień

Chcesz pracować jako biegły rewident? Zamierzasz zajmować się audytem w firmach? Musisz najpierw zdobyć uprawnienia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Biegłym rewidentem może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie

oraz odbyła:

 • roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie UE pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej albo 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej, przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją"
 • złożyła przed Komisją egzaminy
 • złożyła przed Komisją egzamin dyplomowy
 • złożyła ślubowanie

Do rejestru może być wpisana, na zasadzie wzajemności, osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej zwanej "ustawą") lub równoważne oraz złoży przed Komisją egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego

Osoby, które chcą nabyć kwalifikacje konieczne do ubiegania się o wpis do rejestru biegłych rewidentów składają zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego wraz z załącznikami do Komisji Egzaminacyjnej, w terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Ile zapłacisz

800 zł

Opłata wstępna za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy oraz na podstawie uchwały nr 1149/27a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera następujące dane:

- imię i nazwisko;

- adres zamieszkania;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

- zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za egzaminy objęte programem postępowania kwalifikacyjnego;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kwestionariusz osobowy zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) obywatelstwo;

3) adres do korespondencji;

4) adres poczty elektronicznej;

5) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Wnioskodawca powinien załączyć oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających:

a)  posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, o których mowa w art. 4 ust. 4 lub 5 ustawy

b)  kwalifikacje nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia oraz doświadczenie zawodowe

– wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Termin

W terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszenia

Komisja zawiadamia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu do egzaminu, podając termin i miejsce jego przeprowadzenia, a w przypadku egzaminu z wiedzy oraz egzaminu z prawa gospodarczego również zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.

 1. Dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego

Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, są zawiadamiane pisemnie lub drogą elektroniczną przez Komisję, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami albo uzupełnienia braków, o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy, są zawiadamiane o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego w terminie 60 dni. W zawiadomieniu tym informuje się również o zakresie egzaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień, termin otrzymania zawiadomienia może zostać wydłużony o kolejne 30 dni.

Dokumenty

Termin

W ciągu 30 dni.

 1. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej

Na dowodzie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej należy wskazać imię i nazwisko kandydata na biegłego rewidenta, numer ewidencyjny oraz nazwę i termin egzaminu.

Ile zapłacisz

Na podstawie uchwały nr 452/11/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy, opłaty wynoszą:

 • 450 zł – za każdy egzamin pisemny
 • 1376 zł – za egzamin dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę egzaminacyjną, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, wnosi się co najmniej 21 dni przed terminem każdego egzaminu, na rachunek bankowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

Egzaminy

Egzaminy z wiedzy składają się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu:

1) teorii i zasad rachunkowości;

2) zasad sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

3) międzynarodowych standardów rachunkowości;

4) analizy finansowej;

5) rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej;

6) zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;

7) rewizji finansowej;

8) krajowych standardów wykonywania zawodu;

9) etyki zawodowej i niezależności biegłego rewidenta;

10) wymogów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich.

W trakcie egzaminów, o których mowa powyżej, sprawdzana jest także wiedza niezbędna do badania sprawozdań finansowych, w szczególności z zakresu:

1) prawa handlowego, w tym prawa spółek i ładu korporacyjnego;

2) prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;

3) prawa podatkowego;

4) prawa cywilnego;

5) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

6) prawa bankowego;

7) prawa ubezpieczeniowego;

8) technologii informacyjnych i systemów komputerowych;

9) mikroekonomii, makroekonomii i ekonomii finansowej;

10) matematyki i statystyki;

11) podstawowych zasad zarządzania finansowego w jednostkach gospodarczych;

12) funkcjonowania rynku finansowego.

W trakcie egzaminu z wiedzy, części pisemnej egzaminu dyplomowego i części pisemnej egzaminu z prawa gospodarczego, kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, krajowych standardów badania, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

Egzaminy z wiedzy przeprowadza się w cyklu składającym się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy z wiedzy.

