Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie uprawnień budowlanych w izbie inżynierów budownictwa

Chcesz wykonywać projekty budowlane, być kierownikiem budowy, czy też sprawować nadzór autorski lub inwestorski? Potrzebne ci będą do tego uprawnienia budowlane. Poniżej dowiesz się, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Osoba chcąca wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musi posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju oraz stopnia skomplikowania działalności. Kwalifikacje te potwierdzone są decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego po pozytywnie złożonym egzaminie. Samodzielną funkcją techniczną w budownictwie jest działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmuje:

 • projektowanie, sprawdzenie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolę i nadzór nad wytwarzaniem tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

2. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią także podstawę do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, a także do wykonywania nadzoru inwestorskiego. Ponadto uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi umożliwiają sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Jakie uprawienie możesz uzyskać

Uprawnienia budowlane udzielane są w specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej:
  • mostowej
  • drogowej
  • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
  • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • hydrotechnicznej,
 • wyburzeniowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
  • telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach wyżej wymienionych specjalności mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane. Opis jak je uzyskasz znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Co potrzebujesz, aby uzyskać uprawnienia budowlane

 • do projektowania bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

 • do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:

- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;

 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:

- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub

- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub

- studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

b) posiadania:

- tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo

- dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

- w zawodach związanych z budownictwem określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności,

c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:

- półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwszy i drugi,

- trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzeci,

- czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b;

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:

- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających już uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie jest wymagane odbycie praktyki przy sporządzaniu projektów, a także na budowie. W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi okres praktyki liczy się odrębnie.

5. Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności pozwalają na sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w całości realizowane jest przez okręgowe izby architektów – procedura: Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

7. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu;

b) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;

2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;

3) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;

4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;

5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

8. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej:

a) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

b) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

9. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej:

a) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

b) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.

c) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;

2) przepust.

10. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej:

a) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w ust. 22, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

b) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.

11. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

a) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

b) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.

12. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej:

a) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

b) Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

13. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

14. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych:

a) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.

15. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

a) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

16. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

a) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

17. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczące nadawania uprawnień budowlanych prowadzi okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa (wyjątkiem są uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, które nadawane są przez okręgowe izby architektów, procedura: Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej), właściwa według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień. Egzaminy odbywają się co najmniej dwa razy w roku (w sesjach wiosennej i jesiennej), w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej ogłasza (w formie przyjętej dla ogłoszeń okręgowej izby), nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu: termin egzaminu, termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych, wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie.

18. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

 • kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej,
 • egzaminu na uprawnienia budowlane.

Kwalifikowanie wykształcenia jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych, okręgowa komisja kwalifikacyjna dokonuje poprzez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności uprawnień budowlanych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Natomiast uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

19. Jednym z warunków uzyskania uprawnień budowlanych jest odbycie praktyki zawodowej po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Praktyka potwierdzona jest przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku praktyki odbywanej za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się ponadto:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego (dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych uznaje się za rok pracy na budowie),
 • pracę w organach administracji rządowej albo jednostkach samorządu terytorialnego, realizującego zadania zarządcy drogi publicznej, a także pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym, działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającej na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującej konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

20. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej (przeprowadzanej w formie testu) i ustnej. Obejmuje on sprawdzenie znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. W zależności od posiadanego wykształcenia i odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany:

 • na uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,
 • na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
 • na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane (dotyczy to osób, które uzyskały uprawnienia po 31.12.1994 r.).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Termin składania wniosku o nadanie uprawnień budowlanych oraz wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie zostanie podany 90 dni przed terminem egzaminu. Informacje te znajdziesz na stronach internetowych właściwy okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Ile zapłacisz

Opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej:

 • 800 zł – odrębne uprawnienia w zakresie projektowania albo kierowania robotami budowlanymi,

albo

 • 1100 zł – łączne uprawnienia w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Opłatę wpłać na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. Dowód zapłaty opłaty dołącz do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Opłata za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej nie podlega zwrotowi.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W przypadku praktyki odbytej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz powinien zawierać wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Dołącz odpis jednego z dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów powinien być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

3. Złóż oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 ww. rozporządzenia) albo dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej za granicą (o którym mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia). Dokumentów tych nie dołącza się, jeżeli praktyka zawodowa została odbyta przed 1 stycznia 1995 roku. W takim przypadku dołącza się zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej  przed 1 stycznia 1995 r.

4. Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wydaje właściwy wojewódzkie inspektor nadzoru budowlanego. Powinno ono zawierać wyszczególnienie okresu praktyki zawodowej oraz ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności.

5. Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno zawierać wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcje techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową. W zaświadczeniu powinny być określone: rodzaj, przeznaczenie, konstrukcja oraz, odpowiednio dla danej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora. Zaświadczenie powinno także potwierdzać czas trwania praktyki, z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia, z określeniem charakteru wykonywanych w jej trakcie czynności. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności objętej wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych. Oceny powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia w danym kraju, pod nadzorem której odbywała się praktyka.

6. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa składa się w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

7. Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

 • wykaz prac projektowych oraz prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej,
 • formularz osobowy zawierający wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej  przed 1 stycznia 1995 r. (jeżeli wtedy odbywana była praktyka zawodowa).

8. Jeżeli potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej są wpisy do książki praktyki zawodowej potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, to do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych dołącza się książkę praktyki zawodowej.

Termin

Termin składania wniosku o nadanie uprawnień budowlanych oraz wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie zostanie podany 90 dni przed terminem egzaminu. Informacje te znajdziesz na stronach internetowych właściwy okręgowych izb inżynierów budownictwa.

 1. Okręgowa izba sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki – np. nie dołączysz wszystkich dokumentów – okręgowa komisja kwalifikacyjna wyśle ci pismo wzywające do ich usunięcia. Na poprawki będziesz mieć 30 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz pismo. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, komisja wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu.

 1. Okręgowa komisja kwalifikuje twoje wykształcenie i praktykę zawodową

1. Z postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzony protokół.

2. Kwalifikowania wykształcenia jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych okręgowa komisja kwalifikacyjna dokonuje poprzez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności uprawnień budowlanych, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli:

 • nazwa kierunku studiów jest zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów, wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub
 • informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów.

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli:

 • nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub
 • informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie.

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

3. Kwalifikowanie odbytej praktyki zawodowej odbywa się na podstawie:

 • załączonego do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej,
 • zaświadczenia wydanego przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego potwierdzającego praktykę odbytą przy budowie lub projektowaniu obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych (w jednostce organizacyjnej podległej Ministerstwu Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych),  
 • zaświadczenia o praktyce odbytej za granicą wydanego przez kierownika jednostki, w której się ona odbywała. Powinno ono być poświadczone przez osobę nadzorującą, posiadającą uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

4. Właściwa okręgowa izba inżynierów budownictwa może zażądać od: organu administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, autora projektu lub inwestora przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenia zakresu prac budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane.

5. Okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu, w przypadku, gdy:

 • nie uzupełnisz wniosku w terminie lub uzupełnione dokumenty nadal nie będą kompletne,
 • twoje wykształcenie lub praktyka zawodowa nie odpowiada wymaganiom wynikającym z przepisów,
 • w książce praktyki zawodowej lub zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą podane zostały nieprawdziwe lub fałszywe dane.

6. Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową, to właściwa okręgowa izba inżynierów budownictwa zawiadomi cię o terminie egzaminu. Zawiadomienie otrzymasz pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co najmniej miesiąc przed tym terminem.

7. Okręgowa komisja kwalifikacyjna sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne i rodzaje uprawnień. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej zostaniesz zaproszony na egzamin na:

 • uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Wnioskodawca powinien zostać zawiadomiony o terminie egzaminu, co najmniej miesiąc przed tym terminem.

 1. Egzamin pisemny

1. Egzamin pisemny przeprowadzony jest w formie testu i obejmuje on sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy praktycznej. Pytania egzaminacyjne przygotowuje się odrębne dla każdego rodzaju uprawnień i specjalności. Liczba pytań testowych jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień (od 30 do 90). Czas trwania pisemnej części egzaminu wynika z pomnożenia liczby pytań przez 1,5 minuty.

2. Negatywny wynik pisemnej części egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Wydawana jest decyzja o negatywnym wyniku egzaminu pisemnego. W decyzji tej właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna określa termin, po upływie którego możesz ponownie przystąpić do egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji o negatywnym wyniku egzaminu. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

3. W przypadku usprawiedliwionego niewstawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu opłata za egzamin może zostać zwrócona.

4. Lista osób, które zdały egzamin pisemny wywieszana jest w siedzibie okręgowej izby inżynierów budownictwa, a także zamieszczana na stronie internetowej tej izby. Zwyczajowo osoby te informowane są także telefonicznie o pozytywnie zakończonej pisemnej części egzaminu. Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być dokonana ocena pisemnej części egzaminu. Zależy to między innymi od liczby osób, które w nim uczestniczyły.

Ile zapłacisz

1. Opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu:

 • 800 zł – odrębne uprawnienia w zakresie projektowania lub kierowania,
 • 1100 zł – łączne uprawnienia w zakresie projektowania i kierowania.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany wnieść ją co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu (na rachunek bankowy izby). Najczęściej wnioskodawca proszony jest o dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty przed terminem egzaminu (osobiście, pocztą, faksem, mailem).

