Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kierowca – zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne

Jeśli jesteś kierowcą i chcesz przewozić towary niebezpieczne (np. paliwa, chemikalia, materiały wybuchowe) musisz mieć ważne zaświadczenie ADR. Poniżej dowiesz się jak zdobyć zaświadczenie ADR.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest ADR

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Polska również uczestniczy w tej konwencji. W konwencji znajdziesz rodzaje materiałów niebezpiecznych, które możesz przewozić. Są one podzielone na 13 klas zagrożeń:

 • 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 - Gazy
 • 3 - Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 - Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 - Materiały samozapalne
 • 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 - Materiały utleniające
 • 5.2 - Nadtlenki organiczne
 • 6.1 - Materiały trujące
 • 6.2 - Materiały zakaźne
 • 7 - Materiały promieniotwórcze
 • 8 - Materiały żrące
 • 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Tylko osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR może kierować pojazdem przewożącym towary niebezpieczne po drogach.

Kto może zdobyć zaświadczenie ADR

O zaświadczenie ADR możesz się ubiegać jeśli:

- masz skończone 21 lat (nie dotyczy to kierowców pojazdów należących do wojska);

- masz prawo jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B lub kat. C - przewóz w cysternach);

- ukończyłeś odpowiedni kurs ADR:

 • początkowy - jeżeli ubiegasz się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
 • doskonalący - jeżeli ubiegasz się o przedłużenie zaświadczenia ADR;

- złożyłeś z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

1. Zapisz się na kurs ADR dla kierowców

Wybierz uprawnioną firmę prowadzącą kursy ADR. Firma musi być wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Listę firm, które prowadzą takie kursy znajdziesz na stronie Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Firmy prowadzące kursy dla kierowców w zakresie ADR prowadzą nabór uczestników na szkolenia według własnych procedur (np. online) oraz samodzielnie określają sposób i terminy płatności za kurs.

Jeżeli ubiegasz się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, wybierz kurs początkowy. Kurs doskonalący jest dla osób ubiegających się o przedłużenie zaświadczenia ADR.

W ramach kursu uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Dowiesz się m.in. o:
- warunkach przewozu,
- sposobach oznakowania,
- warunkach załadunku i wyładunku materiałów niebezpiecznych
oraz wymaganiach dla pojazdów przewożących poszczególne towary niebezpieczne.

Szkolenie ADR dla kierowców obejmuje:

 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;

oraz kursy specjalistyczne:

 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Uwaga!
Przed przystąpieniem do szkoleń specjalistycznych musisz ukończyć kurs podstawowy.

2. Zdaj egzamin kończący kurs ADR

Egzamin odbywa się w ośrodku szkolenia, który posiada odpowiednią infrastrukturę. Egzamin zdajesz przed dwuosobową komisją powołaną przez marszałka województwa.

Zanim przystąpisz do egzaminu, złóż w ośrodku szkolenia wypełniony formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go poniżej.

Egzamin ma formę pisemnego testu i składa się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami. Liczba pytań testowych oraz czas trwania egzaminu zależy od zakresu szkolenia, które ukończyłeś. Pytania testowe udostępniane są na stronach internetowych firm prowadzących kursy ADR. Szczegółowe zasady przebiegu egzaminu znajdziesz w rozporządzeniu w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Jako uczestnik kursu masz prawo przystąpić do egzaminu w ciągu 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie możesz też przystępować do ewentualnych egzaminów poprawkowych.

Jeśli zdasz egzamin, to przewodniczący komisji egzaminacyjnej wpisze twoje dane do protokołu. W ciągu 3 dni od dnia egzaminu, przewodniczący komisji przekazuje protokół marszałkowi województwa, który wyda tobie zaświadczenie ADR.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór formularza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do formularza zgłoszeniowego załącz fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm. Własnoręczny podpis złóż w odpowiedniej ramce na formularzu.

3. Zapłać za wydanie zaświadczenia ADR

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

4. Dostaniesz zaświadczenie ADR

Marszałek województwa na podstawie protokołu z egzaminu oraz formularza zgłoszeniowego wyda tobie zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR jest spersonalizowanym dokumentem, specjalnie zabezpieczonym przed podrobieniem. Na blankiecie z tworzywa sztucznego znajdują się m. in.: zdjęcie i wzór podpisu, PESEL, data urodzenia i inne informacje o kierowcy.

Zaświadczenie ADR otrzymasz pocztą na swój adres zamieszkania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możesz je także odebrać w urzędzie marszałkowskim, o ile zgłosisz to wcześniej w urzędzie.

Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu.

Marszałek województwa prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń ADR oraz przekazuje dane kierowcy do centralnej ewidencji kierowców (CEPiK).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Ile zapłacisz

50,50 zł

Łącznie zapłać 50,50 zł na konto wskazane przez urząd marszałkowski. W tym 50 zł za wydanie zaświadczenia ADR oraz 50 gr na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców (CEPiK).

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie ADR otrzymasz w terminie 7 dni od dnia zdania egzaminu.

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć skargę na przebieg egzaminu do marszałka województwa. Skargę złóż w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. W przypadku, gdy marszałek uznana skargę za zasadną – może nakazać powtórzenie egzaminu albo uznać ten egzamin za zdany.

Warto wiedzieć

Zaświadczenie ADR możesz także uzyskać w wojsku. Jest to tzw. zaświadczenie ADR dla kierowcy pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewożących towary niebezpieczne. Kursy ADR i egzaminy prowadzą jednostki wojskowe, a zaświadczenie jest wydawane przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zaświadczenie otrzymasz w swojej jednostce wojskowej. Zaświadczenie jest bezpłatne.

Zaświadczenie ADR uzyskane w wojsku jest ważne tylko w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do wojska lub środkami transportu, za które wojsko odpowiada.

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie ADR na wszystkie pojazdy (nie tylko te wojskowe), to złóż zaświadczenie ADR wraz z dowodem uiszczenia opłaty 50,50 zł do dowolnego urzędu marszałkowskiego.

Czy ta strona była przydatna?