Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Operator, konserwator urządzeń technicznych – uzyskanie uprawnień

Chcesz zajmować się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych? Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności. O tym gdzie i jak je zdobyć dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są obowiązane posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności.

Sprawdzenie kwalifikacji wymaga złożenia wniosku na odpowiednim formularzu w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Kandydat ubiegający się o sprawdzenie kwalifikacji powinien:

 • mieć ukończone 18 lat
 • stosownie do wnioskowanego zakresu:
  • posiadać umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi lub konserwacji urządzenia technicznego
  • posiadać wiedzę w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Dozoru Technicznego
Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek do UDT

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Wnioskodawca składa wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty bezpośrednio do oddziału terenowego UDT lub do UDT w Warszawie. UDT w Warszawie przekazuje wniosek do oddziału terenowego UDT.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek określa:

1. rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana,

2. imię i nazwisko,

3. datę i miejsce urodzenia,

4. numer PESEL,

5. adres stałego miejsca zamieszkania,

6. wykształcenie,

7. przebieg praktyki zawodowej,

8. miejsce pracy i adres pracodawcy,

9. zawód wykonywany,

10. posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne,

11. zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Formalna weryfikacja złożonych dokumentów

Wniosek jest rejestrowany w oddziale UDT. Egzaminator/komisja kwalifikacyjna dokonuje jego oceny. W przypadku stwierdzenia braków, następuje poinformowanie wnioskodawcy o konieczności uzupełnienia dokumentacji. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku uzgadnia z wnioskodawcą termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z zakresem egzaminu na stronie internetowej UDT.

 1. Egzamin kwalifikacyjny

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje kwalifikacyjne powoływane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

2. Egzamin kwalifikacyjny składa się z dwóch części – części teoretycznej oraz części praktycznej. Egzamin teoretyczny sprawdza znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie i może być przeprowadzony w oddziale UDT lub na terenie wnioskodawcy. W przypadku sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne jest przeprowadzany w formie ustnej. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany przy urządzeniu technicznym, stosownie do wnioskowanego rodzaju i zakresu kwalifikacji. Wnioskodawca zapewnia na czas egzaminu kwalifikacyjnego niezbędne pomieszczenia do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego (nie dotyczy, gdy egzamin teoretyczny jest prowadzony w siedzibie oddziału terenowego UDT) oraz wyposażenie i materiały specjalistyczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Urządzenia techniczne muszą być sprawne i posiadać decyzję UDT zezwalającą na eksploatację.

3. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

4. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia. W praktyce, wnioskodawca dowiaduje się o wyniku egzaminu tego samego dnia.

 1. Podjęcie decyzji o wydaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu oraz po wniesieniu przez wnioskodawcę wymaganej opłaty, Prezes UDT stosownie do wnioskowanego rodzaju i zakresu sprawdzenia kwalifikacji podejmuje decyzję o wydaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne wydawane są bezterminowo w formie karty plastikowej. W przypadku spawaczy, zgrzewaczy oraz lutowaczy zaświadczenie kwalifikacyjne/certyfikat wydawany jest zgodnie z normą odniesienia.

W przypadku osób wykonujących przeróbkę plastyczną, obróbkę cieplną zaświadczenie kwalifikacyjne powiązane jest z uprawnieniem zakładu.

W przypadku uzyskania wyniku negatywnego z egzaminu, wnioskodawca jest powiadamiany o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

171,94 – opłata za sprawdzenie kwalifikacji

Gdzie zapłacić: opłaty można dokonać w kasie oddziału terenowego UDT lub przelewem na konto oddziału terenowego UDT. Opłatę należy zapłacić przed przystąpieniem do egzaminu.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla oddziału UDT, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do oddziału UDT w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Czy ta strona była przydatna?