Termin

Są 2 terminy w roku: w sesji wiosennej i zimowej. Termin egzaminu ustalany jest przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Egzamin ustny

1. Termin egzaminu ustnego podawany jest najczęściej na tablicy ogłoszeń okręgowej izby inżynierów budownictwa wraz z wynikami egzaminu pisemnego. W szczególnych przypadkach możesz ubiegać się o przesunięcie tego terminu.

2. Odpowiadasz na pytania zawarte w wylosowanym zestawie pytań. Liczba i zakres pytań zależy od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, o które ubiegasz. Ilość czasu na przygotowanie odpowiedzi zależy od liczby pytań. Na egzaminie możesz posługiwać się tekstami aktów prawnych i Polskich Norm. W przypadku niejasności przy udzielonej odpowiedzi, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego członkowie (za zgodą przewodniczącego) mogą zadawać ci dodatkowe pytania (nawiązujące do wylosowanego pytania).

3. Podsumowanie wyników egzaminu następuje na posiedzeniu niejawnym zespołu egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego). Zostaje ono odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu na uprawnienia budowlane, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego. Wyniki egzaminu zostaną ci podane bezpośrednio po wyżej wymienionym posiedzeniu (z uwagi na liczbę kandydatów uczestniczących w ustnej części egzaminu wyniki mogą być obwieszczone w innym dniu). Jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, Zespół Egzaminacyjny wystąpi do przewodniczącego komisji z wnioskiem o nadanie ci uprawnień budowlanych w określonym zakresie.

4. Następnie okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, która po stwierdzeniu ostateczności przekazana zostanie do okręgowej rady izby inżynierów budownictwa. Ponadto, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazany zostanie jest wniosek oraz formularz osobowy w celu dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

5. Jeśli nie zdasz egzaminu ustnego, okręgowa komisja kwalifikacyjna wyda decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych. W decyzji tej podany będzie termin, po upływie którego możesz ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące. Przy składaniu wniosku o ponowne przystąpienie do ustnej części egzaminu zapłać opłatę z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu. Wynosi ona:

 • 450 zł – odrębne uprawnienia w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
 • 600 zł – łączne uprawnienia w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór decyzji określony jest w załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Termin

Termin ustala przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Podawany jest on na tablicy ogłoszeń okręgowej izby inżynierów budownictwa.

 1. Wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi w formie elektronicznej Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, które uzyskały je po 1 stycznia 1995 r. (po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wpis do rejestru dokonywany w oparciu o wniosek i dokumenty przesłane przez właściwą okręgową komisję kwalifikacyjną okręgowej izby inżynierów budownictwa.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte (jednak nie może odmówić wpisu do rejestru, jeżeli uprawniony legitymuje się ostateczną decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych wydaną po 1 stycznia 1995 r.). W takim przypadku postępowanie jest zawieszane do czasu usunięcia nieprawidłowości w przesłanej dokumentacji.

3. Do rejestru wprowadzane są dane zawarte w ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Centralne rejestry prowadzi się w formie kart osobowych i zawodowych.

Karta osobowa zawiera następujące dane:
1 Imiona.
2 Nazwisko.
3 Status.
4 PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie.
5 Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
6 Kraj.
7 Województwo wraz z identyfikatorem z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT” - w przypadku osób zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8 Kod pocztowy.
9 Poczta.
10 Miejscowość wraz z identyfikatorem z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT”, a w przypadku osób niezamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - miejscowość.
11 Ulica.
12 Nr domu.
13 Nr mieszkania.
14 Wykształcenie.
15 Kierunek wykształcenia.
16 Tytuł naukowy i zawodowy.
17 Przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
18 Adres do korespondencji.

Karta zawodowa uprawnionych zawiera następujące dane:

 • Identyfikacja decyzji

1. numer decyzji,
2. data wydania decyzji,
3. miejsce wydania decyzji,
4. organ wydający.

 • Opis decyzji

5. podstawa prawna,
6. dziedzina,
7. numer uprawnień budowlanych,
8. zakres,
9. specjalność,
10. specjalizacja,
11. status,
12. uwagi.

 • Rejestracja decyzji

13. numer kancelaryjny,
14. pozycja rejestru,
15. data wpisania do rejestru.

 • Dane osobowe – odnośnik do karty osobowej.

4. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w przypadku kompletności wniosku lub usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji, wydaje decyzję o dokonaniu wpisu do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Decyzja ta wysyłana jest do osoby, która została wpisana do rejestru, a także do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa, która wydała decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych.

Dokumenty

Termin

W aktach prawnych nie ma terminu, w którym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ma dokonać wpisu.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

W aktach prawnych nie ma podanego terminu, w którym ma zostać przeprowadzone postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, po otrzymaniu decyzji o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień budowlanych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wyżej wymieniona Komisja prowadzi postępowanie odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji. Decyzje te są decyzjami ostatecznymi, od których przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Czy ta strona była przydatna?