Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor ochrony radiologicznej – uzyskanie uprawnień IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-2, IOR-3

Masz kwalifikacje na stanowisko inspektora ochrony radiologicznej i chcesz uzyskać uprawienia w tym zakresie? Sprawdź poniżej jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Inspektor ochrony radiologicznej zajmuje się:

 • wewnętrznym nadzorem nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia;
 • wewnętrznym nadzorem nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Wniosek o nadanie uprawnień może złożyć:

 • osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
 • kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona osoba na stanowisku wymagającym posiadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o nadanie uprawnień zawiera:

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;

2) wskazanie rodzaju i typu uprawnień, o które ubiega się ta osoba;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o przebiegu pracy zawodowej tej osoby.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (literka „J” w pieczątce) i zawierające wzmiankę o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa
Np. zaświadczenie od pracodawcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Osoby dopuszczone do egzaminu bez szkolenia

Osoby dopuszczone do egzaminu bez wymaganego szkolenia nie muszą dołączać do wniosku o nadanie uprawnień dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Osoby posiadające ważne uprawnienia

Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej tego samego typu nie składają odpisów dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i zawodu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia.

Składanie wniosku online

W przypadku przekazania wniosku w postaci elektronicznej załączone dokumenty mogą być przekazane w postaci uwierzytelnionej kopii elektroniczne. Jeżeli złożona kopia elektroniczna, nie pozwala na weryfikację autentyczności, Prezes Agencji może żądać przedłożenia oryginału.

Termin

Złóż wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 1. Weryfikacja wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Prezes PAA weryfikuje poprawność złożonych dokumentów. Jeśli wniosek jest niekompletny (pod względem formalnym) otrzymasz wezwanie do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w terminie maksymalnie 7 dni.

 1. Wydanie decyzji w sprawie nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes PAA jeżeli:

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;
 • posiadasz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • posiadasz odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 12b ust. 1 lub 2;
 • zdałeś egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 12b ust. 1 lub 2 ustawy Prawo atomowe.

W zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, do której nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Uprawnienia nadawane są na okres 5 lat.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 30 dni od dnia doręczenia ci ponownego rozstrzygnięcia.

Czy ta strona była przydatna?