Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja sędziego wyścigowego

Chciałbyś sędziować wyścigi konne? Pamiętaj, że musisz uzyskać licencję sędziego wyścigowego. Sprawdź poniżej jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się osobie pełnoletniej, odrębnie dla funkcji:

1) sędziego startera,

2) sędziego u celownika,

3) sędziego u wagi,

4) sędziego u zegara,

5) sędziego obserwatora,

6) sędziego - członka komisji technicznej i komisji odwoławczej.

We wniosku należy zaznaczyć, o uprawnienia do pełnienia jakiej funkcji (sędzia starter, sędzia u celownika, sędzia u wagi, sędzia u zegara, sędzia obserwator, sędzia - członek komisji technicznej i odwoławczej) ubiega się kandydat.

Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w danym roku kalendarzowym może być udzielona pełnoletniej osobie, która:

1) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa (patrz krok 1, sekcja Dokumenty).

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo przed dniem 1 września 2001 r. pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co najmniej 3 lat,

3) ukończyła szkolenie w zakresie przepisów o wyścigach konnych, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego startera, sędziego u celownika, sędziego u wagi lub sędziego u zegara,

4) zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego obserwatora lub sędziego – członka komisji technicznej i komisji odwoławczej,

5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub przestępstwo określone w art. 228-230a, art. 250, art. 296a lub art. 296 b tej ustawy,

6) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.


Warunki, o których mowa w pkt. 3, nie dotyczą osób, które pełniły daną funkcję sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Do 15 lutego danego roku, w którym ma obowiązywać licencja.

Gdzie załatwisz sprawę

Polski Klub Wyścigów Konnych
Puławska 266, 02-684 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub wysłać e-mailem (bez podpisu). W tym ostatnim przypadku należy dostarczyć oryginał wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Termin

Do 15 lutego danego roku, w którym ma obowiązywać licencja.

  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Prezes PKWK dokonuje sprawdzenia złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli wniosek ma błędy formalne wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

Złożenie przez wnioskodawcę uzupełnień skutkuje przyjęciem wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku otrzymuje informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której Prezes PKWK bada czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 21e ust. 2 ustawy o wyścigach konnych.

  1. Wydanie decyzji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, Prezes wydaje licencję na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego. Jeśli wnioskodawca nie spełnia warunków merytorycznych, określonych w art. 21e ust. 2 ustawy o wyścigach konnych, Prezes odmawia udzielenia licencji. Licencję, bądź jej odmowę wydaje się w drodze decyzji.

Opłata za wydanie licencji najczęściej uiszczana jest w momencie, kiedy wnioskodawca dowiaduje się, że licencja została mu udzielona. Opłatę uiścić można w kasie w Polskim Klubie Wyścigów Konnych lub przelać na konto. Licencja jest ważna od dnia wydania do 31 grudnia danego roku, w którym złożono wniosek.

Dokumenty

Ile zapłacisz

50 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Procedura powołania przez Prezesa PKWK do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego w danym roku

Osoba, która posiada licencję na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego może zostać powołana przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego w danym roku. Rada PKWK rekomenduje Prezesowi, na zasadzie głosowania, kandydatury sędziów. Prezes kompletuje osobno składy Komisji Technicznej i Komisji Odwoławczej. Odrębnie powołuje się Komisje Techniczne dla każdego z torów wyścigowych. Komisja Odwoławcza jest jedna dla wszystkich torów wyścigowych w kraju. Odrębnie również powołuje się sędziów do pełnienia konkretnej funkcji na danym torze wyścigowym. Wynagrodzenie sędziów technicznych jest zapewnione przez organizatora wyścigów. Natomiast wynagrodzenie sędziów Komisji Odwoławczej jest finansowane przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Procedura powołania sędziów do pełnienia wyznaczonych funkcji jest przeprowadzana przed sezonem i trwa zwykle od 2 do 3 tygodni.
Dane personalne osób, które uzyskały licencje i zostały powołane przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do pełnienia funkcji sędziów wyścigowych w danym roku publikowane są w Biuletynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i na stronie www.pkwk.pl w zakładce Zarządzenia.

Czy ta strona była przydatna?