Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego – wpis na listę

Chcesz jako pracownik ochrony instalować systemy alarmowe do ochrony ludzi i rzeczy? Potrzebujesz w związku z tym zdobyć wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego? Dowiedz się poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z wpisem na listę możesz:

a) zakładać, obsługiwać oraz dbać u klientów o elektroniczne urządzenia i systemy alarmowe, które ostrzegają o niebezpieczeństwie dla ludzi i dobytku;

b) zakładać, obsługiwać, awaryjnie otwierać oraz dbać u klientów o urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia, czyli np. sejfy lub skrytki.

Wpis uzyskasz, jeśli:

 • masz 18 lat,

 • masz obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii,

 • nie jesteś w rejestrze skazanych za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo,

 • masz nienaganną opinię powiatowego komendanta policji lub jego odpowiednika z kraju, gdzie teraz mieszkasz (UE, Szwajcaria lub strefa EFTA),

 • masz pozytywne badania lekarskie i psychologiczne,

 • masz wykształcenie zawodowe techniczne (specjalność elektroniczna, elektryczna, łączności, mechaniczna, informatyczna), albo jesteś po kursie na pracownika zabezpieczenia technicznego lub szkoleniu przygotowującym do tych zawodów,

 • masz potwierdzone kwalifikacje.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy wojewódzkie policji
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Złóż wniosek na piśmie do komendanta wojewódzkiego policji, któremu podlega miejscowość, w której mieszkasz. Listę komend wojewódzkich znajdziesz tutaj.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Decyzję o uznaniu kwalifikacji dołącz tylko, jeśli kwalifikacje zdobyłeś w innym kraju UE.

 1. Komenda wojewódzka policji formalnie oceni twój wniosek

Komenda wojewódzka policji zapozna się z twoim wnioskiem i oceni czy spełnia wszystkie formalne wymagania. Gdyby brakowało pewnych dokumentów, dostaniesz wezwanie, aby je dostarczyć w ciągu 7 dni.

 1. Komenda wojewódzka policji sprawdzi opinię o tobie u komendanta powiatowego

Kiedy komendant wojewódzki otrzyma twój wniosek o wpis na listę, zwróci się do komendanta powiatowego w okolicy twojego zamieszkania o opinię o tobie, którą dołącza potem do akt. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy twoje wcześniejsze zachowanie może wpływać na twoją pracę. Komendant powiatowy przygotuje opinię w ciągu 2-3 tygodni. Jeśli jesteś w kartotekach policyjnych, to może to przesądzić o wydaniu negatywnej opinii. A to już jest podstawa do odmowy wpisania ciebie na listę.

Dokumenty

Opinia komendanta powiatowego o tobie jest w formie postanowienia.

Termin

Komendant powiatowy wyda opinię o tobie nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o wpisie na listę

Komendant wojewódzki policji zwraca się jeszcze do sądu okręgowego, żeby sprawdzić, czy nie masz na koncie wyroku za przestępstwo umyślne. Sąd przesyła odpowiedź po około 2-3 tygodniach. Jeśli nie jesteś w rejestrze osób skazanych, komendant wojewódzki policji wpisze ciebie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Na liście znajdują się:

 • numer porządkowy wpisu;
 • imię (imiona) i nazwisko, imię ojca i matki, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL (jeżeli go posiadasz);
 • informacja, czy jesteś członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem kierującym firmą koncesjonowaną, lub prowadzisz taką firmę jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej (tu wpisuje się twoją funkcję oraz ewentualnie numer koncesji).

Dostaniesz też pisemne zaświadczenie od komendanta wojewódzkiego policji o wpisie na listę.

Jeśli okaże się, że nie spełniasz warunków, to otrzymasz decyzję o odmowie wpisania cię na listę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Termin

Zaświadczenie dostaniesz po tym, jak komenda wojewódzka w sądzie okręgowym potwierdzi twoją niekaralność.

Ile zapłacisz

17 zł

Ile będziesz czekać

Komendant wojewódzki policji wpisze cię na listę po tym, jak dostanie informacje o tobie od odpowiednich instytucji.

Czy ta strona była przydatna?