Zaliczenie egzaminów z wiedzy z sesji I jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z wiedzy z sesji II. Egzaminy z wiedzy z sesji II i z sesji III kandydat na biegłego rewidenta może zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji IV. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyznacza terminy dla każdego egzaminu z wiedzy w danej sesji nie rzadziej niż dwa razy w roku, a także określa liczbę egzaminów z wiedzy w danej sesji.

Egzamin z wiedzy składa się z 2 albo 3 bloków tematycznych. Blok tematyczny zawiera pytania testowe oraz zadania sytuacyjne. Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru, które jest oceniane w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi - zero punktów.

Zadanie sytuacyjne jest oceniane według skali punktowej podanej w zadaniu. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych. Czas trwania poszczególnych egzaminów z wiedzy jest uzależniony od liczby pytań testowych i liczby zadań sytuacyjnych i nie może przekroczyć 240 minut. Warunkiem zdania egzaminu z wiedzy jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Zaliczanie egzaminów

Zaliczenie kandydatom na biegłych rewidentów egzaminów z wiedzy, następuje na wniosek złożony do Komisji, zawierający imię i nazwisko, numer ewidencyjny oraz dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

Kandydat na biegłego rewidenta w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie:

1) egzaminu z wiedzy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, wskazuje egzamin, o którego zaliczenie się ubiega, oraz załącza odpis lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych, a w przypadku osób będących w trakcie studiów - zaświadczenie o odbywaniu studiów, a także oryginały lub urzędowo uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających:

a) zaliczenie egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy,

b) nazwę przedmiotu lub przedmiotów i potwierdzony przez uczelnię program kształcenia lub inny dokument w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z wymaganiami z zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

c) formę przeprowadzenia egzaminów, o zaliczenie których się ubiega;

2) wszystkich egzaminów z wiedzy na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, załącza odpis lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego:

a) ukończenie studiów wyższych na kierunku, którego program kształcenia został zrealizowany w ramach umowy, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, lub kierunku, o którym mowa w art. 275 ustawy,

b) datę ukończenia studiów wyższych;

3) egzaminu z wiedzy na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy, wskazuje egzamin, o którego zaliczenie się ubiega, oraz załącza oryginały lub uwierzytelnione odpisy dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzających zaliczenie egzaminu z wiedzy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, datę zdania egzaminu oraz zakres tematyczny egzaminu w ramach tego postępowania wraz z programem nauczania w zakresie niezbędnym dla stwierdzenia zgodności z wymaganiami z zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, a w przypadku zakończenia tego postępowania - datę jego zakończenia;

4) egzaminu z prawa podatkowego, załącza oryginał lub urzędowo uwierzytelniony odpis dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w art. 15 ust. 5 lub art. 274 ustawy.

3.  Jeżeli wniosek dotyczy zagranicznych studiów wyższych, kandydat na biegłego rewidenta załącza tłumaczenia wskazanych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydat na biegłego rewidenta przesyła wnioski o zaliczenie egzaminów w formie papierowej oraz elektronicznej na adres e-mail: zwolnienia@pibr.org.pl

Komisja rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może być wydłużony o kolejne 30 dni.

Praktyka

Oprócz zdania egzaminów pisemnych, kandydat na biegłego rewidenta zobowiązany jest również do odbycia rocznej praktyki w rachunkowości w jednostce zobowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podmiocie wykonującym takie usługi na jej zlecenie lub w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, jeżeli świadczy usługi księgowe na rzecz innych jednostek. W trakcie odbywania praktyki kandydat na biegłego rewidenta powinien nabyć umiejętności wymagane do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności w zakresie znajomości organizacji i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz posługiwania się przepisami prawa niezbędnymi w realizacji i obsłudze procesów finansowo-księgowych.

Podstawą praktyki może być:

 • stosunek pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu,

lub

 • umowa cywilnoprawna zawarta z:

1) jednostką prowadzącą księgi rachunkowe lub

2) podmiotem prowadzącym usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1, lub

3) firmach audytorskich, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.

