Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – uzyskanie uprawnień

Jeżeli twój pracownik zdał egzamin wymagany do pracy na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej to może uzyskać uprawnienia do pracy na takim stanowisku. Sprawdź poniżej w jaki sposób uzyskać nadanie uprawnień dla takiego pracownika.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jednostce organizacyjnej na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej może być zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania tego stanowiska nadane przez Prezesa Agencji.

Podmioty uprawnione do realizacji usługi

Osoby, które ubiegają się o nadanie uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Opis wymaganych kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do poszczególnych stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej został umieszczony w kroku 1 w sekcji "Dokumenty".

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Z wnioskiem o nadanie uprawnień występuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona osoba na stanowisku wymagającym posiadania takich uprawnień, lub kierownik jednostki nadrzędnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wniosek o nadanie uprawnień zawiera:

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;

2) wskazanie rodzaju i typu uprawnień, o które ubiega się ta osoba;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o przebiegu pracy zawodowej tej osoby;

5) w przypadku stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego – także wskazanie nazwy tej jednostki.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Np. zaświadczenie od pracodawcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (literka „J” w pieczątce) i zawierające wzmiankę o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

  • W przypadku osób dopuszczonych do egzaminu bez wymaganego szkolenia nie jest wymagane załączanie do wniosku o nadanie uprawnień dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
  • Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia do zatrudnienia na takim samym stanowisku nie składają odpisów dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i zawodu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia.
  • Wszystkie załączniki składane w formie kopii lub odpisów powinny być uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem”.

Termin

W terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu.

  1. Sprawdzenie kompletności wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Prezes PAA weryfikuje poprawność złożonych dokumentów. Jeśli wniosek jest niekompletny (pod względem formalnym) wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w terminie co najmniej 7 dni (art. 64 § 2 Kpa).

  1. Wydanie decyzji w sprawie nadania uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Uprawnienia nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Agencji osobom, które:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

3) posiadają wykształcenie i staż pracy odpowiednie dla danego stanowiska;

4) zdały egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 12b ustawy Prawo atomowe.

Uprawnienia nadawane są na okres 5 lat, z tym że uprawnienia dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony jądrowej radiologicznej w obiektach jądrowych, nadaje się na okres 3 lat.

Uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego uprawniają do zajmowania takiego stanowiska tylko w jednostce organizacyjnej imiennie wskazanej w uprawnieniu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu ponownego rozstrzygnięcia (art. 52 § 1 w zw. z art. 13 § 2 oraz art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Czy ta strona była przydatna?