Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy/ lekarzy dentystów w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli prowadzisz gabinet lekarski w formie spółki to musisz zgłaszać zmiany danych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Konieczność zmiany wpisu dotyczy następujących sytuacji:

 • wpisu grupowej praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej, lub
 • zmiany danych dotyczących spółki lub lekarzy wykonujących grupową praktykę lekarską na obszarze tej samej izby lekarskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o wpis do rejestru złóż do:

 • okręgowej rady lekarskiej, właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej

lub

 • Wojskowej Rady Lekarskiej – w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej. 
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o zmianę w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Lekarze/ lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako grupowa praktyka lekarska w celu uzyskania zmiany wpisu w rejestrze składają do właściwej okręgowej rady lekarskiej/ Wojskowej Rady Lekarskiej wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmujący:

1. Wpis danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy, lekarzy dentystów w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska na obszarze kolejnej izby lekarskiej,

lub

2. Zmianę danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy, lekarzy dentystów w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska na obszarze tej samej izby lekarskiej.

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Lekarze/lekarze dentyści zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupowa praktyka lekarska (w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej) w celu uzyskania wpisu do rejestru, składają wniosek zawierający dodatkowo umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki. 

Termin

Zgłoś zmianę danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

2. Formalna weryfikacja wniosku

Organ właściwy – okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania zmiany wpisu grupowej praktyki lekarskiej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Uzyskanie zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (albo odmawia zmiany wpisu). Odmowa zmiany wpisu w rejestrze następuje w drodze uchwały organu właściwego.

Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o zmianie wpisu zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

4. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o dokonaniu zmiany wpisu

Organ rejestrowy przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczy, informację o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

49 zł

Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% opłaty za wpis do rejestru.

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest bezpłatny.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Do uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące decyzji administracyjnych (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały, zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu do rejestru jest Minister Zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie.

Czy ta strona była przydatna?