Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor dozoru jądrowego I stopnia – uzyskanie uprawnień

Posiadasz odpowiednie kwalifikacje na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia i chcesz uzyskać uprawienia w tym zakresie? Sprawdź poniżej jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby, które ubiegają się o nadanie uprawnień inspektora dozoru jądrowego I stopnia.

Inspektorem dozoru jądrowego I stopnia może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym;

2) nie była karana za przestępstwa umyślne;

3) odbyła praktykę i zdała egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przed komisją powołaną przez Prezesa Agencji;

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

5) jest pracownikiem Państwowej Agencji Atomistyki.

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Odbycie praktyki

1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki kieruje kandydata na inspektora dozoru jądrowego na praktykę, a po jej zakończeniu stwierdza odbycie przez kandydata tej praktyki.

2. Prezes PAA może zwolnić z obowiązku odbycia praktyki - całkowicie lub częściowo - kandydata na inspektora dozoru jądrowego I stopnia, który przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję inspektora ochrony radiologicznej lub przez ostatnie 5 lat był zatrudniony w warunkach narażenia w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo atomowe.

Kandydat na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia odbywa praktykę I stopnia i po jej zaliczeniu przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia. Praktyka I stopnia trwa 9 miesięcy, w tym:

1) 6 miesięcy w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, w jednostkach zagranicznych wykonujących podobną działalność lub w zagranicznych urzędach dozoru jądrowego,

2) 3 miesiące w Państwowej Agencji Atomistyki, w komórce właściwej do spraw bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej

– zgodnie z programem praktyki opracowanym indywidualnie dla kandydata.

Praktykę, kandydat odbywa na podstawie umowy między Prezesem Agencji a jednostką organizacyjną, w której kandydat odbywa praktykę. W umowie ustalane są szczegółowe warunki odbywania praktyki. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu praktyki, wyznacza kandydatowi opiekuna spośród inspektorów dozoru jądrowego.

Przebieg praktyki jest udokumentowany w dzienniku praktyki. Koszty praktyki, egzaminu oraz wymaganych badań lekarskich pokrywane są z budżetu Państwowej Agencji Atomistyki.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

9 m-cy.

  1. Stwierdzenie odbycia praktyki

Po zakończeniu odbycia praktyki przez kandydata, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki stwierdza odbycie praktyki poprzez dokonanie wpisu w dzienniku praktyki.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
  1. Przeprowadzenie egzaminu

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia.

Egzamin składa się z części pisemnej, obejmującej 3 tematy obliczeniowe dotyczące parametrów pracy obiektów lub urządzeń podlegających dozorowi jądrowemu z punktu widzenia ich oddziaływania na ludzi i środowisko, oraz z części ustnej, obejmującej 6 pytań wylosowanych przez kandydata z zestawu 100 pytań.

Egzamin obejmuje sprawdzenie wiadomości z zakresu:

1) fizycznych i biologicznych podstaw oddziaływania promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej;

2) prawa atomowego oraz innych przepisów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) konwencji międzynarodowych z dziedziny bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;

4) postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego;

5) ogólnych zasad stosowania promieniowania jonizującego, z uwzględnieniem systemów zapewnienia jakości, w szczególności w medycynie;

6) urządzeń i technologii stosowanych w działalności przewidzianej do kontroli przez kandydata, zwłaszcza ich elementów istotnych pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a w przypadku urządzeń medycznych

– również pod względem ochrony radiologicznej pacjenta;

7) aparatury dozymetrycznej i metod kontroli stosowanych w ochronie radiologicznej;

8) wydawania przez Prezesa Agencji zezwoleń na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy;

9) procedur dozorowych, w szczególności dotyczących analizy i oceny bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kontrolowanej działalności, przeprowadzania kontroli i sporządzania protokołów, a także wydawania nakazów i zakazów określonych działań oraz zaleceń pokontrolnych.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ustala termin i miejsce egzaminu oraz co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem zawiadamia kandydata o terminie i miejscu egzaminu.

Pozytywny wynik egzaminu kandydat uzyskuje po otrzymaniu oceny zadowalającej z części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu. Z egzaminu komisja sporządza protokół.

Kandydat, który uzyskał negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu i nie później niż 12 miesięcy po stwierdzeniu przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki odbycia praktyki przez kandydata.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Ustalony przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

  1. Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu

Kandydatowi, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu uzyskanego przez kandydata, kandydatowi nie wydaje się zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia, a negatywny rezultat egzaminu jest stwierdzany w protokole.

Dokumenty

  1. Złożenie wniosku o powołanie na stanowisko inspektora dozoru jądrowego

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w celu powołania na stanowisko inspektora dozoru jądrowego. Inspektorów dozoru jądrowego powołuje i odwołuje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (literka „J” w pieczątce) i zawierające wzmiankę o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Wnioskodawca dołącza dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Brak wyraźnego wskazania terminu realizacji procedury w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. W oparciu o § 2 i § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego – termin realizacji procedury wynosi, co do zasady, ponad 10 m-cy (9 m-cy praktyki oraz informacja o wyznaczeniu egzaminu na 1 m-c przed jego terminem).

Jak możesz się odwołać

Brak możliwości odwołania – ewentualnie możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Warto wiedzieć

Inspektorzy dozoru jądrowego są obowiązani stale podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje, w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych lub wskazanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Koszty tych szkoleń pokrywa Prezes Agencji.

Czy ta strona była przydatna?