Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor dozoru jądrowego II stopnia – uzyskanie uprawnień

Posiadasz odpowiednie kwalifikacje na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia i chcesz uzyskać uprawienia w tym zakresie? Sprawdź poniżej jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby, które ubiegają się o nadanie uprawnień inspektora dozoru jądrowego II stopnia.

Inspektorem dozoru jądrowego II stopnia może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym;

2) nie była karana za przestępstwa umyślne;

3) odbyła praktykę i zdała egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przed komisją powołaną przez Prezesa Agencji;

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

5) jest pracownikiem Państwowej Agencji Atomistyki.

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Odbycie praktyki

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki kieruje kandydata na inspektora dozoru jądrowego na praktykę. Kandydat na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I stopnia, odbywa praktykę II stopnia i po jej zaliczeniu przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia.

Praktyka II stopnia trwa 12 miesięcy, w tym:

1) 9 miesięcy:

a) w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych lub budowie, eksploatacji, zamknięciu lub likwidacji składowisk odpadów promieniotwórczych lub

b) w jednostkach zagranicznych wykonujących podobną działalność, lub

c) w zagranicznych urzędach dozoru jądrowego,

2) 3 miesiące w Agencji, w komórce właściwej do spraw bezpieczeństwa jądrowego

– zgodnie z programem praktyki opracowanym indywidualnie dla kandydata.

Praktykę, kandydat odbywa na podstawie umowy między Prezesem Agencji a jednostką organizacyjną, w której kandydat odbywa praktykę. W umowie ustalane są szczegółowe warunki odbywania praktyki. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu praktyki, wyznacza kandydatowi opiekuna spośród inspektorów dozoru jądrowego.

Przebieg praktyki jest udokumentowany w dzienniku praktyki. Koszty praktyki, egzaminu oraz wymaganych badań lekarskich pokrywane są z budżetu Państwowej Agencji Atomistyki.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

12 m-cy.

  1. Stwierdzenie odbycia praktyki

Po zakończeniu odbycia praktyki przez kandydata, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki stwierdza odbycie praktyki poprzez dokonanie wpisu w dzienniku praktyki.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
  1. Przeprowadzenie egzaminu

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia.

Egzamin składa się z części pisemnej, obejmującej 3 tematy obliczeniowe dotyczące parametrów pracy obiektów lub urządzeń podlegających dozorowi jądrowemu z punktu widzenia ich oddziaływania na ludzi i środowisko, oraz z części ustnej, obejmującej 6 pytań wylosowanych przez kandydata z zestawu 100 pytań.

Egzamin obejmuje sprawdzenie wiadomości z zakresu:

1) podstaw fizyki reaktorowej;

2) podstaw wymiany ciepła w reaktorach;

3) elementów dokumentacji technicznej i charakterystyk projektowo-eksploatacyjnych dozorowanych obiektów;

4) systemów sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej oraz systemów awaryjnych dozorowanych obiektów;

5) gospodarki paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, w tym podstaw technologii stosowanych przy przerobie wypalonego paliwa jądrowego i przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych;

6) zagadnień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych;

7) planów postępowania awaryjnego dla obiektów jądrowych, zakładów przerobu, przetwarzania, przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego oraz dla transportu materiałów jądrowych;

8) procedur dozorowych, w szczególności dotyczących analizy i oceny bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kontrolowanych obiektów oraz działalności, ochrony fizycznej obiektów jądrowych i materiałów jądrowych oraz ewidencji i rachunkowości materiałów jądrowych, przeprowadzania kontroli i sporządzania protokołów, a także wydawania nakazów i zakazów określonych działań oraz zaleceń pokontrolnych.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ustala termin i miejsce egzaminu oraz co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem zawiadamia kandydata o terminie i miejscu egzaminu.

Pozytywny wynik egzaminu kandydat uzyskuje po otrzymaniu oceny zadowalającej z części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu. Z egzaminu komisja sporządza protokół.

Kandydat, który uzyskał negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu i nie później niż 12 miesięcy po stwierdzeniu przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki odbycia praktyki przez kandydata.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Ustalony przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

  1. Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu

Kandydatowi, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu uzyskanego przez kandydata, kandydatowi nie wydaje się zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego II stopnia, a negatywny rezultat egzaminu jest stwierdzany w protokole.

Dokumenty

  1. Złożenie wniosku o powołanie na stanowisko inspektora dozoru jądrowego

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w celu powołania na stanowisko inspektora dozoru jądrowego. Inspektorów dozoru jądrowego powołuje i odwołuje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (literka „J” w pieczątce) i zawierające wzmiankę o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Wnioskodawca załącza dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Brak wyraźnego wskazania terminu realizacji procedury w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. W oparciu o § 2 i § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego – termin realizacji procedury wynosi, co do zasady, ponad 13 m-cy (12 m-cy praktyki oraz informacja o wyznaczeniu egzaminu na 1 m-c przed jego terminem).

Jak możesz się odwołać

Brak możliwości odwołania – ewentualnie możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa PAA.

Warto wiedzieć

Inspektorzy dozoru jądrowego są obowiązani stale podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje, w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych lub wskazanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Koszty tych szkoleń pokrywa Prezes Agencji.

Czy ta strona była przydatna?