Kandydat na biegłego rewidenta ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia praktyki, powiadomić w formie pisemnej Komisję o miejscu, formie odbywania praktyki i dacie jej rozpoczęcia oraz przekazać oświadczenie podmiotu lub jednostki, w której odbywa praktykę, że spełnia warunki, o których mowa w § 20 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Kandydat na biegłego rewidenta ma również obowiązek na bieżąco powiadamiać Komisję o zmianie zgłoszonych w zawiadomieniu danych.

W trakcie odbywania praktyki kandydat na biegłego rewidenta dokumentuje na bieżąco przebieg praktyki w prowadzonym przez siebie dzienniku.

Komisja stwierdza odbycie praktyki, po złożeniu przez kandydata na biegłego rewidenta wniosku zawierającego imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny wraz z potwierdzonym przez osobę lub osoby, które praktyką kierowały lub ją nadzorowały dziennikiem praktyki.

Na wniosek kandydata, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, Komisja Egzaminacyjna zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta odbycie rocznej praktyki w rachunkowości, jeśli przez co najmniej 3 lata był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych. Praktyki nie muszą też odbywać osoby posiadające uprawnienia inspektora kontroli skarbowej lub certyfikat księgowy, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do wniosku w sprawie zaliczenia praktyki, kandydat na biegłego rewidenta załącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy.

Aplikacja

Po zaliczeniu praktyki, kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta wyznaczonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Celem aplikacji jest nabycie przez kandydata na biegłego rewidenta umiejętności wymaganych od biegłego rewidenta, w szczególności w zakresie:

1) rozpoznania ryzyka badania i opracowania strategii i planu badania;

2) wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

3) opracowania dokumentacji badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym: dokumentacji roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta;

4) współpracy z przedstawicielami jednostek, których sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta;

5) przeprowadzania kompletnego badania rocznego sprawozdania finansowego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aplikację odbywa się w firmach audytorskich, które:

1) prowadzą badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych łącznie dla co najmniej 10 podmiotów lub

2) zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.

Przed rozpoczęciem aplikacji kandydat na biegłego rewidenta uzyskuje zgodę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wyrażoną pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej, na odbywanie w nim aplikacji. Aplikację odbywa się pod kierunkiem biegłego rewidenta wyznaczonego przez podmiot, o którym mowa w ust. 1. Pod kierunkiem jednego biegłego rewidenta nie może jednocześnie odbywać aplikacji więcej niż 5 kandydatów na biegłego rewidenta. Aplikację odbywa się na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu. W przypadkach uzasadnionych doświadczeniem zawodowym kandydata na biegłego rewidenta Komisja może wyrazić zgodę na odbywanie aplikacji na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do pierwszego roku aplikacji po zaliczeniu egzaminów z wiedzy z sesji II i zdaniu co najmniej dwóch egzaminów z wiedzy z sesji III.  Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do ostatniego roku aplikacji po zaliczeniu wszystkich egzaminów z wiedzy.

Kandydat na biegłego rewidenta:

1) w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia aplikacji, powiadamia pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej, Komisję o miejscu, formie odbywania aplikacji i dacie jej rozpoczęcia;

2) na bieżąco powiadamia Komisję o zmianie danych, o których mowa w pkt 1.

W trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta dokumentuje na bieżąco przebieg aplikacji w dzienniku aplikacji. Dane o przebiegu aplikacji zawarte w dzienniku aplikacji są przynajmniej raz na kwartał kontrolowane i potwierdzane przez biegłego rewidenta, pod kierunkiem którego odbywa się aplikacja.

Komisja stwierdza odbycie aplikacji, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat na biegłego rewidenta załącza dziennik aplikacji wraz z opinią biegłego rewidenta, pod kierunkiem którego odbywała się aplikacja, oraz oświadczenie odbycia aplikacji wydane przez firmę audytorską, w której kandydat na biegłego rewidenta odbywał aplikację.

