Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę firm audytorskich

Chcesz badać sprawozdania finansowe firm? Musisz najpierw uzyskać wpis na listę firm audytorskich. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Na listę firm audytorskich może być wpisana wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, prowadząca działalność w jednej z następujących form:

1) biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek;

2) spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzone co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident;

3) spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;

4) spółka kapitałowa lub spółdzielnia, które spełniają następujące wymagania:

a) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident,

b) większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej,

c) większość członków organów nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;

5) spółdzielczy związek rewizyjny, który spełnia następujące wymagania:

a) zatrudnia do badania biegłych rewidentów,

b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzenie co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident.

Na listę firm audytorskich może zostać również wpisana firma zatwierdzona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej  i jest uprawniona do wykonywania badań ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli kluczowy biegły rewident przeprowadzający takie badania jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów, a firma audytorska wpisana jest na listę firm audytorskich (na podstawie art. 58 ustawy o biegłych rewidentach).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wniosek o wpis na listę firm audytorskich

Wpis firmy na listę firm audytorskich dokonuje się na wniosek zawierający udokumentowane dane o firmie, oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności oraz po uiszczeniu opłaty. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności podpisują członkowie zarządu, a w przypadku braku zarządu, właściciele lub wspólnicy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zawiera nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także podmiotów).
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiera nazwiska i imiona, adresy służbowe.

W zależności od rodzaju składanego wniosku dodatkowo podmiot powinien załączyć:

 • Do Wzoru P1:

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) lub innego właściwego rejestru.

 • Do Wzoru P2:

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki,

- listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) (wymaganie nieobowiązkowe);

 • Do Wzoru P3:

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki,

- listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe);

 • Do Wzoru P4:

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki,

- listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe);

 • Do wzoru P5:

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki,

- listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) komandytariuszy (wymaganie nieobowiązkowe);

 • Do wzoru P6:

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki lub statut,

- listę wspólników/akcjonariuszy, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników/akcjonariuszy oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich), 

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe),

- listę członków zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze),

- listę członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze);

 • Do wzoru P12:

- zaświadczenie wydane przez organ zatwierdzający z państwa członkowskiego pochodzenia, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające zatwierdzenie w danym państwie Unii Europejskiej.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Wyznaczony przez prezesa KRBR pracownik Biura PIBR weryfikuje dane i sprawdza poprawności załączonych dokumentów.

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych pracownik biura PIBR wzywa do ich uzupełnienia (najczęściej telefonicznie). Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ustalonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

2. W przypadku gdy wniosek jest kompletny pracownik biura PIBR przygotowuje projekt uchwały w sprawie wpisu na listę firm audytorskich.

3. Komplet wszystkich dokumentów wraz z projektem uchwały o wpisie na listę firm audytorskich, przekazywany jest przez pracownika do Komisji ds. ewidencji.

Termin

Przed posiedzeniem KRBR.

 1. Wydanie rekomendacji w sprawie wpisu

Komisja ds. ewidencji analizuje wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wraz z załączoną dokumentacją i podejmuje decyzję w sprawie swojej rekomendacji w sprawie wpisu. Rekomendacja polega na parafowaniu wniosku przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji ds. ewidencji.

Termin

Podczas posiedzenia Komisji ds. ewidencji. Posiedzenie Komisji zwoływane jest na 7 dni przed posiedzeniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 1. Wydanie decyzji o wpisie na listę firm audytorskich

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po zaakceptowaniu wniosku, podejmuje uchwałę o wpisie podmiotu na listę, która doręczana jest Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Decyzja w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych jest decyzją administracyjną, którą podpisuje prezes KRBR.

W przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zwraca do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

KRBR informuje KNA o wpisie firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę. KNA przekazuje informację o wpisie na listę firm audytorskich właściwemu organowi zatwierdzającemu z państwa członkowskiego pochodzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

 1. Wpis na listę firm audytorskich

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wpisu na listę niezwłocznie po podjęciu uchwały, w terminach określonych przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) od dnia złożenia kompletu dokumentów. Zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy, wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały. W przypadku decyzji odmawiającej wpisu na listę, opłata jest zwracana.

Po uprawomocnieniu się uchwały, dane podmiotu zamieszczane są na elektronicznej liście dostępnej na stronie internetowej PIBR. Umieszczenie danych podmiotu na publicznej liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych następuje po 45-50 dniach od podjęcia przez KRBR uchwały o wpisie.

Lista firm audytorskich zawiera następujące dane:

1) numer wpisu na listę;

2) pełną i skróconą nazwę oraz adres firmy audytorskiej;

3) formę organizacyjno-prawną firmy audytorskiej;

4) nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych;

5) adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych;

6) nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób;

7) adresy oddziałów firmy audytorskiej;

8) informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne;

9) adres strony internetowej firmy audytorskiej;

10) numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu;

11) informację, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym rejestracji;

12) dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów;

13) informację, czy firma audytorska została wpisana na listę na podstawie art. 58;

Lista zawiera także nazwy i adresy organów odpowiedzialnych odpowiednio za nadzór publiczny, wpis na listę, kontrole w ramach systemu zapewniania jakości, prowadzenie kontroli doraźnych i nakładanie kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy oraz rozporządzenia nr 537/2014.

Termin

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wpisu na listę niezwłocznie po podjęciu uchwały, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ile zapłacisz

2000 zł

Ile będziesz czekać

Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie na listę.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, firma, której odmówiono wpisu na listę firm audytorskich, może złożyć odwołanie. Odwołanie od uchwały wnosi się do Komisji Nadzoru Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

 • Firma audytorska jest obowiązana do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i ustaje z dniem skreślenia z listy (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy).
 • Firma audytorska, która w poprzednim roku kalendarzowym przeprowadziła badanie ustawowe jednostki zainteresowania publicznego, w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku, przekazuje Komisji Nadzoru Audytowego sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy. Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich jest zobowiązana do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru począwszy od roku, w którym wpis stał się skuteczny.

Czy ta strona była przydatna?