Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Chcesz zmienić informacje dotyczące grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą? Musisz złożyć wniosek do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zmieniły się twoje dane to złóż wniosek o zmianę wpisu grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu grupowej praktyki pielęgniarek/położnych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y ubiegająca się o zmianę wpisu grupowej praktyki pielęgniarek/położnych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, składa odpowiadający wymogom określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wniosek, wraz z wymaganym oświadczeniem i załącznikami do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki/położnej. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez platformę „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

 • Pielęgniarka/położna dołącza kopię zaświadczenia o posiadanej specjalizacji WYŁĄCZNIE w przypadku wykonywania grupowej praktyki w miejscu wezwania lub w gabinecie w przypadku zaistnienia zmiany.
 • Pielęgniarka/położna dołącza kolejne adresy miejsc udzielania świadczeń WYŁĄCZNIE w przypadku wykonywania grupowej praktyki w miejscu wezwania lub w gabinecie w przypadku zaistnienia zmiany.
 • Pielęgniarka/położna dołącza dokument z danymi wspólnika lub partnera spółki WYŁĄCZNIE w przypadku zaistnienia zmiany.

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP) weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której okręgowa rada pielęgniarek i położnych ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania zmiany wpisu grupowej praktyki pielęgniarek/położnych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Zmiana wpisu grupowej praktyki pielęgniarek/położnych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje zmiany wpisu grupowej praktyki pielęgniarek/położnych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (albo odmawia zmiany wpisu). Odmowa zmiany wpisu w rejestrze następuje w drodze uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej (w systemie teleinformatycznym, na platformie „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”).

Dokumenty

Ile zapłacisz

49 zł

Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty za wpis, czyli 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej.

Opłata za wpis w 2019 roku wynosi 49 zł.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Jak możesz się odwołać

1. Do uchwały w sprawie odmowy zmiany wpisu w rejestrze odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) dotyczące decyzji administracyjnych (art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

2. Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia w takich kwestiach (art. 111 § 1 KPA).

3. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy zmiany wpisu w rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia.

4. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę (art. 129 § 1 KPA).

5. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie (art. 129 § 2 KPA).

6. Strona może również zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni (art. 127a  § 1 i 2 KPA).

Warto wiedzieć

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - CSIOZ). Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 106 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej (w systemie teleinformatycznym, na platformie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą).

Czy ta strona była przydatna?