Doświadczenie zawodowe

Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwanego dalej "doświadczeniem zawodowym", kandydat na biegłego rewidenta potwierdza oświadczeniem o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie:

1) wymaganym dla odbycia praktyki oraz przygotowania sprawozdania finansowego, które było poddane badaniu przez biegłego rewidenta,

2) prawa i finansów w obszarach związanych z rachunkowością,

3) rewizji finansowej w zakresie nabycia umiejętności wymaganych od biegłych rewidentów

- w związku z wykonywanym zawodem, prowadzoną działalnością lub zajmowanym stanowiskiem pracy.

2.  Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kandydat na biegłego rewidenta załącza:

1) oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub prowadzenia własnej działalności;

2) zestawienie wykonanych czynności potwierdzających nabyte umiejętności, o których mowa w ust. 1;

3) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

Komisja, na podstawie oświadczenia i dokumentów, stwierdza posiadanie doświadczenia zawodowego, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających dokonania wyjaśnień termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku o zaliczenie egzaminu wymaga wniesienia opłaty w kwocie nieprzekraczającej równowartości 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. W roku 2019 opłata ta wynosi 229 zł. Opłaty należy wnosić, bez uprzedniego powiadomienia, na indywidualne rachunki bankowe, podając w opisie przelewu: imię i nazwisko kandydata, numer ewidencyjny i dopisek "opłata za wniosek".

Złożenie wniosku o stwierdzenie odbycia praktyki, wniosku o stwierdzenie odbycia aplikacji oraz wniosku o stwierdzenie posiadania przez kandydata na biegłego rewidenta doświadczenia zawodowego nie wymaga wniesienia opłaty.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny kandydata.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny kandydata.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie odbycia aplikacji wydawane jest przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w którym kandydat na biegłego rewidenta odbywał aplikację.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny kandydata.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kandydat na biegłego rewidenta oświadcza, iż posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

a) wymaganym dla odbycia praktyki oraz przygotowania sprawozdania finansowego, które było poddane badaniu przez biegłego rewidenta,

b) prawa i finansów w obszarach związanych z rachunkowością

– w związku z wykonywanym zawodem, prowadzoną działalnością lub zajmowanym stanowiskiem pracy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2, 3 ustawy, Komisja Egzaminacyjna może zaliczyć kandydatom na biegłych rewidentów poszczególne egzaminy, jeśli spełniają oni wymogi ustawowe w tym zakresie.

Zaliczenie kandydatom na biegłych rewidentów egzaminów, następuje na wniosek złożony do Komisji wraz z dowodem uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku. Ponadto, kandydat na biegłego rewidenta w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie:

1) egzaminu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy, wskazuje egzamin, o którego zaliczenie się ubiega, oraz załącza odpis lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych, a w przypadku osób będących w trakcie studiów – zaświadczenie o odbywaniu studiów, a także oryginały lub urzędowo uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających:

a) zaliczenie egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy,

b) nazwę przedmiotu lub przedmiotów i program kształcenia lub inny dokument w zakresie (o stopniu szczegółowości) niezbędnym dla stwierdzenia zgodności z wymaganiami z zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, potwierdzony przez uczelnię,

c) formę przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 4;

2) egzaminów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, załącza odpis lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie kierunku studiów wyższych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, oraz datę ukończenia studiów wyższych; jeżeli wniosek dotyczy zagranicznych studiów wyższych, załącza tłumaczenia wskazanych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;

3) egzaminów, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, załącza oryginały lub uwierzytelnione odpisy dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzających zaliczenie egzaminów, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, datę zdania egzaminów oraz zakres tematyczny egzaminów w ramach tego postępowania wraz z programem nauczania w zakresie (o stopniu szczegółowości) niezbędnym dla stwierdzenia zgodności z wymaganiami z zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, a w przypadku zakończenia tego postępowania – datę jego zakończenia;

4) egzaminu, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy, załącza oryginał lub urzędowo uwierzytelniony odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień inspektora kontroli skarbowej lub doradcy podatkowego.

