Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawieszenie członkostwa w izbie inżynierów budownictwa

Zawieszenie w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa ze względu na czasowe zaprzestanie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Okręgowe rady okręgowej izby inżynierów budownictwa prowadzą listy swoich członków. Osoby wpisane na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa mogą zawiesić swoje członkostwo w izbie. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwej izby inżynierów budownictwa.

2. Uchwała w sprawie zawieszenia wnioskodawcy w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa powinna być podjęta, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o wykreślenie, lub też w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, w terminie dwóch miesięcy. Wyznaczony przez przewodniczącego rady izby co najmniej 3-osobowy zespół orzekający podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa.

3. Zawieszenie w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa może ponadto nastąpić w przypadku:

  • orzeczenia kary (za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie) polegającej na zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonej z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej;
  • orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka;
  • nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o zawieszenie w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa należy złożyć do okręgowej izby inżynierów budownictwa, której jest się członkiem. Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające jednoznaczne wskazanie osoby, która ubiega się o zawieszenie w prawach członka izby. Są to dokładne dane adresowe i numer wpisu na listę członków.

Dokumenty

  1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zweryfikowany pod względem formalnym.

2. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

  1. Ocena merytoryczna wniosku i podjecie uchwały o zawieszeniu w prawach członka

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o zawieszenie w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, okręgowa rada izby dokonuje weryfikacji merytorycznej wniosku.

2. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać wnioskodawcę do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

3. Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, który podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa. Wymienioną czynność może także wykonywać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady.

4. Uchwałę rady izby w sprawie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa doręcza się, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

5. Informacje o zawieszeniu w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa przekazuje się bezzwłocznie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, od uchwały w sprawie zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa służy odwołanie do Krajowej Rady Izby, które należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

2. Od uchwały dotyczącej zawieszenia w prawach członka okręgowej izby inżynierów budownictwa, oraz w przypadku nie podjęcia przez Krajową Radę Izby uchwały w terminie 2 miesięcy od doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?