 • Kandydat na biegłego rewidenta, który posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów nie musi odbywać praktyki, ani aplikacji, ale musi uzyskać stwierdzenie posiadania ww. doświadczenia, wydane przez Komisję Egzaminacyjną. W tym celu, kandydat na biegłego rewidenta składa do Komisji wniosek o stwierdzenie posiadania przez kandydata doświadczenia zawodowego wraz z:

1. oświadczeniem o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie:

a) wymaganym dla odbycia praktyki oraz przygotowania sprawozdania finansowego, które było poddane badaniu przez biegłego rewidenta,

b) prawa i finansów w obszarach związanych z rachunkowością

– w związku z wykonywanym zawodem, prowadzoną działalnością lub zajmowanym stanowiskiem pracy.

2. oryginałami lub urzędowo poświadczonymi kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub prowadzenia własnej działalności,

3) zestawieniem wykonanych czynności potwierdzających nabyte umiejętności, o których mowa powyżej.

Termin

Daty egzaminów ustalane są corocznie przez KRBR. Na zdanie egzaminów nie ma określonego przedziału czasowego.

 1. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wnioskodawca otrzyma komplet dokumentów uprawniających go do przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Po zaliczeniu/zdaniu egzaminów, odbyciu praktyki i aplikacji.

 1. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy

Kandydat na biegłego rewidenta składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów oraz stwierdzeniu przez Komisję:

a)   odbycia rocznej praktyki w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletniej aplikacji, w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej albo

b)   odbycia trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej, albo

c)   spełnienia warunku posiadania co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny. Komisja zawiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu do egzaminu dyplomowego, podając termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy składa się z części pisemnej i ustnej i przeprowadza się pod nadzorem co najmniej dwóch członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny. Większość składu egzaminacyjnego stanowią osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta.

Część pisemna egzaminu dyplomowego polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania, a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania.

Część ustna egzaminu dyplomowego polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, z których jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. W trakcie części ustnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta nie może korzystać z dodatkowych materiałów. Odpowiedzi udzielone w ramach części pisemnej i ustnej egzaminu dyplomowego są oceniane z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa i zasad określanych w standardach wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Część pisemna egzaminu dyplomowego trwa nie dłużej niż 180 minut, część ustna nie dłużej niż 30 minut. Przerwa między częściami egzaminu dyplomowego nie jest wliczana do czasu trwania egzaminu.

Wynik egzaminu dyplomowego ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego indywidualnie poszczególnym kandydatom na biegłych rewidentów po zakończeniu egzaminu dyplomowego.

Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zdał egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 4 ust. 2 pkt 5-7 ustawy.

Ile zapłacisz

1376 zł

Opłatę wnioskodawca wnosi na 30 dni przed terminem egzaminu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny kandydata.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Termin wyznaczy komisja po złożeniu wniosku.

 1. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego przez wnioskodawcę, Komisja Egzaminacyjna wydaje zaświadczenie o ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, zawierające informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 2 pkt 5-7 ustawy, imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny. Zaświadczenie wydawane jest w 3 egzemplarzach: po jednym egzemplarzu otrzymuje wnioskodawca, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów oraz Komisja Egzaminacyjna. Wnioskodawca, który ukończył postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów, aby móc wykonywać zawód biegłego rewidenta, musi następnie złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonym przez KRBR.

Dokumenty

Termin

Po odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów pisemnych, odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Będziesz mógł wykonywać zawód biegłego po odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów pisemnych, odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. Po zdaniu egzaminów musisz jeszcze złożyć ślubowanie i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Jak możesz się odwołać

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, od wyniku egzaminu, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

Warto wiedzieć

Kandydat na biegłego rewidenta, po zdaniu egzaminu dyplomowego, aby uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów jest zobowiązany złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Rota ślubowania ma następującą treść: „Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Czy ta strona była przydatna?